देवकृत श्री लक्ष्मी स्तव || Deva Kruta Sri Lakshmi Sthavam || Deva Kruta Sri Laxmi Sthavam

क्षमस्व भगवत्यंब क्षमाशीले परात्परे।

शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते ॥१॥
उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते।

त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यञ्च निष्फलम्॥२॥सर्वसम्पत्स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी।

रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कला सर्वयोषितः ॥३॥


कैलासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका।

स्वर्गे च देवलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले॥४॥


वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः देवदेवी सरस्वती।

गंगा च तुलसी त्वञ्च सावित्री ब्रह्मलोकतः॥५॥कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं।

रासे रासेश्वरी त्वं च वृन्दावन वने वने ॥६॥


कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने।

विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दरी॥७॥


पद्मावती पद्मवने मालती मालतीवने।

कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकीवने॥८॥कदंबमाला त्वं देवी कदंबकाननेपि च।

राजलक्ष्मी राजगृहे गृहलक्ष्मीर्गृहे गृहे॥९॥


इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम्।

यः पठेत्प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम् ॥१०॥

Deva Kruta Sri Lakshmi Sthavam


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने