श्री शिव पञ्चरत्नम् स्तुति || Shiva Pancharatnam Stuti

  || Shri Shiva Pancharatnam Stuti || 

॥ श्रीशिवपञ्चरत्नस्तुती शिवमहापुराणे ॥


shiva pancharatnam stuti


 

श्रीकृष्ण उवाच


मत्तसिन्धुरमस्तकोपरि नृत्यमानपदाम्बुजम् ।


भक्तचिन्तितसिद्धिदानविचक्षणं कमलेक्षणम् ।


भुक्तिमुक्तिफलप्रदं भवपद्मजाऽच्युतपूजितम् ।


कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ १॥वित्तदप्रियमर्चितं कृतकृच्छ्रतीव्रतपश्चरैः ।


मुक्तिकामिभिराश्रितैर्मुनिभिर्दृढामलभक्तिभिः ।


मुक्तिदं निजपादपङ्कजसक्तमानसयोगिनाम् ।


कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ २॥


कृत्तदक्षमखाधिपं वरवीरभद्रगणेन वै ।


यक्षराक्षसमर्त्यकिन्नरदेवपन्नगवन्दितम् ।


रक्तभुग्गणनाथहृद्भ्रमराञ्चिताङ्घ्रिसरोरुहम् ।


कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ ३॥


नक्तनाथकलाधरं नगजापयोधरनीरजा-


लिप्तचन्दनपङ्ककुङ्कुमपङ्किलामलविग्रहम् ।


शक्तिमन्तमशेषसृष्टिविधायकं सकलप्रभुम् ।


कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ ४॥


रक्तनीरजतुल्यपादपयोजसन्मणिनूपुरम् ।


पत्तनत्रयदेहपाटनपङ्कजाक्षशिलीमुखम् ।


वित्तशैलशरासनं पृथुशिञ्जिनीकृततक्षकम् ।


कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ ५॥॥ फलश्रुतिः॥


यः पठेच्च दिने दिने स्तवपञ्चरत्नमुमापतेः ।


प्रातरेव मया कृतं निखिलाघतूलमहानलम् ।


तस्य पुत्रकलत्रमित्रधनानि सन्तु कृपाबलात् ।


ते महेश्वर शङ्कराखिल विश्वनायक शाश्वत ॥ ६॥


॥ इति श्रीशिवमहापुराणे च्युतपुरीमाहात्म्ये श्रीकृष्ण कृत श्रीशिवपञ्चरत्नस्तुतिः सम्पूर्णम् ॥

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां