श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनामावली || Shodashi Ashtottara Shatanamavali

श्री त्रिपुरायै नमः ।
श्री षोडश्यै नमः ।
श्री मात्रे नमः ।
श्री त्रयक्षरायै नमः ।
श्री त्रितयायै नमः ।

श्री त्रय्यै नमः ।
श्री सुन्दर्यै नमः ।
श्री सुमुख्यै नमः ।
श्री सेव्यायै नमः ।
श्री सामवेदपरायणायै नमः । 

श्री शारदायै नमः ।
श्री शब्दनिलयायै नमः ।
श्री सागरायै नमः ।
श्री सरिदम्बरायै नमः ।
श्री शुद्धायै नमः ।

श्री शुद्धतनवे नमः ।
श्री साध्व्यै नमः ।
श्री शिवध्यानपरायणायै नमः ।
श्री स्वामिन्यै नमः ।
श्री श्म्भुवनितायै नमः । 
श्री शाम्भव्यै नमः ।
श्री सरस्वत्यै नमः ।
श्री समुद्रमथिन्यै नमः ।

श्री शीघ्रगामिन्यै नमः ।
श्री शीग्रसिद्धिदायै नमः ।
श्री साधुसेव्यायै नमः ।
श्री साधुगम्यायै नमः ।
श्री साधुसन्तुष्टमानसायै नमः ।
श्री खट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
श्री खर्वायै नमः । 

श्री खड्गखर्परधारिण्यै नमः ।
श्री षड्वर्गभावरहितायै नमः ।
श्री षड्वर्गपरिचारिकायै नमः ।
श्री षड्वर्गायै नमः ।
श्री षडङ्गायै नमः ।
श्री षोढायै नमः ।
श्री षोडशवार्षिक्यै नमः ।

श्री ऋतुरूपायै नमः ।
श्री क्रतुमत्यै नमः ।
श्री ऋभुक्षक्रतुमण्डितायै नमः । 
श्री कवर्गादिपवर्गान्तायै नमः ।
श्री अन्तःस्थायै नमः ।
श्री अन्तरूपिण्यै नमः ।
श्री अकाराकाररहितायै नमः ।
श्री कालमृत्युजरापहायै नमः ।

श्री तन्व्यै नमः ।
श्री तत्त्वेश्वर्यै नमः ।
श्री तारायै नमः ।
श्री त्रिवर्षायै नमः ।
श्री ज्ञानरूपिण्यै नमः । 
श्री काल्यै नमः ।
श्री कराल्यै नमः ।
श्री कामेश्यै नमः ।

श्री छायायै नमः ।
श्री संज्ञायै नमः ।
श्री अरुन्धत्यै नमः ।
श्री निर्विकल्पायै नमः ।
श्री महावेगायै नमः ।
श्री महोत्साहायै नमः ।
श्री महोदर्यै नमः । 

श्री मेधायै नमः ।
श्री बलाकायै नमः ।
श्री विमलायै नमः ।
श्री विमलज्ञानदायिन्यै नमः ।
श्री गौर्यै नमः ।
श्री वसुन्धरायै नमः ।
श्री गोप्त्र्यै नमः ।
श्री गवाम्पतिनिषेवितायै नमः ।

श्री भगाङ्गायै नमः ।
श्री भगरूपायै नमः । 
श्री भक्तिपरायणायै नमः ।
श्री भावपरायणायै नमः ।
श्री छिन्नमस्तायै नमः ।
श्री महाधूमायै नमः ।

श्री धूम्रविभूषणायै नमः ।
श्री धर्मकर्मादिरहितायै नमः ।
श्री धर्मकर्मपरायणायै नमः ।
श्री सीतायै नमः ।
श्री मातङ्गिन्यै नमः ।
श्री मेधायै नमः । 
श्री मधुदैत्यविनाशिन्यै नमः ।

श्री भैरव्यै नमः ।
श्री भुवनायै नमः ।
श्री मात्रे नमः ।
श्री अभयदायै नमः ।

श्री भवसुन्दर्यै नमः ।
श्री भावुकायै नमः ।
श्री बगलायै नमः ।
श्री कृत्यायै नमः ।
श्री बालायै नमः । 
श्री त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।

श्री रोहिण्यै नमः ।
श्री रेवत्यै नमः ।
श्री रम्यायै नमः ।
श्री रम्भायै नमः ।
श्री रावणवन्दितायै नमः ।
श्री शतयज्ञमय्यै नमः ।
श्री सत्त्वायै नमः ।
श्री शतक्रतुवरप्रदायै नमः ।
श्री शतचन्द्राननादेव्यै नमः । 

श्री सहस्रादित्यसन्निभायै नमः ।
श्री सोमनयनायै नमः ।
श्री सूर्याग्निनयनायै नमः ।
श्री व्याघ्रचर्माम्बरावृतायै नमः ।
श्री अर्द्धन्दुधारिण्यै नमः ।
श्री मत्तायै नमः ।

श्री मदिरायै नमः ।
श्री मदिरेक्षणायै नमः । 

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने