शिव जयजयकार ध्यान स्तोत्रम् || Shiva Jaya Jaya Kara Dhyana Stotram

स्फटिकप्रतिभटकान्त विरचितकलिमलशान्त ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ १ ॥गंगाधरपिंगलजट हृतशरणागतसङ्कट ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ २ ॥


बालसुधाकरशेखर भाललसद्वैश्वानर ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ३ ॥पद्मदलायतलोचन दृढभवबन्धनमोचन ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥४ ॥


मन्दमधुरहासवदन निर्जितदुर्लसितमदन ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ५ ॥


सनकादिकवन्द्यचरण दुस्तरभवसिन्धुतरण ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ६ ॥


लालितबालगजानन कलितमहापितृकानन ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ७ ॥सच्चिद्घनसुखसार लीलापीतमहागर ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ८ ॥


गिरिजाश्लिष्टार्धतनो कल्पितगिरिराजधनो ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ९ ॥


Shiva Jaya JaiKara Dhyana Stotram

                                                                                        

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने