श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Shri Hanuman Ashtottara Namavali 

ॐ पारिजातप्रियाय नम: ।
ॐ योगिने नम: ।
ॐ हनुमते नम: ।
ॐ नृहरिप्रियाय नम: ।
ॐ प्लवगेन्द्राय नम: ।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नम: ।

ॐ शीघ्रगामिने नम: ।
ॐ दृढव्रताय नम: ।
ॐ शङ्खचक्रवराभीतिपाणये नम: ।
ॐ आनन्ददायकाय नम: ।
ॐ स्थायिने नम: ।
ॐ विक्रमसम्पन्नाय नम: ।
ॐ रामदूताय नम: ।

ॐ महायशसे नम: ।
ॐ सौमित्रिजीवनकराय नम: ।
ॐ लङ्काविक्षोभकारकाय नम: ।
ॐ उदधिक्रमणाय नम: ।
ॐ सीताशोकहेतुहराय नम: ।
ॐ हरये नम: ।
ॐ बलिने नम: ।
ॐ राक्षससंहर्त्रे नम: ।

ॐ दशकण्ठमदापहाय नम: ।
ॐ बुद्धिमते नम: ।
ॐ नैरृतवधूकण्ठसूत्रविदारकाय नम: ।
ॐ सुग्रीव सचिवाय नम: ।
ॐ भीमाय नम: ।ॐ भीमसेनसहोदराय नम: ।
ॐ सावित्रविद्यासंसेविने नम: ।
ॐ चरितार्थाय नम: ।
ॐ महोदयाय नम: ।
ॐ वासवाभीष्टदाय नम: ।
ॐ भव्याय नम: ।
ॐ हेमशैलनिवासवते नम: ।

ॐ किंशुकाभाय नम: ।
ॐ अग्रयतनवे नम: ।
ॐ ऋजुरोम्णे नम: ।
ॐ महामतये नम: ।
ॐ महाक्रमाय नम: ।
ॐ वनचराय नम: ।

ॐ स्थिरबुद्धये नम: ।
ॐ अभीशुमते नम: ।
ॐ सिंहिकागर्भनिर्भेत्त्रे नम: ।
ॐ लङ्कानिवासिनां भेत्त्रे नम: ।
ॐ अक्षशत्रुविनिघ्नाय नम: ।
ॐ रक्षोऽमात्यभयावहाय नम: ।
ॐ वीरघ्ने नम: ।
ॐ मृदुहस्ताय नम: ।
ॐ पद्मपाणये नम: ।

ॐ जटाधराय नम: ।
ॐ सर्वप्रियाय नम: ।
ॐ सर्वकामप्रदाय नम: ।
ॐ प्रांशुमुखाय नम: ।

ॐ शुचये नम: ।
ॐ विशुद्धात्मने नम: ।
ॐ विज्वराय नम: ।

ॐ सटावते नम: ।
ॐ पाटलाधराय नम: ।
ॐ भरतप्रेमजनकाय नम: ।
ॐ चीरवाससे नम: ।
ॐ महोक्षधृशे नम: ।

ॐ महास्त्रबन्धनसहाय नम: ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नम: ।
ॐ यतीश्वराय नम: ।
ॐ महौषधोपहर्त्रे नम: ।
ॐ वृषपर्वणे नम: ।
ॐ वृषोदराय नम: ।

ॐ सूर्योपलालिताय नम: ।
ॐ स्वामिने नम: ।
ॐ पारिजातावतंसकाय नम: ।
ॐ सर्वप्राणधराय नम: ।
ॐ अनन्ताय नम: ।
ॐ सर्वभूतादिगाय नम: ।
ॐ मनवे नम: ।
ॐ रौद्राकृतये नम: ।

ॐ भीमकर्मणे नम: ।
ॐ भीमाक्षाय नम: ।
ॐ भीमदर्शनाय नम: ।
ॐ सुदर्शनकराय नम: ।

ॐ अव्यक्ताय नम: ।
ॐ व्यक्तास्याय नम: ।
ॐ दुन्दुभिस्वनाय नम: ।

ॐ सुवेलचारिणे नम: ।
ॐ नाकहर्षदाय नम: ।
ॐ हर्षणप्रियाय नम: ।
ॐ सुलभाय नम: ।
ॐ सुव्रताय नम: ।
ॐ योगिने नम: ।

ॐ योगिसेव्याय नम: ।
ॐ भयापहाय नम: ।

ॐ वालाग्नि- मथितानेकलङ्कावासिगृहोच्चयाय नम: ।
ॐ वर्धनाय नम: ।
ॐ वर्धमानाय नम: ।
ॐ रोचिष्णवे नम: ।
ॐ रोमशाय नम: ।
ॐ महते नम: ।

ॐ महादंष्ट्राय नम: ।
ॐ महाशूराय नम: ।
ॐ सद्गतये नम: ।
ॐ सत्परायणाय नम: ।
ॐ सौम्यदशिर्ने नम: ।
ॐ सौम्यवेषाय नम: ।
ॐ हेमयज्ञोपवीतिमते नम: ।

ॐ मौञ्जीकृष्णाजिनधराय नम: ।
ॐ मन्त्रज्ञाय नम: ।
ॐ मन्त्रसारथये नम: ।
ॐ जितारातये नम: ।

ॐ षडूर्मये नम: ।
ॐ सर्वप्रियहितेरताय नम: ।

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने