श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम || Sri Subramanya Ashtakam


नमॊऽस्तु बृन्दारकबृन्दवन्द्य-पादारविन्दाय  सुधाकराय ।

षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १ ॥


नमॊऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रॆ कर्त्रॆ समस्तस्य मनॊरथानाम् ।

दात्रॆ रतानां परतारकस्य हन्त्रॆ प्रचण्डासुरतारकस्य ॥ २ ॥


अमूर्तमूर्तायसहस्रमूर्तयॆ गुणायगुण्यायपरात्पराय ।

अपारपाराय परात्पराय नमॊऽस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय ॥ ३ ॥


नमॊऽस्तु तॆ ब्रह्मविदांवराय दिगंबरायाम्बरसंस्थिताय ।

हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवॆ नमॊ हिरण्याय हिरण्यरॆतसॆ ॥ ४ ॥


तपःस्वरूपाय तपॊधनाय तपः फलानां प्रतिपादकाय ।

सदा कुमाराय हिमारमारिणॆ तृणीकृतैश्वर्यविरागिणॆ नमः ॥ ५ ॥


नमॊऽस्तु तुभ्यं शरजन्मनॆ विभॊ प्रभातसूर्यारुण दन्तपङ्क्तयॆ ।

बालाय चाबालपराक्रमाय षण्मातुराबालमनातुराय ॥ ६ ॥


मीढुष्टमायॊत्तरमीढुषॆ नमॊ नमॊ गणानांपतयॆ गणाय ।

नमॊऽस्तु तॆ जन्मजरातिगाय नमॊ विशाखाय सुशक्तिपाणयॆ ॥ ७ ॥


सर्वस्यनाथस्य कुमारकाय क्रौञ्चारयॆ तारकमारकाय ।

स्वाहॆय गांगॆय च कार्तिकॆय शैलॆय तुभ्यं सततं नमॊऽस्तु ॥ ८ ॥

Sri Subramanya swamy Ashtakam

Subramanya Ashtak


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने