श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली ||  Kubera Ashtottara Shatanamavali

ॐ कुबॆराय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ श्रीमदॆ नमः ।
ॐ यक्षॆशाय नमः ।
ॐ गुह्यकॆश्वराय नमः ।

ॐ निधीशाय नमः ।
ॐ शंकरसखाय नमः ।
ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।
ॐ महापद्मनिधीशाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ॥ १० ॥

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः ।
ॐ शंखाख्य निधिनाथाय नमः ।
ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः ।
ॐ सुखछाप निधिनायकाय नमः ।

ॐ मुकुंदनिधिनायकाय नमः ।
ॐ कुंदाक्यनिधिनाथाय नमः ।
ॐ नीलनित्याधिपाय नमः ।
ॐ महतॆ नमः ।
ॐ वरनित्याधिपाय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ॥ २० ॥

ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ।
ॐ इलपिलापतयॆ नमः ।
ॐ कॊशाधीशाय नमः ।
ॐ कुलॊधीशाय नमः ।
ॐ अश्वरूपाय नमः ।
ॐ विश्ववंद्याय नमः ।

ॐ विशॆषज्ञानाय नमः ।
ॐ विशारदाय नमः ।
ॐ नळकूभरनाथाय नमः ।
ॐ मणिग्रीवपित्रॆ नमः ॥ ३० ॥

ॐ गूढमंत्राय नमः ।
ॐ वैश्रवणाय नमः ।
ॐ चित्रलॆखामनप्रियाय नमः ।
ॐ ऎकपिंकाय नमः ।
ॐ अलकाधीशाय नमः ।

ॐ पौलस्त्याय नमः ।
ॐ नरवाहनाय नमः ।
ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः ।
ॐ राज्यदाय नमः ।
ॐ रावणाग्रजाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः ।
ॐ उद्यानविहाराय नमः ।
ॐ सुकुतूहलाय नमः ।
ॐ महॊत्सहाय नमः ।
ॐ महाप्राज्ञाय नमः ।
ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः ।

ॐ सार्वभ्ॐआय नमः ।
ॐ अंगनाथाय नमः ।
ॐ सॊमाय नमः ।
ॐ स्ॐयदिकॆश्वराय नमः ।
ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ॥ ५० ॥
ॐ पुरूहतश्रीयै नमः ।

ॐ सर्वपुण्यजनॆश्वराय नमः ।
ॐ नित्यकीर्तयॆ नमः ।
ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः ।
ॐ यक्षाय नमः ।
ॐ परमशांतात्मनॆ नमः ।
ॐ यक्षराजॆ नमः ।

ॐ यक्षिणिविरुत्ताय नमः ।
ॐ किन्नरॆश्वराय नमः ।
ॐ किंपुरुषनाथाय नमः ॥ ६० ॥
ॐ खड्गायुधाय नमः ।
ॐ वशिनॆ नमः ।
ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः ।
ॐ वायुनामसमाश्रयाय नमः ।
ॐ धर्ममार्गैकनिरताय नमः ।
ॐ धर्मसंमुखसंस्थिताय नमः ।

ॐ नित्यॆश्वराय नमः ।
ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रीतालयाय नमः ।
ॐ मनुष्यधर्मण्यॆ नमः ॥ ७० ॥
ॐ सकृताय नमः ।
ॐ कॊशलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः ।
ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः ।

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।
ॐ अश्वलक्ष्मीसदावासाय नमः ।
ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः ।
ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगॆहाय नमः ।

ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः ।
ॐ अखंडैश्वर्यसंयुक्ताय नमः ।
ॐ नित्यानंदाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ सुखाश्रयाय नमः ।
ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
ॐ निधिवॆत्रॆ नमः ।

ॐ निराशाय नमः ।
ॐ निरुपद्रवाय नमः ।
ॐ नित्यकामाय नमः ।
ॐ निराकांक्षाय नमः ।
ॐ निरुपाधिकवासभुवयॆ नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ सर्वगुणॊपॆताय नमः ॥ ९० ॥

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वसम्मताय नमः ।
ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः ।
ॐ सदानंद कृपालयाय नमः ।
ॐ गंधर्वकुलसंसॆव्याय नमः ।
ॐ सौगंधिक कुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः ।
ॐ निधिपीठसमाश्रिताय नमः ।

ॐ महामॆरुद्रास्तायनॆ नमः ।
ॐ महर्षीगणसंस्तुताय नमः ॥ 
ॐ तुष्टाय नमः ।
ॐ शूर्पणका ज्य़ॆष्ठाय नमः ।
ॐ शिवपूजारथाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।

ॐ राजयॊगसमायुक्ताय नमः ।
ॐ राजशॆखरपूजयॆ नमः ।
ॐ राजराजाय नमः ।
ॐ कुबॆराय नमः ॥


॥ इति श्री कुबॆर अष्टॊत्तर शतनामावलिः संपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने