श्री राधिका अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Radhika Ashtottara Shatanamavali

श्री राधायै नम: ।
श्री गन्धर्विकायै नम: ।
श्री गोष्ठयुवराजैककामितायै नम: ।
श्री गन्धर्वाराधितायै नम: ।
श्री चन्द्रकान्त्यै नम: ।
श्री माधवसङ्गिन्यै नम: ।

श्री दामोदराद्वैतसख्यै नम: ।
श्री कार्तिकोत्कीर्तिदेश्वर्यै नम: ।
श्री मुकुन्ददयितावृन्दधम्मिल्लमणिमञ्जर्यै नम: ।

श्री भास्करो पासिकायै नम: ।
श्री वृषभानुजाय् नम: ।
श्री अनङ्गमञ्जरीज्येष्ठायै नम: ।
श्री दामावरजोत्तमायै नम: ।
श्री कीर्तिदाकन्यकायै नम: ।
श्री मातृस्नेहपीयूषपुत्रिकायै नम: ।

श्री विशाखासवयसे नम: ।
श्री प्रेष्ठविशाखाजीविताधिकायै नम: ।
श्री प्राणाद्वितीयललितायै नम: ।
श्री वृन्दावनविहारिण्यै नमः ॥
श्री ललिताप्राणरक्षैकलक्षायै नम: ।

श्री वृन्दावनेश्वर्यै नम: ।
श्री व्रजेन्द्रगृहिण्यै नम: ।
श्री कृष्णप्रायस्नेहनिकेतनायै नम: ।
श्री व्रजगोगोपगोपालीजीवमात्रैकजीवनायै नम: ।

श्री स्नेहलाभीरराजेन्द्रायै नम: ।
श्री वत्सलायै नम: ।
श्री अच्युतपूर्वजायै नम: ।
श्री गोविन्दप्रणयाधारायै नम: ।
श्री सुरभीसेवनोत्सुकायै नम: ।
श्री धृतनन्दीश्वरक्षेमायै नम: ।
श्री गमनोत्कण्ठिमानसायै नम: ।

श्री स्वदेहाद्वैततादृष्टधनिष्ठाध्येयदर्शनायै नम: ।
श्री गोपेन्द्रमहिषीपाकशालावेदिप्रकाशिकाय नम: ।
श्री आयुर्वर्धाकरद्धानारोहिणीघ्रातमस्तकायै नम: ।

श्री सुबलान्यस्तसारूप्यायै नम: ।
श्री सुबलाप्रीतितोषितायै नम: ।
श्री मुखरादृक्सुधानप्त्र्यै नम: ।
श्री जटिलादृष्टिभासितायै नम: ।

श्री मधुमङ्गलनर्मोक्तिजनितस्मितचन्द्रिकायै नम: ।
श्री पौर्णमासीबहिःखेलत्प्राणपञ्जरसारिकायै नमः ॥ 

श्री स्वगणाद्वैतजीवातवे नमः नम: ।
श्री स्वीयाहङ्कारवर्धिन्यै नम: ।
श्री स्वगणोपेन्द्रपादाब्जस्पर्शालम्भनहर्षिण्यै नम: ।
श्री स्वीयवृन्दावनोद्यानपालिकीकृतवृन्दकायै नम: ।

श्री ज्ञातवृन्दाटवीसर्वलतातरुमृगद्विजायै नम: ।
श्री ईषच्चन्दनसङ्घृष्टनवकाश्मीरदेहभासे नम: ।
श्री जपापुष्पहप्रीतहर्यै नम: ।
श्री पट्टचीनारुणाम्बरायै नम: ।
श्री चरणाब्जतलज्योतिररुणीकृतभूतलायै नम: ।

श्री हरिचित्तचमत्कारिचारुनूपुरनिःस्वनायै नम: ।
श्री कृष्णश्रान्तिहरश्रेणीपीठवल्गितघण्टिकायै नम: ।
श्री कृष्णसर्वस्वपीनोद्यत्कुचाञ्चन्मणिमालिकायै नम: ।
श्री नानारत्नेल्लसच्छङ्खचूडचारुभुजद्वयायै नम: ।
श्री स्यमन्तकमणिभ्राजन्मणिभ्राजन्मणिबन्धातिबन्धुरायै नम: ।

श्री सुवर्णदर्पणज्योतिरुल्लङ्घिमुखमण्डलायै नम: ।
श्री पक्वदाडिमबीजाभदन्ताकृष्टाघभिच्छुकायै नम: ।
श्री अब्जरागादिसृष्टाब्जकलिकाकर्णभूषणायै नम: ।
श्री सौभाग्यकज्जलाङ्काक्त- नेत्रानन्दितखञ्जनायै नम: ।

श्री सुवृत्तमौक्तिकामुक्तानासिकातिलपुष्पिकायै नम: ।
श्री सुचारुनवकस्तूरीतिलकाञ्चितफालकायै नम: ।
श्री दिव्यवेणीविनिर्धूतकेकीपिञ्छवरस्तुत्यै नम: ।
श्री नेत्रान्तसारविध्वंसकृतचाणूरजिद्धृत्यै नम: ।

श्री स्फुरत्कैशोरतारुण्यसन्धिबन्धुरविग्रहायै नम: ।
श्री माधवोल्लासकोन्मत्तपिकोरुमधुरस्वरायै नम: ।
श्री प्राणायुतशतप्रेष्ठमाधवोत्कीर्तिलम्पटायै नम: ।
श्री कृष्णापाङ्गतरङ्गोद्यत्स्मितपीयूषबुद्बुदायै नम: ।

श्री पुञ्जीभूतजगल्लज्जावैदग्धीदिग्धविग्रहायै नम: ।
श्री करुणाविद्रवद्देहायै नम: ।
श्री मूर्तिमन्माधुरीघटायै नम: ।
श्री जगद्गुणवतीवर्गगीयमानगुणोच्चयायै नम: ।

श्री शच्यादिसुभगावृन्दवन्द्यमानोरुसौभगायै नम: ।
श्री वीणावादनसङ्गीतरसलास्यविशारदायै नम: ।
श्री नारदप्रमुखोद्गीत- जगदानन्दिसद्यशसे नम: ।
श्री गोवर्धनगुहागेहगृहिणीकुञ्जमण्डनायै नम: ।

श्री चण्डांशुनन्दिनीबद्धभगिनीभावविभ्रमायै नम: ।
श्री दिव्यकुन्दलतानर्मसख्यदामविभूषणायै नम: ।
श्री गोवर्धनधराह्लादिशृङ्गाररसपण्डितायै नम: ।

श्री गिरीन्द्रधरवक्षःश्रियै नम: ।
श्री शङ्खचूडारिजीवनाय नम: ।

श्री गोकुलेन्द्रसुतप्रेमकामभूपेन्द्रपट्टणाय नमः ॥ 
श्री वृषविध्वंसनर्मोक्तिस्वनिर्मितसरोवरायै नम: ।
श्री निजकुण्डजलक्रीडाजितसङ्कर्षणानुजाय नम: ।
श्री मुरमर्दनमत्तेभविहारामृतदीर्घिकायै नम: ।

श्री गिरीन्द्रधरपारीन्द्ररतियुद्धोरुसिंहिकाय नम: ।
श्री स्वतनूसौरभोन्मत्तीकृतमोहनमाधवायै नम: ।
श्री दोर्मूलोच्चलनक्रीडाव्याकुलीकृतकेशवायै नम: ।
श्री निजकुण्डततीकुञ्जक्लृप्तकेलीकलोद्यमायै नम: ।

श्री दिव्यमल्लीकुलोल्लासिशय्याकल्पितविग्रहायै नम: ।
श्री कृष्णवामभुजन्यस्तचारुदक्षिणगण्डकायै नम: ।
श्री सव्यबाहुलताबद्धकृष्णदक्षिणसद्भुजायै नम: ।
श्री कृष्णदक्षिणचारूरुश्लिष्टवामोरुरम्भिकायै नम: ।
श्री गिरीन्द्रधरदृग्वक्षोमर्दिसुस्तनपर्वतायै नम: ।

श्री गोविन्दाधरपीयूषवासिताधरपल्लवायै नम: ।
श्री सुधासञ्चयचारूक्तिशीतलीकृतमाधवायै नम: ।
श्री गोविन्दोद्गीर्णताम्बूलरागरज्यत्कपोलिकायै नम: ।
श्री कृष्णसम्भोगसफलीकृतमन्मथसम्भवायै नम: ।

श्री गोविन्दमार्जितोद्दामरतिप्रस्विन्नसन्मुखायै नम: ।
श्री विशाखाविजितक्रीडाशान्तिनिद्रालुविग्रहायै नम: ।
श्री गोविन्दचरणन्यस्तकायमानसजीवनायै नम: ।
श्री स्वप्राणार्बुदनिर्मञ्छ्यहरिपादरजःकणायै नमः ॥ 

श्री अणुमात्राच्युतादर्शशप्यमानात्मलोचनायै नम: ।
श्री नित्यनूतनगोविन्दवक्त्रशुभ्रांशुदर्शनायै नम: ।
श्री निःसीमहरिमाधुर्यसौन्दर्याद्येकभोगिन्यै नम: ।
श्री सापत्न्यधाममुरलीमात्रभाग्यकटाक्षिण्यै नम: ।
श्री गाढबुद्धिबलक्रीडाजितवंशीविकर्षिण्यै नम: ।

श्री नर्मोक्तिचन्द्रिकोत्फुल्लकृष्णकामाब्धिवर्धिन्यै नम: ।
श्री व्रजचन्द्रेन्द्रियग्रामविश्रामविधुशालिकायै नम: ।
श्री कृष्णसर्वेन्द्रियोन्मादिराधेत्यक्षरयुग्मकायै नमः ॥ 
इति श्रीराधिकाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने