प्रह्लादाह्लादहेतुं सकलगुणगणं सच्चिदानन्दमात्रं,
सौहासह्योगमूर्तिं सदभयमरिशङ्खौरमबिभ्रतं च ।

अंहःसंहारिदक्षं विधिभवविहगेन्द्रचन्द्रादिवन्द्यं,
रक्षोवक्षोविदारोल्लसदमलदृशं नौमि लक्ष्मीनृसिंहम् ॥ १॥
वामाङ्कस्थधराकराञ्जलिपुटप्रेमातिहृष्टान्तरं,
सीमातीतगुणं फणीन्द्रफणगं श्रीमान्यपादाम्बुजम् ।

कामाद्याकरचक्रशङ्खसुवरोद्वामाभयोधात्करे,


सामादीड्यवराहरूपममलं हे मानसे संस्मर ॥ २॥

कोलाय लसदाकल्पजालाय वनमालिने ।
नीलाय निजभक्तौघपालाय हरये नमः ॥ ३॥

धात्रीं शुभगुणपात्रीमादायाशेषविबुधमोदाय ।
शेषे तमिमदोषे धातुं हातुं च शङ्किनं शङ्के ॥ ४॥
नमोऽस्तु हरये युक्तिगिरये निर्जितारये ।
समस्तगुरवे कल्पतरवे परवेदिनाम् ॥ ५॥

इति हयग्रीवपञ्चकं सम्पूर्णम् ।

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने