श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र || Sri Venkateswara Mangala Stotram

श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।

श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १ ॥


लक्ष्मीसविभ्रमालोकसद्मविभ्रमचक्षुषे ।

चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ २ ॥


श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाय मङ्गलाभराणाङ्घ्रये ।

मङ्गलानां निवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥


सर्वावयवसौन्दर्यसंपदा सर्वचेतसाम् ।

सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ४ ॥


नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।

सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ५ ॥


स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे ।

सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ६ ॥


परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने ।

प्रपन्नपरतत्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ७ ॥


अकालतत्वविश्रान्तावात्मानमनुपश्यताम् ।

अतृप्तामृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ८ ॥


प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना ।

कृपया दर्शयते श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ९ ॥


दयामृततरङ्गिण्याः तरङ्गैरतिशीतलैः ।

अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ १० ॥


स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये ।

सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ११ ॥


श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करणीतटे ।

रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ १२ ॥


श्रीमद् सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने ।

सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्  ॥ १३ ॥


नमः श्रीवेङ्कटेशाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ।

वासुदेवाय शान्ताय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १४ ॥

Shri Venkateswara Mangala Stotram

Venkateswara Mangala Stotram


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने