Subscribe Us

श्री हनुमत्प्रोक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव स्तोत्र || Shri Hanumat Prokta Mantrarajatmak Ramstav Stotram

श्री हनुमत्प्रोक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव स्तोत्र || Shri Hanumat Prokta Mantrarajatmak Ramstav Stotram

तिरश्चामपि चारातिसमवायं समेयुषाम् । 

यतः सुग्रीवमुख्यानां यस्तमुग्रं नमाम्यहम् ॥ १ ॥


सकुदेव प्रपन्नाय विशिष्टामैरयच्छ्रियम् ।

बिभीषणायाब्धितटे यस्तं वीरं नमाम्यहम् ॥ २ ॥


यो महान् पूजितो व्यापी महान् वै करुणामृतम् । 

श्रुतं येन जटायोश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् ॥ ३ ॥


तेजसाप्यायिता यस्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः ।

प्रकाशयते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् ॥ ४ ॥


सर्वतोमुखता येन लीलया दर्शिता रणे । 

रक्षसां खरमुख्यानां तं वन्दे सर्वतोमुखम् ॥ ५ ॥


नृभावं यः प्रपन्नानां हिनस्ति च तथा नृषु । 

सिंहः सत्त्वेष्विवोत्कृष्टस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् ॥ ६ ॥


यस्माद्विभ्यति वातर्कज्वलनेन्द्राः समृत्यवः । 

भियं तनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहम् ॥ ७ ॥


परस्य योग्यतापेक्षारहितो नित्यमङ्गलम् । 

ददात्येव निजौदार्याद्यस्तं भद्रं नमाम्यहम् ॥ ८ ॥


यो मृत्युं निजदासानां नाशयत्यखिलेष्टदः । 

तत्रोदाहृतये व्याधो मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् ॥ ९ ॥


यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः । 

तमजं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् ॥ १० ॥


अहंभावं समुत्सृज्य दास्येनैव रघुत्तमम् । 

भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सहलक्ष्मणम् ॥ ११ ॥


नित्यं श्रीरामभक्तस्य किंकरा यमकिंकराः । 

शिवमय्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः ॥ १२ ॥


इमं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवम् । 

पठत्यनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् ॥ १३ ॥

॥ इति श्रीहुनुमत्प्रोक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव संपूर्णम् ॥

Shri Hanumat Prokta Mantrarajatmak Ramstav Stotram

Shri Hanumat Prokta Mantrarajatmak Ramstav Stotram


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां