Subscribe Us

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam

॥ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाष्टकम् ॥

जम्बूद्वीपगशेषशैलभुवनः श्रीजानिराद्यात्मजः,

तार्क्ष्याहीशमुखासनस्त्रिभुवनस्थाशेषलोकप्रियः ।


श्रीमत्स्वामिसरःसुवर्णमुखरीसंवेष्टितः सर्वदा,

श्रीमद्वेङ्कटभूपतिर्मम सुखं दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ १॥


सन्तप्तामलजातरूपरचितागारे निविष्टः सदा,

स्वर्गद्वारकवाटतोरणयुतः प्राकारसप्तान्वितः ।


भास्वत्काञ्चनतुङ्गचारुगरुडस्तम्भे पतत्प्राणिनां,

स्वप्रे वक्ति हिताहितं सुकरुणो दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ २॥


अत्युच्चाद्रिविचित्रगोपुरगणैः पूर्णैः सुवर्णाचलैः,

विस्तीर्णामलमण्टपायुतयुतैर्नानावनैर्निर्भयैः ।


पञ्चास्येभवराहखड्गमृगशार्दूलादिभिः श्रीपतिः,

नित्यं वेदपरायणसुकृतिनां दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ३॥


भेरीमङ्गलतुर्यगोमुखमृदङ्गादिस्वनैः शोभिते,

तन्त्रीवेणुसुघोषशृङ्गकलहैः शब्दैश्च दिव्यैर्निजैः ।


गन्धर्वाप्सरकिन्नरोरगनृभिर्नृत्यद्भिरासेव्यते,

नानावाहनगः समस्तफलदो दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ४॥


यः श्रीभार्गववासरे नियमतः कस्तूरिकारेणुभिः,

श्रीमत्कुङ्कुमकेसरामलयुतः कर्पूरमुख्यैर्जलैः ।


स्नातः पुण्यसुकञ्चुकेन विलसत्काञ्चीकिरीटादिभिः,

नानाभूषणपूगशोभिततनुर्दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ५ ॥


तीर्थं पाण्डवनामकं शुभकरं त्वाकाशगङ्गा परा,

इत्यादीनि सुपुण्यराशिजनकान्यायोजनैः सर्वदा ।


तीर्थं तुम्बुरुनामकं त्वघहरं धारा कुमाराभिधा,

नित्यानन्दनिधिर्महीधरवरो दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ६॥


आर्तानामतिदुस्तरामयगणैर्जन्मान्तराघैरपि,

सङ्कल्पात् परिशोध्य रक्षति निजस्थानं सदा गच्छताम् ।


मार्गे निर्भयतः स्वनामगृणतो गीतादिभिः सर्वदा,

नित्यं शास्त्रपरायणैः सुकृतिनां दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ७॥


नित्यं ब्राह्मणपुण्यवर्यवनितापूजासमाराधनैरत्नैः,

पायसभक्ष्यभोज्यसुघृतक्षीरादिभिः सर्वदा ।


नित्यं दानतपःपुराणपठनैराराधिते वेङ्कटक्षेत्रे,

नन्दसुपूर्णचित्रमहिमा दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ८॥


इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीवादिराजेश्वरै-,

राख्यातं जगतामभीष्टफलदं सर्वाशुभध्वंसनम् ।


माङ्गल्यं सकलार्थदं शुभकरं वैवाहिकादिस्थले,

तेषां मङ्गलशंसतां सुमनसां दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ९॥


॥ इति श्रीवादिराजतीर्थश्रीचरणकृतं श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाष्टकम् ॥

Shri Venkateswara Mangalashtakam

Venkateswara Mangalashtakam


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां