श्री रामचंद्र अष्टकम || Sri Ramachandra Ashtakamचिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनु,

र्मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता ।


सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरुः,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ १ ॥


मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपदः, 

पदं प्राप्ता यस्याधमकुलभवा चापि शबरी ।


गिरातीतोऽगम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा, 

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ २ ॥


धराधीशोऽधीशः सुरनरवराणां रघुपतिः,

किरीटी केयूरी कनककपिशः शोभितवपुः ।


समासीनः पीठे रविशतनिभे शान्तमनसो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ३ ॥


वरेण्यः शारण्यः कपिपतिसखश्चान्तविधुरो,

ललाटे काश्मीरो रुचिरगतिभङ्गः शशिमुखः ।


नराकारो रामो यतिपतिनुतः संसृतिहरो, 

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ४ ॥


विरूपाक्षः काश्यामुपदिशति यन्नाम शिवदं,

सहस्रं यन्नाम्नां पठति गिरिजा प्रत्युषसि वै ।


स्वलोकेगायान्तीश्वरविधिमुखा यस्य चरितं,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ५ ॥


परो धीरोऽधीरोऽसुरकुलभवश्चासुरहरः,

परात्मा सर्वज्ञो नरसुरगणैर्गीतसुयशाः ।


अहल्याशापघ्नः शरकर ऋजुः कौशिकसखो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ६ ॥


हृषीकेशः शौरिर्धरणिधरशायी मधुरिपु,

रुपेन्द्रो वैकुण्ठो गजरिपुहरस्तुष्टमनसा ।


बलिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनिपुणो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ७ ॥


कविः सौमित्रीड्यः कपटमृगधावी वनचरो,

रणश्लाघी दान्तो धरणिभरहर्ता सुरनुतः ।


अमानी मानज्ञो निखिलजनपूज्यो हृदिशयो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ८ ॥


इदं रामस्तोत्रं वरममरदासेन रचित,

मुषःकाले भक्त्या यदि पठति यो भावसहितम् ।


मनुष्यः स क्षिप्रं जनिमृतिभयं तापजनकं,

परित्यज्य श्रेष्ठं रघुपतिपदं याति विशदम् ॥ ९ ॥

Ramachandra Ashtak

Shree Ramachandra Ashtakam


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने