अथ श्रीगणेशपञ्चकम् ।विनायकैकदन्ताय व्यासभारतलेखिने ।

विद्यारम्भविनूताय विघ्नेश्वराय ते नमः ॥ १॥

गणेश्वराय गम्याय गानारम्भनुताय च ।

गंरूपाय गरिष्ठाय गौरीसुताय ते नमः ॥ २॥

अक्षरारम्भवन्द्याय आगाधज्ञानसिद्धये ।

इहलोकसुसन्नेत्रे ईशपुत्राय ते नमः ॥ ३॥

उत्तमश्लोकपूज्याय ऊर्ध्वदृष्टिप्रसादिने ।


एकचित्तप्रदात्रे च ऐक्यध्येयाय ते नमः ॥ ४॥

ओंकारवक्रतुण्डाय औपहारिकगीतये ।

पञ्चकश्लोकमालाय पुष्पार्चिताय ते नमः ॥ ५॥

मङ्गलं गणनाथाय सर्वारम्भाय मङ्गलम् ।

मङ्गलं जयकाराय हेरम्भाय सुमङ्गलम् ॥ ६॥

इति सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिनः शिष्यया भक्तया पुष्पया कृतं श्रीगणेशपञ्चकं गुरौ समर्पितम् ।

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने