शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

ॐ शनैश्चराय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ वरॆण्याय नमः ।

ॐ सर्वॆशाय नमः ।
ॐ स्ॐयाय नमः ।
ॐ सुरवंद्याय नमः ।
ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः ।
ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥


ॐ सुंदराय नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ घनरूपाय नमः ।
ॐ घनाभरणधारिणॆ नमः ।
ॐ घनसारविलॆपाय नमः ।

ॐ खद्यॊताय नमः ।
ॐ मंदाय नमः ।
ॐ मंदचॆष्टाय नमः ।
ॐ महनीयगुणात्मनॆ नमः ।
ॐ मर्त्यपावनपादाय नमः ॥ २० ॥

ॐ महॆशाय नमः ।
ॐ छायापुत्राय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ शरतूणीरधारिणॆ नमः ।
ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ।

ॐ चंचलाय नमः ।
ॐ नीलवर्णाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ नीलांजननिभाय नमः ।
ॐ नीलांबरविभूषणाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ निश्चलाय नमः ।
ॐ वॆद्याय नमः ।
ॐ विधिरूपाय नमः ।
ॐ विरॊधाधारभूमयॆ नमः ।
ॐ वैरास्पदस्वभावाय नमः ।

ॐ वज्रदॆहाय नमः ।
ॐ वैराग्यदाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ वीतरॊगभयाय नमः ।
ॐ विपत्परंपरॆशाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ विश्ववंद्याय नमः ।
ॐ गृध्रवाहनाय नमः ।
ॐ गूढाय नमः ।
ॐ कूर्मांगाय नमः ।

ॐ कुरूपिणॆ नमः ।
ॐ कुत्सिताय नमः ।
ॐ गुणाढ्याय नमः ।
ॐ गॊचराय नमः ।
ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ।
ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणॆ नमः ॥ ५० ॥

ॐ आयुष्यकारणाय नमः ।
ॐ आपदुद्धर्त्रॆ नमः ।
ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
ॐ वशिनॆ नमः ।
ॐ विविधागमवॆदिनॆ नमः ।

ॐ विधिस्तुत्याय नमः ।
ॐ वंद्याय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ वरिष्ठाय नमः ।
ॐ गरिष्ठाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ वज्रांकुशधराय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ अभयहस्ताय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ ज्यॆष्ठापत्नीसमॆताय नमः ।

ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।
ॐ अमितभाषिणॆ नमः ।
ॐ कष्टौघनाशनाय नमः ।
ॐ आर्यपुष्टिदाय नमः ।
ॐ स्तुत्याय नमः ॥ ७० ॥

ॐ स्तॊत्रगम्याय नमः ।
ॐ भक्तिवश्याय नमः ।
ॐ भानवॆ नमः ।
ॐ भानुपुत्राय नमः ।

ॐ भव्याय नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ धनुर्मंडलसंस्थाय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ धनुष्मतॆ नमः ।
ॐ तनुप्रकाशदॆहाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ तामसाय नमः ।
ॐ अशॆषजनवंद्याय नमः ।
ॐ विशॆषफलदायिनॆ नमः ।
ॐ वशीकृतजनॆशाय नमः ।
ॐ पशूनांपतयॆ नमः ।

ॐ खॆचराय नमः ।
ॐ खगॆशाय नमः ।
ॐ घननीलांबराय नमः ।
ॐ काठिण्यमानसाय नमः ।
ॐ आर्यगुणस्तुत्याय नमः ॥ ९० ॥

ॐ नीलच्छत्राय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ गुणात्मनॆ नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ निंद्याय नमः ।
ॐ वंदनीयाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ दिव्यदॆहाय नमः ।
ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ दैन्यनाशकराय नमः ।
ॐ आर्यजनगण्याय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।
ॐ क्रूरचॆष्टाय नमः ।
ॐ कामक्रॊधधराय नमः ।
ॐ कळत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ।

ॐ परिपॊषितभक्ताय नमः ।
ॐ वरभीतिहराय नमः ।
ॐ भक्तसंघमनॊभीष्टफलदाय नमः ।
ॐ श्रीमच्छनैश्चराय नमः ॥ ११० ॥

॥ इति शनैश्चरष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने