॥ सरस्वतीपञ्चकम् ॥

सुरमकुञ्चमध्यगो मरालमध्यशोभितो,

नदीतटप्रतिष्ठितः स्थिरप्रशान्तलोचनः ।

हृदिस्वरात्मिकास्मरन्मनोयशस्वतीनम-,

न्सरस्वतीस्तवं पठन्कदा यतिर्भवाम्यहम् ॥ १॥

लसत्सिताम्बुरूहवर्णवस्त्रभासितास्तुतिं,

स्फुरद्विभूषणाश्रयाविलासिनाममञ्जरीम् ।

त्रिलोकश्रेष्ठसुन्दरीकथाकलापवल्लरीं,

सरस्वतीस्तवं पठन्कदा यतिर्भवाम्यहम् ॥ २॥

कवित्वकीर्तिबुद्धिवृद्धिशास्त्रज्ञानदास्तुतिं,

समीक्षशोचतकेतत्त्वदायिनाममञ्जरीम् ।

त्रिलोकवेद्यतत्त्वज्ञानदाविचारवल्लरीं,

सरस्वतीस्तवं पठन्कदा यतिर्भवाम्यहम् ॥ ३॥

प्रकृष्टपाठशालया सुगेयगीतमालया,

परात्मवेदभाषया नितान्तब्रह्मविद्यया ।

असङ्ख्ययोगयोगिना प्रतिष्ठिताशिवास्तवं,सरस्वतीस्तवं पठन्कदा यतिर्भवाम्यहम् ॥ ४॥

निशम्य कर्मसम्भवप्रपुण्यपापयुग्मकं,

विनश्य गोसमूहजातनश्वरार्तसंसृतिम् ।

निपत्य देहगर्वसर्वमानपुञ्जदुर्मतिं,

सरस्वतीस्तवं पठन्कदा यतिर्भवाम्यहम् ॥ ५ ॥

इति सरस्वतीपञ्चकं सम्पूर्णम् ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने