श्री सरस्वती अष्टकम || Sri Saraswati Ashtakam

श्री सरस्वती अष्टकम || Sri Saraswati Ashtakam

॥ श्रीसरस्वत्यष्टकम् ॥

अमला विश्ववन्द्या सा कमलाकरमालिनी ।

विमलाभ्रनिभा वोऽव्यात्कमला या सरस्वती ॥ १॥


वार्णसंस्थाङ्गरूपा या स्वर्णरत्नविभूषिता ।

निर्णया भारति श्वेतवर्णा वोऽव्यात्सरस्वती ॥ २॥


वरदाभयरुद्राक्षवरपुस्तकधारिणी ।

सरसा सा सरोजस्था सारा वोऽव्यात्सरास्वती ॥ ३॥


सुन्दरी सुमुखी पद्ममन्दिरा मधुरा च सा ।

कुन्दभासा सदा वोऽव्याद्वन्दिता या सरस्वती ॥ ४॥


रुद्राक्षलिपिता कुम्भमुद्राधृतकराम्बुजा ।

भद्रार्थदायिनी साव्याद्भद्राब्जाक्षी सरस्वती ॥ ५॥


रक्तकौशेयरत्नाढ्या व्यक्तभाषणभूषणा ।

भक्तहृत्पद्मसंस्था सा शक्ता वोऽव्यात्सरस्वती ॥ ६॥


चतुर्मुखस्य जाया या चतुर्वेदस्वरूपिणी ।

चतुर्भुजा च सा वोऽव्याच्चतुर्वर्गा सरस्वती ॥ ७॥


सर्वलोकप्रपूज्या या पर्वचन्द्रनिभानना ।

सर्वजिह्वाग्रसंस्था सा सदा वोऽव्यात्सरस्वती ॥ ८॥


सरस्वत्यष्टकं नित्यं सकृत्प्रातर्जपेन्नरः।

अज्ञैर्विमुच्यते सोऽयं प्राज्ञैरिष्टश्च लभ्यते ॥ ९॥

 । इति श्रीसरस्वत्यष्टकं समाप्तम् ।

Saraswati Ashtakam

Sri Saraswati Ashtakam


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां