श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Rama Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः ।
ॐ गगनाधिपसत्कुलजाय नमः ।
ॐ राजराजेश्वराय नमः ।
ॐ सुगुणाकराय नमः ।

ॐ सुरसेव्याय नमः ।
ॐ भव्यदायकाय नमः ।
ॐ सदा सकलजगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः ।
ॐ अमरतारकनिचयकुमुदहिताय नमः ।

ॐ परिपूर्णाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ सुरासुरभूजाय नमः ।
ॐ दधि पयोधिवास हरणाय नमः ।
ॐ सुन्दरतरवदनाय नमः ।
ॐ सुधामयवचो बृन्दाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ सानन्दाय नमः ।
ॐ मावराय नमः ।

ॐ अजराय नमः ।
ॐ आपशुभकराय नमः ।
ॐ अऽख़्केकजगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः । ॐ निगम नीरजामृतज पोषकाय नमः ।
ॐ अनिमिषवैरिवारिदसमीरणाय नमः ।
ॐ खगतुरङ्गाय नमः ।
ॐ सत्कविहृदालयाय नमः ।
ॐ अगणितवानराधिपनतांघ्रियुगाय नमः ।

ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ इन्द्रनीलमणिसन्निभपघनाय नमः ।
ॐ चन्द्रसूर्यनयनाय नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ वागीन्द्रजनकाय नमः ।

ॐ सकलेशाय नमः ।
ॐ शुभ्राय नमः ।
ॐ नागेन्द्रशयनाय नमः ।
ॐ शमनवैरिसन्नुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।

ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ पादविजितमौनिशापाय नमः ।
ॐ सवपरिपालाय नमः ।
ॐ वरमन्त्रग्रहणलोलाय नमः ।
ॐ परमशान्तचित्ताय नमः ।

ॐ जनकजाधिपाय नमः ।
ॐ सरोजभववरदाय नमः ।
ॐ अखिलजगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।

ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारकाय नमः ।
ॐ अमित कामित फलदाय नमः ।
ॐ असमानगात्राय नमः ।
ॐ शचीपतिनुताय नमः ।

ॐ अब्धिमदहरणाय नमः ।
ॐ अनुराग राग राजित कथासार हिताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ सज्जन मनसाब्धि सुधाकराय नमः ।

ॐ कुसुमविमानाय नमः ।
ॐ सुरसा-रिपु कराब्जलालित चरणाय नमः ।
ॐ अवगुणासुरगणमदहरणाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ अजनुताय नमः ।

ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ ॐकारपञ्जरकीराय नमः ।
ॐ पुरहर सरोजभव केशवादि रूपाय नमः ।
ॐ वासवरिपुजनकान्तकाय नमः ।

ॐ कलाधराय नमः ।
ॐ कलाधराप्ताय नमः ।
ॐ घृणाकराय नमः ।
ॐ शरणागत जन पालनाय नमः ।
ॐ सुमनो रमणाय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः । 

ॐ निगमसारतराय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकी प्राणनयकाय नमः ।
ॐ करधृतशरजालाय नमः ।
ॐ असुरमदापहरणाय नमः ।
ॐ अवनीसुर सुरावनाय नमः ।
ॐ कवीन बिलजमौनि कृतचरित्र सन्नुताय नमः ।

ॐ श्रीत्यागराजनुताय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ नृवरात्मजाय नमः ।
ॐ आश्रितपराधीनाय नमः ।
ॐ खर-विराध-रावण विरावणाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।
ॐ पराशरमनोहराय नमः ।
ॐ अविकृताय नमः ।
ॐ त्यागराजसन्नुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणानायकाय नमः ।

ॐ अगणिकगुणाय नमः ।
ॐ कनकचेलाय नमः ।
ॐ सालविदळनाय नमः ।
ॐ अरुणाभसमानचरणाय नमः ।

ॐ अपारमहिम्ने नमः ।
ॐ अद्भुताय नमः ।
ॐ सुकविजनहृत्सदनय नमः ।
ॐ सुरमुनिगणविहिताय नमः ।
ॐ कलशनीरनिधिजारमणाय नमः ।

ॐ पापगजनृसिंहाय नमः ।
ॐ वर त्यागराजादिनुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।

श्रीमत्काकर्लवंशाब्धि-चन्द्रायामल तेजसे ।

पूर्णाय पुण्यशीलाय त्यागराजाय मङ्गलम् ॥


रामब्रह्म-सुपुत्राय रामनाम-सुखात्मने ।

रामचन्द्रस्वरूपाय त्यागरजय मन्गलम् ॥


श्री सीतारामचन्द्र परब्रह्मणे नमः ॥

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां