श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Lalita Ashtottara Shatanamavali 


श्री कामेश्वर्यै नमः ।
श्री कामशक्त्यै नमः ।
श्री कामदायिन्यै नमः ।
श्री सौभग्यदायिन्यै नमः ।
श्री कामरूपायै नमः ।
श्री कामकलायै नमः ।
श्री कामिन्यै नमः ।

श्री कमलासनायै नमः ।
श्री कमलायै नमः ।
श्री कलनाहीनायै नमः । 
श्री कमनीयायै नमः ।
श्री कलावत्यै नमः ।
श्री पद्यपायै नमः ।
श्री भारत्यै नमः ।
श्री सेव्यायै नमः ।
श्री कल्पिताऽशेषसंस्थित्यै नमः ।

श्री अनुत्तरायै नमः ।
श्री अनघायै नमः ।
श्री अनन्तायै नमः ।
श्री अद्भुतरूपायै नमः । 
श्री अनलोद्भवायै नमः ।
श्री अतिलोकचरित्रायै नमः ।
श्री अतिसुन्दर्यै नमः ।
श्री अतिशुभप्रदायै नमः ।
श्री विश्वायै नमः ।
श्री आद्यायै नमः । 

श्री अतिविस्तारायै नमः ।
श्री अर्चनतुष्टायै नमः ।
श्री अमितप्रभायै नमः ।
श्री एकरूपायै नमः । 
श्री एकवीरप्रियायै नमः ।
श्री एकनाथप्रियायै नमः ।

श्री एकान्तप्रियायै नमः ।
श्री अर्चनप्रीयायै नमः ।
श्री एकायै नमः ।
श्री एकभावतुष्टायै नमः ।
श्री एकरसप्रीयायै नमः ।
श्री एकान्तजनप्रीयायै नमः ।
श्री एधमानप्रभायै नमः ।
श्री वैधभक्तायै नमः । 
श्री पातकनाशिन्यै नमः ।
श्री एलामोदमुखायै नमः ।
श्री नोऽद्रिशक्तायुधायै नमः ।
श्री समस्थित्यै नमः ।

श्री ईहाशून्येप्सितेशादिसेव्येशानायै नमः ।
श्री वराङ्गनायै नमः ।
श्री ईश्वराज्ञापिकेकारभाव्येप्सितफलप्रदायै नमः । 

श्री ईशानेत्यै नमः ।
श्री हरेशैषायै नमः ।
श्री चारुणाक्षीश्वरेश्वर्यै नमः । 
श्री ललितायै नमः ।
श्री ललनारूपायै नमः ।

श्री लयहीनायै नमः ।
श्री लसततनवे नमः ।
श्री लयसर्वायै नमः ।
श्री लयक्षोण्यै नमः ।
श्री लयकर्त्रे नमः ।
श्री लयात्मिकायै नमः ।
श्री लघिमायै नमः ।

श्री लघुमध्याढ्यायै नमः । 
श्री ललमानायै नमः ।
श्री लघुद्रुतायै नमः ।
श्री हयारूढायै नमः ।
श्री हतायै नमः ।
श्री अमित्रायै नमः ।
श्री हरकान्तायै नमः ।
श्री हरिस्तुतायै नमः ।
श्री हयग्रीवेष्टदायै नमः ।

श्री हालाप्रियायै नमः ।
श्री हर्षसमुद्भवायै नमः । 
श्री हर्षणायै नमः ।
श्री हल्लकाभाङ्ग्यै नमः ।
श्री हस्त्यन्तैश्वर्यदायिन्यै नमः ।
श्री हलहस्तार्चितपदायै नमः ।
श्री हविप्रसादिन्यै नमः ।
श्री दानप्रसादिन्यै नमः ।
श्री रामायै नमः ।
श्री रामार्चितायै नमः । 

श्री राज्ञ्यै नमः ।
श्री रम्यायै नमः । 
श्री रवमय्यै नमः ।
श्री रत्यै नमः ।
श्री रक्षिण्यै नमः ।
श्री रमण्यै नमः ।
श्री राकाऽऽदित्यादिमण्डलप्रियायै नमः ।
श्री रक्षिताऽखिललोकेश्यै नमः ।
श्री रक्षोगणनिषूदिन्यै नमः ।
श्री अन्तान्तकारिण्यम्भोजक्रियान्तकभयङ्कर्यै नमः ।
श्री अम्बुरूपायै नमः ।
श्री अम्बुजायै नमः । 
श्री कराम्बुजायै नमः ।

श्री जातवरप्रदायै नमः ।
श्री अन्तःपूजाक्रियान्तःस्थायै नमः ।
श्री अन्तर्ध्यानवचोमय्यै नमः ।
श्री अन्तकाऽरातिवामाङ्कस्थितायै नमः ।

श्री अन्तःसुखरूपिण्यै नमः ।
श्री सर्वज्ञायै नमः ।
श्री सर्वगायै नमः ।
श्री सारायै नमः ।
श्री समायै नमः । 
श्री समसुखायै नमः ।
श्री सत्यै नमः ।
श्री सन्तत्यै नमः ।

श्री सन्ततायै नमः ।
श्री सोमायै नमः ।
श्री सर्वायै नमः ।
श्री सांख्यायै नमः ।
श्री सनातन्यै नमः । 

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने