शुक्र स्तोत्र || Shukra Graha Stotra

शुक्रः काव्यः शुक्ररेताः शुक्लांबरधरः सुधीः।

 हिमाभः कुन्दधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः ॥१॥


नीतिज्ञो नीतिकृन्नीतिमार्गगामी ग्रहाधिपः।

उशना वेदवेदांगपारगः कविरात्मवित् ॥२॥


भार्गवः करुणासिन्धुः ज्ञानगम्यः सुतप्रदः।

शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत्।


आयुर्धनं सुखं पुत्रान् लक्ष्मीं वसतिमुत्तमाम्।

विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति हि ॥४॥

Shukra Graha Stotra

Shukra Graha Stotra


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने