श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र || Shri Radha Naam Mahatmya Stotra || Shri Radha Naam Mahatmya Stotram

रेफो हि कोटी जन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभम् I

आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत् I


धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम् I

श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः I

रेफ़ो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे II


सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् I

धकारः सहवासं च तत्तुल्यकालमेव च I


ददाति सार्ष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम् I

आकरस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरौ यथा I


योगशक्तिं योगमतिं सर्वकालं हरिस्मृतिम् I

श्रुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषम् I


रोगशोक मृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः I

II इति श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र संपूर्णं II

Shri Radha Naam Mahatmya Stotra

Shri Radha Naam Mahatmya Stotra


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने