ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ शशिधराय नमः ।
ॐ चंद्राय नमः ।
ॐ ताराधीशाय नमः ।
ॐ निशाकराय नमः ।
ॐ सुधानिधयॆ नमः ।
ॐ सदाराध्याय नमः ।
ॐ सत्पतयॆ नमः ।
ॐ साधुपूजिताय नमः ।
ॐ जितॆंद्रियाय नमः ॥ १० ॥
ॐ जयॊद्यॊगाय नमः ।
ॐ ज्यॊतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ विकर्तनानुजाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ विश्वॆशाय नमः ।
ॐ विदुषांपतयॆ नमः ।
ॐ दॊषाकराय नमः ।
ॐ दुष्टदूराय नमः ।
ॐ पुष्टिमतॆ नमः ।
ॐ शिष्टपालकाय नमः ॥ २० ॥
ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ अष्टदारुकुठारकाय नमः ।
ॐ स्वप्राकाशाय नमः ।
ॐ प्राकाशात्मनॆ नमः ।
ॐ द्युचराय नमः ।

 ॐ दॆवभॊजनाय नमः ।
ॐ कळाधराय नमः ।
ॐ कालहॆतवॆ नमः ।
ॐ कामकृताय नमः ॥ ३० ॥
ॐ कामदायकाय नमः ।
ॐ मृत्युसंहारकाय नमः ।
ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः ।
ॐ क्षपाकराय नमः ।
ॐ क्षीणपापाय नमः ।
ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः ।
ॐ जैवातृकाय नमः ।
ॐ शुचयॆ नमः ।
ॐ शुभ्राय नमः ॥ ४० ॥
ॐ जयिनॆ नमः ।
ॐ जयफलप्रदाय नमः ।
ॐ सुधामयाय नमः ।
ॐ सुरस्वामिनॆ नमः ।
ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः ।
ॐ भुक्तिदाय नमः ।
ॐ मुक्तिदाय नमः ।
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ भक्तदारिद्र्यभंजनाय नमः ।
ॐ सामगानप्रियाय नमः ॥ ५० ॥
ॐ सर्वरक्षकाय नमः ।
ॐ सागरॊद्भवाय नमः ।

ॐ भायांतकृतॆ नमः ।
ॐ भक्तिगम्याय नमः ।
ॐ भवबंधविमॊचनाय नमः ।
ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः ।
ॐ जगदानंदकारणाय नमः ।
ॐ निस्सपत्नाय नमः ।
ॐ निराहाराय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ॥ ६० ॥
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः ।
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः ।
ॐ सकलार्तिहराय नमः ।
ॐ स्ॐयजनकाय नमः ।
ॐ साधुवंदिताय नमः ।
ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः ॥ ७० ॥
ॐ सितच्छत्रध्वजॊपॆताय नमः ।
ॐ सितांगाय नमः ।
ॐ सितभूषणाय नमः ।
ॐ श्वॆतमाल्यांबरधराय नमः ।
ॐ श्वॆतगंधानुलॆपनाय नमः ।
ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः ।
ॐ दंडपाणयॆ नमः ।
ॐ धनुर्धराय नमः ।

ॐ कुंदपुष्पॊज्वलाकाराय नमः ।
ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।
ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।
ॐ प्रियदायकाय नमः ।
ॐ करुणारससंपूर्णाय नमः ।
ॐ कर्कटप्रभुवॆ नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः ।
ॐ चतुराय नमः ।
ॐ दिव्यवाहनाय नमः ।
ॐ विवस्वन्मंडलाग्नॆयवासाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः ।
ॐ महॆश्वरप्रियाय नमः ।
ॐ दांताय नमः ।
ॐ मॆरुगॊत्रप्रदक्षिणाय नमः ।
ॐ ग्रहमंडलमध्यस्थाय नमः ।
ॐ ग्रसितार्काय नमः ।
ॐ ग्रहाधिपाय नमः ।
ॐ द्विजराजाय नमः ।
ॐ द्युतिलकाय नमः ।

ॐ द्विभुजाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ औदुंबरनागवासाय नमः ।
ॐ उदाराय नमः ।
ॐ रॊहिणीपतयॆ नमः ।
ॐ नित्यॊदयाय नमः ।
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।
ॐ नित्यानंदफलप्रदाय नमः ।
ॐ सकलाह्लादनकराय नमः ।
ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः ॥ १०८ ॥
॥ इति श्री चंद्राष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने