श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।
श्री सिद्धिरूपायै नमः ।
श्री योगिन्यै नमः ।
श्री भद्रकाल्यै नमः ।
श्री रमायै नमः ।
श्री भवान्यै नमः ।
श्री भयप्रीतिदायै नमः ।

श्री भूतियुक्तायै नमः ।
श्री भवाराधितायै नमः ।
श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः । 
श्री जनाधीशमात्रे नमः ।
श्री धनागारदृष्ट्यै नमः ।
श्री धनेशार्चितायै नमः ।
श्री धीवरायै नमः ।
श्री धीवराङ्ग्यै नमः ।

श्री प्रकृष्टायै नमः ।
श्री प्रभारूपिण्यै नमः ।
श्री कामरूपायै नमः ।
श्री प्रहृष्टायै नमः ।
श्री महाकीर्तिदायै नमः । 
श्री कर्णनाल्यै नमः ।
श्री काल्यै नमः ।
श्री भगाघोररूपायै नमः ।
श्री भगाङ्ग्यै नमः ।

श्री भगावाह्यै नमः ।
श्री भगप्रीतिदायै नमः । श्री भिमरूपायै नमः ।
श्री भवानीमहाकौशिक्यै नमः ।
श्री कोशपूर्णायै नमः ।
श्री किशोर्यै नमः । 
श्री किशोरप्रियानन्दईहायै नमः ।
श्री महाकारणायै नमः ।

श्री कारणायै नमः ।
श्री कर्मशीलायै नमः ।
श्री कपाल्यै नमः ।
श्री प्रसिद्धायै नमः ।
श्री महासिद्धखण्डायै नमः ।
श्री मकारप्रियायै नमः ।
श्री मानरूपायै नमः ।
श्री महेश्यै नमः । 

श्री महोल्लासिन्यै नमः ।
श्री लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः ।
श्री क्षमायै नमः ।
श्री क्षेमशीलायै नमः ।
श्री क्षपाकारिण्यै नमः ।
श्री अक्षयप्रीतिदाभूतियुक्ताभवान्यै नमः ।
श्री भवाराधिताभूतिसत्यात्मिकायै नमः ।
श्री प्रभोद्भासितायै नमः ।
श्री भानुभास्वत्करायै नमः ।

श्री चलत्कुण्डलायै नमः । 
श्री कामिनीकान्तयुक्तायै नमः ।
श्री कपालाऽचलायै नमः ।

श्री कालकोद्धारिण्यै नमः ।
श्री कदम्बप्रियायै नमः ।
श्री कोटर्यै नमः ।
श्री कोटदेहायै नमः ।

श्री क्रमायै नमः ।
श्री कीर्तिदायै नमः ।
श्री कर्णरूपायै नमः ।
श्री काक्ष्म्यै नमः । 
श्री क्षमाङ्यै नमः ।
श्री क्षयप्रेमरूपायै नमः ।
श्री क्षपायै नमः ।
श्री क्षयाक्षायै नमः ।
श्री क्षयाह्वायै नमः ।

श्री क्षयप्रान्तरायै नमः ।
श्री क्षवत्कामिन्यै नमः ।
श्री क्षारिण्यै नमः ।
श्री क्षीरपूषायै नमः ।
श्री शिवाङ्ग्यै नमः । 
श्री शाकम्भर्यै नमः ।

श्री शाकदेहायै नमः ।
श्री महाशाकयज्ञायै नमः ।
श्री फलप्राशकायै नमः ।
श्री शकाह्वाशकाख्याशकायै नमः ।
श्री शकाक्षान्तरोषायै नमः ।
श्री सुरोषायै नमः ।

श्री सुरेखायै नमः । 

श्री महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः ।
श्री जयन्तीजयाजाग्रतीयोग्यरूपायै नमः । 
श्री जयाङ्गायै नमः ।
श्री जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः ।
श्री जयप्राणरूपायै नमः ।
श्री जयस्वर्णदेहायै नमः ।

श्री जयज्वालिन्यै नमः ।
श्री यामिन्यै नमः ।
श्री याम्यरूपायै नमः ।
श्री जगन्मातृरूपायै नमः ।
श्री जगद्रक्षणायै नमः ।
श्री स्वधावौषडन्तायै नमः । 
श्री विलम्बाविलम्बायै नमः ।
श्री षडङ्गायै नमः ।

श्री महालम्बरूपाऽसिहस्ताऽऽप्दाहारिण्यै नमः ।
श्री महामङ्गलायै नमः ।
श्री मङ्गलप्रेमकीर्त्यै नमः ।
श्री निशुम्भक्षिदायै नमः ।
श्री शुम्भदर्पत्वहायै नमः ।
श्री आनन्दबीजादिस्वरूपायै नमः ।
श्री मुक्तिस्वरूपायै नमः ।
श्री चण्डमुण्डापदायै नमः । 

श्री मुख्यचण्डायै नमः ।
श्री प्रचण्डाऽप्रचण्डायै नमः ।
श्री महाचण्डवेगायै नमः ।
श्री चलच्चामरायै नमः ।
श्री चामराचन्द्रकीर्त्यै नमः ।
श्री सुचामिकरायै नमः ।

श्री चित्रभूषोज्ज्वलाङ्ग्यै नमः ।
श्री सुसङ्गीतगीतायै नमः ।

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने