बुध अष्टोत्तर शतनामावली || Budha Ashtottara Shatanamavali

ॐ बुधाय नमः ।
ॐ बुधार्चिताय नमः ।
ॐ स्ॐयाय नमः ।
ॐ स्ॐयचित्ताय नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।

ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ दृढफलाय नमः ।
ॐ श्रुतिजालप्रबॊधकाय नमः ।
ॐ सत्यवासाय नमः ।
ॐ सत्यवचसॆ नमः ॥ १० ॥

ॐ श्रॆयसांपतयॆ नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ सॊमजाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ सॊमवंशप्रदीपकाय नमः ।
ॐ वॆदविदॆ नमः ।

ॐ वॆदतत्वज्ञाय नमः ।
ॐ वॆदांतज्ञानभास्कराय नमः ।
ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ २० ॥
ॐ विदूषॆ नमः ।
ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।
ॐ ऋजवॆ नमः ।
ॐ विश्वानुकूलसंचारिणॆ नमः ।
ॐ विशॆषविनयान्विताय नमः ।
ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।ॐ वीर्यावतॆ नमः ।
ॐ विगतज्वराय नमः ।
ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ॥ ३० ॥
ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।

ॐ बुद्धिमतॆ नमः ।
ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ बलिनॆ नमः ।
ॐ बंधविमॊचकाय नमः ।
ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।

ॐ वसुधाधिपाय नमः ।
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
ॐ वंद्याय नमः ॥ ४० ॥
ॐ वरॆण्याय नमः ।
ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ।

ॐ सत्यवतॆ नमः ।
ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
ॐ सत्यसंधाय नमः ।
ॐ सदादराय नमः ।
ॐ सर्वरॊगप्रशमनाय नमः ।
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ।
ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ॥ ५० ॥

ॐ वातांगिनॆ नमः ।
ॐ वातरॊगहृतॆ नमः ।

ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।
ॐ अप्रकाशाय नमः ।
ॐ प्रकाशात्मनॆ नमः ।

ॐ घनाय नमः ।
ॐ गगनभूषणाय नमः ।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ ६० ॥
ॐ विशालाक्षाय नमः ।
ॐ विद्वज्जनमनॊहराय नमः ।
ॐ चारुशीलाय नमः ।
ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
ॐ चपलाय नमः ।

ॐ चलितॆंद्रियाय नमः ।
ॐ उदन्मुखाय नमः ।
ॐ मुखासक्ताय नमः ।
ॐ मगधाधिपतयॆ नमः ।
ॐ हरयॆ नमः ॥ ७० ॥
ॐ स्ॐयवत्सरसंजाताय नमः ।

ॐ सॊमप्रियकराय नमः ।
ॐ महतॆ नमः ।
ॐ सिंहादिरूढाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ शिखिवर्णाय नमः ।
ॐ शिवंकराय नमः ।
ॐ पीतांबराय नमः ।

ॐ पीतवपुषॆ नमः ।
ॐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥ ८० ॥
ॐ खड्गचर्मधराय नमः ।
ॐ कार्यकर्त्रॆ नमः ।
ॐ कलुषहारकाय नमः ।
ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।
ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।

ॐ विश्वपावनाय नमः ।
ॐ चांपॆयपुष्पसंकाशाय नमः ।
ॐ चरणाय नमः ।
ॐ चारुभूषणाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।
ॐ बंधुप्रियाय नमः ।

ॐ बंधमुक्ताय नमः ।
ॐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।
ॐ अर्कॆशानप्रदॆशस्थाय नमः ।
ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।
ॐ प्रशांताय नमः ।
ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।
ॐ प्रियकृतॆ नमः ॥ १०० ॥

ॐ प्रियभाषणाय नमः ।
ॐ मॆधाविनॆ नमः ।
ॐ माधवासक्ताय नमः ।
ॐ मिथुनाधिपतयॆ नमः ।
ॐ सुधियॆ नमः ।
ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।

ॐ कामप्रदाय नमः ।
ॐ घनफलाशाय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति बुधाष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने