श्री सीताराम स्तोत्रम् ||  Sitaram Stotram

अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।

 रघावाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ १ ॥


रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् ।

सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥ २ ॥


पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः ।

वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥ ३ ॥


कौसल्यागर्भसंभूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् ।

पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥ ४ ॥


चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननाम् ।

मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगताम् ॥ ५ ॥


चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुंकुमार्द्रकुचस्थलीम् ।

चापालंकृतहस्ताब्जं पद्मालंकृतपाणिकाम् ॥ ६ ॥


शरणागतगोप्तारं प्रणिपातप्रसादिकाम्  ।

कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभाम् ॥ ७ ॥


दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् ।

अनुक्षणं कटाक्षाभ्यां अन्योन्येक्षणकांक्षिणौ ॥ ८ ॥


अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदंपती ।

इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् ॥ ९ ॥


अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः ।

तस्य तौ तनुतां पुण्यास्संपदः सकलार्थदाः ॥ १० ॥

 Sitarama Stotram

 Sitarama Stotra


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने