Subscribe Us

काली शतनाम स्तोत्रम् || Kali Shatanama Stotram


॥ कालीशतनामस्तोत्रम् बृहन्नीलतन्त्रार्गतम् ॥

श्रीदेव्युवाच ।

पुरा प्रतिश्रुतं देव क्रीडासक्तो यदा भवान् ।

नाम्नां शतं महाकाल्याः कथयस्व मयि प्रभो ॥ १॥
Kali Shatanama Stotram

Mahakali Shatnama Stotramश्रीभैरव उवाच ।

साधु पृष्टं महादेवि अकथ्यं कथयामि ते ।

न प्रकाश्यं वरारोहे स्वयोनिरिव सुन्दरि ॥ २॥


प्राणाधिकप्रियतरा भवती मम मोहिनी ।

क्षणमात्रं न जीवामि त्वां बिना परमेश्वरि ॥ ३॥


यथादर्शेऽमले बिम्बं घृतं दध्यादिसंयुतम् ।

तथाहं जगतामाद्ये त्वयि सर्वत्र गोचरः ॥ ४॥


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि जपात् सार्वज्ञदायकम् ।

सदाशिव ऋषिः प्रोक्तोऽनुष्टुप् छन्दश्च ईरितः ॥ ५॥


देवता भैरवो देवि पुरुषार्थचतुष्टये ।

विनियोगः प्रयोक्तव्यः सर्वकर्मफलप्रदः ॥ ६॥


महाकाली जगद्धात्री जगन्माता जगन्मयी ।

जगदम्बा गजत्सारा जगदानन्दकारिणी ॥ ७॥


जगद्विध्वंसिनी गौरी दुःखदारिद्र्यनाशिनी ।

भैरवभाविनी भावानन्ता सारस्वतप्रदा ॥ ८॥


चतुर्वर्गप्रदा साध्वी सर्वमङ्गलमङ्गला ।

भद्रकाली विशालाक्षी कामदात्री कलात्मिका ॥ ९॥


नीलवाणी महागौरसर्वाङ्गा सुन्दरी परा ।

सर्वसम्पत्प्रदा भीमनादिनी वरवर्णिनी ॥ १०॥


वरारोहा शिवरुहा महिषासुरघातिनी ।

शिवपूज्या शिवप्रीता दानवेन्द्रप्रपूजिता ॥ ११॥


सर्वविद्यामयी शर्वसर्वाभीष्टफलप्रदा ।

कोमलाङ्गी विधात्री च विधातृवरदायिनी ॥ १२॥


पूर्णेन्दुवदना नीलमेघवर्णा कपालिनी ।

कुरुकुल्ला विप्रचित्ता कान्तचित्ता मदोन्मदा ॥ १३॥


मत्ताङ्गी मदनप्रीता मदाघूर्णितलोचना ।

मदोत्तीर्णा खर्परासिनरमुण्डविलासिनी ॥ १४॥


नरमुण्डस्रजा देवी खड्गहस्ता भयानका ।

अट्टहासयुता पद्मा पद्मरागोपशोभिता ॥ १५॥


वराभयप्रदा काली कालरात्रिस्वरूपिणी ।

स्वधा स्वाहा वषट्कारा शरदिन्दुसमप्रभा ॥ १६॥


शरत्ज्योत्स्ना च संह्लादा विपरीतरतातुरा ।

मुक्तकेशी छिन्नजटा जटाजूटविलासिनी ॥ १७॥


सर्पराजयुताभीमा सर्पराजोपरि स्थिता ।

श्मशानस्था महानन्दिस्तुता संदीप्तलोचना ॥ १८॥


शवासनरता नन्दा सिद्धचारणसेविता ।

बलिदानप्रिया गर्भा भूर्भुवःस्वःस्वरूपिणी ॥ १९॥


गायत्री चैव सावित्री महानीलसरस्वती ।

लक्ष्मीर्लक्षणसंयुक्ता सर्वलक्षणलक्षिता ॥ २०॥


व्याघ्रचर्मावृता मेध्या त्रिवलीवलयाञ्चिता ।

गन्धर्वैः संस्तुता सा हि तथा चेन्दा महापरा ॥ २१॥पवित्रा परमा माया महामाया महोदया ।

इति ते कथितं दिव्यं शतं नाम्नां महेश्वरि ॥ २२॥


यः पठेत् प्रातरुत्थाय स तु विद्यानिधिर्भवेत् ।

इह लोके सुखं भुक्त्वा देवीसायुज्यमाप्नुयात् ॥ २३॥


तस्य वश्या भवन्त्येते सिद्धौघाः सचराचराः ।

खेचरा भूचराश्चैव तथा स्वर्गचराश्च ये ॥ २४॥


ते सर्वे वशमायान्ति साधकस्य हि नान्यथा ।

नाम्नां वरं महेशानि परित्यज्य सहस्रकम् ॥ २५॥


पठितव्यं शतं देवि चतुर्वर्गफलप्रदम् ।

अज्ञात्वा परमेशानि नाम्नां शतं महेश्वरि ॥ २६॥


भजते यो महकालीं सिद्धिर्नास्ति कलौ युगे ।

प्रपठेत् प्रयतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ २७॥


लक्षवर्षसहस्रस्य कालीपूजाफलं भवेत् ।

बहुना किमिहोक्तेन वाञ्छितार्थी भविष्यति ॥ २८॥


इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवपार्वतीसंवादे कालीशतनामनिरूपणं त्रयोविंशः पटलः 

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां