श्रीजगद्गुरु श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति,

श्रीशङ्कराचार्य श्रीजयेन्द्रसरस्वती श्रीचरणैः प्रणीता ।

अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् ।

श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् ॥ १॥

लोकक्षेमहितार्थाय गुरुभिर्बहुसत्कृतम् ।

स्मृत्वा स्मृत्वा नमामस्तान् जन्मसाफल्यहेतवे ॥ २॥
गुरुवारसभाद्वारा शास्त्रसंरक्षणं कृतम् ।

अनूराधासभाद्वारा वेदसंरक्षणं कृतम् ॥ ३॥

मार्गशीर्षे मासवरे स्तोत्रपाठप्रचारणम् ।

वेदभाष्यप्रचारार्थं रत्नोसवनिधिः कृतः ॥ ४॥

कर्मकाण्डप्रचाराय वेदधर्मसभा कृता ।

वेदान्तार्थविचाराय विद्यारण्यनिधिः कृतः ॥ ५॥

शिलालेखप्रचारार्थमुट्टङ्कित निधिः कृतः ।

गोब्राह्मणहितार्थाय वेदरक्षणगोनिधिः ॥ ६॥

गोशाला पाठशाला च गुरुभिस्तत्र निर्मिते ।

बालिकानां विवाहार्थं कन्यादाननिधिः कृतः ॥ ७॥

देवार्चकानां साह्यार्थं कच्चिमूदूर्निधिः कृतः ।

बालवृद्धातुराणां च व्यवस्था परिपालने ॥ ८॥

अनाथप्रेतसंस्कारादश्वमेधफलं भवेत् ।

इति वाक्यानुसारेण व्यवस्था तत्र कल्पिता ॥ ९॥

यत्र श्रीभगवत्पादैः क्षेत्रपर्यटनं कृतम् ।

तत्र तेषां स्मारणाय शिलामूर्तिनिवेशिता ॥ १०॥

भक्तवाञ्छाभिसिद्ध्यर्थं नामतारकलेखनम् ।

राजतं च रथं कृत्वा कामाक्ष्याः परिवाहणम् ॥ ११॥

कामाक्ष्यम्बाविमानस्य स्वर्णेनावरणं कृतम् ।

मूलस्योत्सवकामाक्ष्याः स्वर्णवर्म परिष्कृतिः ॥ १२॥

ललितानामसाहस्रस्वर्णमालाविभूषणम् ।

श्रीदेव्याः पर्वकालेषु सुवर्णरथचालनम् ॥ १३॥चिदम्बरनटेशस्य सद्वैदूर्यकिरीटकम् ।

करेऽभयप्रदे पादे कुञ्चिते रत्नभूषणम् ॥ १४॥

मुष्टितण्डुलदानेन दरिद्राणां च भोजनम् ।

रुग्णालये भगवतः प्रसादविनियोजनम् ॥ १५॥

जगद्धितैषिभिर्दीनजनावनपरायणैः ।

गुरुभिश्चरिते मार्गे विचरेम मुदा सदा ॥ १६॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने