श्री नागराजा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali 

ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ वासुदेवाख्याय नमः ।
ॐ तक्षकाय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ कार्कोटकाय नमः ।
ॐ महापद्माय नमः ।

ॐ पद्माय नमः ।
ॐ शङ्खाय नमः ।
ॐ शिवप्रियाय नमः ।
ॐ धृतराष्ट्राय नमः । 
ॐ शङ्खपालाय नमः ।
ॐ गुलिकाय नमः ।

ॐ इष्टदायिने नमः ।
ॐ नागराजाय नमः ।
ॐ पुराणपुरूषाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ महीधारिणे नमः ।
ॐ कामदायिने नमः ।

ॐ सुरार्चिताय नमः । 
ॐ कुन्दप्रभाय नमः ।
ॐ बहुशिरसे नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ गणाधिपाय नमः ।
ॐ महासेनाय नमः ।
ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ गणप्रियाय नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः । 
ॐ वायुभक्षाय नमः ।
ॐ विश्वधारिणे नमः ।

ॐ विहङ्गमाय नमः ।
ॐ पुत्रप्रदाय नमः ।
ॐ पुण्यरूपाय नमः ।
ॐ पन्नगेशाय नमः ।
ॐ बिलेशयाय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ पवनाशिने नमः । 
ॐ बलप्रदाय नमः ।
ॐ दैत्यहन्त्रे नमः ।

ॐ दयारूपाय नमः ।
ॐ धनप्रदाय नमः ।
ॐ मतिदायिने नमः ।
ॐ महामायिने नमः ।
ॐ मधुवैरिणे नमः ।
ॐ महोरगाय नमः ।
ॐ भुजगेशाय नमः ।
ॐ भूमरूपाय नमः । 
ॐ भीमकायाय नमः ।

ॐ भयापहृते नमः ।
ॐ शुक्लरूपाय नमः ।
ॐ शुद्धदेहाय नमः ।
ॐ शोकहारिणे नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।
ॐ सन्तानदायिने नमः ।
ॐ सर्पेशाय नमः ।
ॐ सर्वदायिने नमः ।
ॐ सरीसृपाय नमः । 
ॐ लक्ष्मीकराय नमः ।
ॐ लाभदायिने नमः ।
ॐ ललिताय नमः ।

ॐ लक्ष्मणाकृतये नमः ।
ॐ दयाराशये नमः ।
ॐ दाशरथये नमः ।
ॐ दमाश्रयाय नमः ।
ॐ रम्यरूपाय नमः ।
ॐ रामभक्ताय नमः ।
ॐ रणधीराय नमः । 
ॐ रतिप्रदाय नमः ।
ॐ सौमित्रये नमः ।

ॐ सोमसङ्काशाय नमः ।
ॐ सर्पराजाय नमः ।
ॐ सताम्प्रियाय नमः ।
ॐ कर्बुराय नमः ।
ॐ काम्यफलदाय नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ किन्नरार्चिताय नमः ।
ॐ पातालवासिने नमः । 
ॐ परमाय नमः ।
ॐ फणामण्डलमण्डिताय नमः ।
ॐ बाहुलेयाय नमः ।
ॐ भक्तनिधये नमः ।
ॐ भूमिधारिणे नमः ।
ॐ भवप्रियाय नमः ।

ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ नानारूपाय नमः ।
ॐ नतप्रियाय नमः ।
ॐ काकोदराय नमः । 
ॐ काम्यरूपाय नमः ।
ॐ कल्याणाय नमः ।
ॐ कामितार्थदाय नमः ।
ॐ हतासुराय नमः ।
ॐ हल्यहीनाय नमः ।
ॐ हर्षदाय नमः ।
ॐ हरभूषणाय नमः ।
ॐ जगदादये नमः ।
ॐ जराहीनाय नमः ।

ॐ जातिशून्याय नमः । 
ॐ जगन्मयाय नमः ।
ॐ वन्ध्यात्वदोषशमनाय नमः ।
ॐ वरपुत्रफलप्रदाय नमः ।
ॐ बलभद्ररूपाय नमः ।
ॐ श्रीकृष्णपूर्वजाय नमः ।
ॐ विष्णुतल्पाय नमः ।

ॐ बल्वलध्नाय नमः ।
ॐ भूधराय नमः । 

इति श्री नागराजाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने