Subscribe Us

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam

॥ श्रीवेङ्कटेश मङ्गलाष्टकम् ॥

श्रीक्षोण्यौ रमणीयुगं सुरमणीपुत्रोऽपि वाणीपतिः,

पौत्रश्चन्द्रशिरोमणिः फणिपतिः शय्या सुराः सेवकाः ।


तार्क्ष्यो यस्य रथो महश्च भवनं ब्रह्माण्डमाद्यः पुमान्,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ १॥


यत्तेजो रविकोटिकोटिकिरणान् धिक्कृत्य जेजीयते,

यस्य श्रीवदनाम्बुजस्य सुषमा राकेन्दुकोटीरपि ।


सौन्दर्यं च मनोभवानपि बहून् कान्तिश्च कादम्बिनीं,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ २॥


नानारत्न किरीटकुण्डलमुखैर्भूषागणैर्भूषितः,

श्रीमत्कौस्तुभरत्न भव्यहृदयः श्रीवत्ससल्लाञ्छनः ।


विद्युद्वर्णसुवर्णवस्त्ररुचिरो यः शङ्खचक्रादिभिः,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ३॥


यत्फाले मृगनाभिचारुतिलको नेत्रेऽब्जपत्रायते,

कस्तूरीघनसारकेसरमिलच्छ्रीगन्धसारो द्रवैः ।


गन्धैर्लिप्ततनुः सुगन्धसुमनोमालाधरो यः प्रभुः,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ४॥


एतद्दिव्यपदं ममास्ति भुवि तत्सम्पश्यतेत्यादरा-,

द्भक्तेभ्यः स्वकरेण दर्शयति यद्दृष्ट्याऽतिसौख्यं गतः ।


एतद्भक्तिमतो महानपि भवाम्भोधिर्नदीति स्पृशन्,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ५॥


यः स्वामी सरसस्तटे विहरतो श्रीस्वामिन्नाम्नः सदा,

सौवर्णालयमन्दिरो विधिमुखैर्बर्हिर्मुखैः सेवितः ।


यः शत्रून् हनयन् निजानवति च श्रीभूवराहात्मकः,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ६॥


यो ब्रह्मादिसुरान् मुनींश्च मनुजान् ब्रह्मोत्सवायागतान्,

दृष्ट्वा हृष्टमना बभूव बहुशस्तैरर्चितः संस्तुतः ।


तेभ्यो यः प्रददाद्वरान् बहुविधान् लक्ष्मीनिवासो विभुः,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ७॥


यो देवो भुवि वर्तते कलियुगे वैकुण्ठलोकस्थितो,

भक्तानां परिपालनाय सततं कारुण्यवारां निधिः ।


श्रीशेषाख्यमहीध्रमस्तकमणिर्भक्तैकचिन्तामणि,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ८॥


शेषाद्रिप्रभुमङ्गलाष्टकमिदं तुष्टेन यस्येशितुः,

प्रीत्यर्थं रचितं रमेशचरणद्वन्द्वैकनिष्टावता ।


वैवाह्यादिशुभक्रियासु पठितं यैः साधु तेषामपि,

श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ ९॥


॥ इति श्री वेङ्कटेश मङ्गलाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥

Venkatesha Mangalashtakam

Venkatesha Mangalashtakamटिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां