पादारविन्दभक्तलोकपालनैकलोलुपं

सदारपार्श्वमात्मजादिमोदकं सुराधिपम् ।

उदारमादिनाथभूतनाथमद्भुतात्मवैभवं

सदा रवीन्दुकुण्डलं नमामि भाग्यसम्भवम् ॥ १ ॥

कृपाकटाक्षवीक्षणं विभूतिवेत्रभूषणं

सुपावनं सनातनादिसत्यधर्मपोषणम् ।

अपारशक्तियुक्तमात्मलक्षणं सुलक्षणं

प्रभामनोहरं हरीशभाग्यसम्भवं भजे ॥ २ ॥

मृगासनं वरासनं शरासनं महौजसं

जगद्धितं समस्तभक्तचित्तरङ्गसंस्थितम् ।

नगाधिराजराजयोगपीठमध्यवर्तिनं

मृगाङ्कशेखरं हरीशभाग्यसम्भवं भजे ॥ ३ ॥

समस्तलोकचिन्तितप्रदं सदा सुखप्रदं

समुत्थितापदन्धकारकृन्तनं प्रभाकरम् ।अमर्त्यनृत्तगीतवाद्यलालसं मदालसं

नमस्करोमि भूतनाथमादिधर्मपालकम् ॥ ४ ॥

चराचरान्तरस्थित प्रभामनोहर प्रभो

सुरासुरार्चिताङ्घ्रिपद्म भूतनायक ।

विराजमानवक्त्र भक्तमित्र वेत्रशोभित

हरीशभाग्यजात साधुपारिजात पाहि माम् ॥ ५ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने