श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम || Sri Subramanya Ashtakam

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम || Sri Subramanya Ashtakam


नमॊऽस्तु बृन्दारकबृन्दवन्द्य-पादारविन्दाय  सुधाकराय ।

षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १ ॥


नमॊऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रॆ कर्त्रॆ समस्तस्य मनॊरथानाम् ।

दात्रॆ रतानां परतारकस्य हन्त्रॆ प्रचण्डासुरतारकस्य ॥ २ ॥


अमूर्तमूर्तायसहस्रमूर्तयॆ गुणायगुण्यायपरात्पराय ।

अपारपाराय परात्पराय नमॊऽस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय ॥ ३ ॥


नमॊऽस्तु तॆ ब्रह्मविदांवराय दिगंबरायाम्बरसंस्थिताय ।

हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवॆ नमॊ हिरण्याय हिरण्यरॆतसॆ ॥ ४ ॥


तपःस्वरूपाय तपॊधनाय तपः फलानां प्रतिपादकाय ।

सदा कुमाराय हिमारमारिणॆ तृणीकृतैश्वर्यविरागिणॆ नमः ॥ ५ ॥


नमॊऽस्तु तुभ्यं शरजन्मनॆ विभॊ प्रभातसूर्यारुण दन्तपङ्क्तयॆ ।

बालाय चाबालपराक्रमाय षण्मातुराबालमनातुराय ॥ ६ ॥


मीढुष्टमायॊत्तरमीढुषॆ नमॊ नमॊ गणानांपतयॆ गणाय ।

नमॊऽस्तु तॆ जन्मजरातिगाय नमॊ विशाखाय सुशक्तिपाणयॆ ॥ ७ ॥


सर्वस्यनाथस्य कुमारकाय क्रौञ्चारयॆ तारकमारकाय ।

स्वाहॆय गांगॆय च कार्तिकॆय शैलॆय तुभ्यं सततं नमॊऽस्तु ॥ ८ ॥

Sri Subramanya swamy Ashtakam

Subramanya Ashtak


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां