शिवप्रियाशिवाराध्या शिवेष्टा शिवकोमला ।शिवोत्सवा शिवरसा शिवदिव्यशिखामणिः ॥ १॥

शिवपूर्णा शिवघना शिवस्था शिववल्लभा ।

शिवाभिन्ना शिवार्धाङ्गी शिवाधीना शिवंकरी ॥ २॥

शिवनामजपासक्ता शिवसांनिध्यकारिणी ।

शिवशक्तिः शिवाध्यक्षा शिवकामेश्वरी शिवा ॥ ३॥

शिवयोगीश्वरीदेवी शिवाज्ञावशवर्तिनी ।

शिवविद्यातिनिपुणा शिवपञ्चाक्षरप्रिया ॥ ४॥

शिवसौभाग्यसम्पन्ना शिवकैङ्कर्यकारिणी ।

शिवाङ्कस्था शिवासक्ता शिवकैवल्यदायिनी ॥ ५॥

शिवक्रीडा शिवनिधिः शिवाश्रयसमन्विता ।

शिवलीला शिवकला शिवकान्ता शिवप्रदा ॥ ६॥

शिवश्रीललितादेवी शिवस्य नयनामृता ।

शिवचिन्तामणिपदा शिवस्य हृदयोज्ज्वला ॥ ७॥शिवोत्तमा शिवाकारा शिवकामप्रपूरिणी ।

शिवलिङ्गार्चनपरा शिवालिङ्गनकौतुकी ॥ ८॥

शिवालोकनसंतुष्टा शिवलोकनिवासिनी ।

शिवकैलासनगरस्वामिनी शिवरञ्जिनी ॥ ९॥

शिवस्याहोपुरुषिका शिवसंकल्पपूरका ।

शिवसौन्दर्यसर्वाङ्गी शिवसौभाग्यदायिनी ॥ १०॥

शिवशब्दैकनिरता शिवध्यानपरायणा ।

शिवभक्तैकसुलभा शिवभक्तजनप्रिया ॥ ११॥

शिवानुग्रहसम्पूर्णा शिवानन्दरसार्ण्वा ।

शिवप्रकाशसंतुष्टा शिवशैलकुमारिका ॥ १२॥

शिवास्यपङ्कजार्काभा शिवान्तःपुरवासिनी ।

शिवजीवातुकलिका शिवपुण्यपरंपरा ॥ १३॥

शिवाक्षमालासंतृप्ता शिवनित्यमनोहरा ।

शिवभक्तशिवज्ञानप्रदा शिवविलासिनी ॥ १४॥

शिवसंमोहनकरी शिवसांराज्यशालिनी ।

शिवसाक्षाद्ब्रह्मविद्या शिवताण्डवसाक्षिणी ॥ १५॥शिवागमार्थतत्त्वज्ञा शिवमान्या शिवात्मिका ।

शिवकार्यैकचतुरा शिवशास्त्रप्रवर्तका ॥ १६॥

शिवप्रसादजननी शिवस्य हितकारिणी ।

शिवोज्ज्वला शिवज्योतिः शिवभोगसुखंकरी ॥ १७॥

शिवस्य नित्यतरुणी शिवकल्पकवल्लरी ।

शिवबिल्वार्चनकरी शिवभक्तार्तिभञ्जनी ॥ १८॥

शिवाक्षिकुमुदज्योत्स्ना शिवश्रीकरुणाकरा ।

शिवानन्दसुधापूर्णा शिवभाग्याब्धिचन्द्रिका ॥ १९॥

शिवशक्त्यैक्यललिता शिवक्रीडारसोज्ज्वला ।

शिवप्रेममहारत्नकाठिन्यकलशस्तनी ॥ २०॥

शिवलालितळाक्षार्द्रचरणांबुजकोमला ।

शिवचित्तैकहरणव्यालोलघनवेणिका ॥ २१॥

शिवाभीष्टप्रदानश्रीकल्पवल्लीकरांबुजा ।

शिवेतरमहातापनिर्मूलामृतवर्षिणी ॥ २२॥


शिवयोगीन्द्रदुर्वासमहिम्नस्तुतितोषिता ।

शिवसम्पूर्णविमलज्ञानदुग्धाब्धिशायिनी ॥ २३॥

शिवभक्ताग्रगण्येशविष्णुब्रह्मेन्द्रवन्दिता ।

शिवमायासमाक्रान्तमहिषासुरमर्दिनी ।

शिवदत्तबलोन्मत्तशुम्भाद्यसुरनाशिनी ॥ २४॥

शिवद्विजार्भकस्तन्यज्ञानक्षीरप्रदायिनी ।

शिवातिप्रियभक्तादिनन्दिभृङ्गिरिटिस्तुता ॥ २५॥

शिवानलसमुद्भूतभस्मोद्धूलितविग्रहा ।

शिवज्ञानाब्धिपारज्ञमहात्रिपुरसुन्दरी ॥ २६॥

इत्येतल्ललितानाम्नामष्टोत्तरशतं मुने ।

अनेकजन्मपापघ्नं ललिताप्रीतिदायकम् ॥ २७॥

सर्वैश्वर्यप्रदं नॄणामाधिव्याधिनिवारणम् ।

यो मर्त्यः पठते नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ २८॥

इतिश्रीललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीललिताष्टोत्तर- शतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने