कालसर्प दोष मंत्र || Kaal Sarp Dosh Mantra

ॐ क्रौं नमो अस्तु सर्पेभ्यो कालसर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा || सर्प मंत्र || 
ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ||

सर्प बीज मंत्र || Kaal Beej Mantra

ॐ सर्पेभ्यो नम:

 || नाग गायत्री मंत्र || 

ॐ नव कुलाय विध्महे विषदन्ताय धी माहि तन्नो सर्प प्रचोदयात || कालसर्प दोष मंत्र || 

Kaal Sarp Dosh Mantra

“ॐ क्लीम आस्तिकम् मुनिराजम नमोनमः” !!

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने