श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam| अथ श्रीराममङ्गलाष्टकम् ।

सङ्गीतप्राणमूलाय सप्तस्वराधिवासिने ।

षड्जाधारश्रुतिस्थाय सद्गुरुस्वाय मङ्गलम् ॥ १॥


ऋषभारूढनूताय रिपुसूदनकीर्तये ।

ऋषिश्रेष्ठसुगीताय रिपुभीमाय मङ्गलम् ॥ २॥


गङ्गापावनपादाय गम्भीरस्वरभाषिणे ।

गान्धर्वगानलोलाय गभीराय सुमङ्गलम् ॥ ३॥


मङ्गलं क्षितिजापाय मङ्गलानन्दमूर्तये ।

मङ्गलश्रीनिवासाय माधवाय सुमङ्गलम् ॥ ४॥


पञ्चमस्वरगेयाय परिपूर्णस्वराब्धये ।

पाथोधिरागरङ्गाय परार्थाय सुमङ्गलम् ॥ ५॥


धन्याय धर्मपालाय धैवत्यधैर्यदायिने ।

ध्याताय ध्यानगम्याय ध्यातरूपाय मङ्गलम् ॥ ६॥


निषादगुहमित्राय निशाचरमदारये ।

निर्वाणफलदात्रे च नित्यानन्दाय मङ्गलम् ॥ ७॥


सप्तस्वराधिनाथाय सङ्गीतकृतिसेविने ।

सद्गुरुस्वामिगेयाय सीतारामाय मङ्गलम् ॥ ८॥

| इति सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिनः शिष्यया भक्तया पुष्पया अनुरागेण कृतं श्रीराममङ्गलाष्टकं गुरौ समर्पितम् ।

Ram Mangalashtakam

 Rama Mangalashtakam


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने