Subscribe Us

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम || Lakshmi Sahasranamam || 1000 Names of Shri Lakshmi ||

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम || Shri Lakshmi Sahasranamam || 1000 Names of Lakshmi ||ॐ नित्यागतायै नमः।ॐ अनन्तनित्यायै नमः।

ॐ नन्दिन्यै नमः।

ॐ जनरञ्जन्यै नमः।

ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः।

ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः।

ॐ महाकाल्यै नमः।

ॐ महाकन्यायै नमः।


ॐ सरस्वत्यै नमः।

ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः।

ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः।

ॐ ईशावास्यायै नमः।

ॐ महामायायै नमः।

ॐ महादेव्यै नमः।

ॐ महेश्वर्यै नमः।

ॐ हृल्लेखायै नमः।

ॐ परमायै नमः।

ॐ शक्त्यै नमः।

ॐ मातृकाबीजरूपिण्यै नमः।

ॐ नित्यानन्दायै नमः।

ॐ नित्यबोधायै नमः।

ॐ नादिन्यै नमः।

ॐ जन्मोदिन्यै नमः।

ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः।

ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः।

ॐ त्रिपुरायै नमः।

ॐ भैरव्यै नमः।

ॐ विद्यायै नमः।

ॐ हंसायै नमः।

ॐ वागीश्वर्यै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ वाग्देव्यै नमः।

ॐ महारात्र्यै नमः।

ॐ कालरात्र्यै नमः।

ॐ त्रिलोचनायै नमः।

ॐ भद्रकाल्यै नमः।

ॐ कराल्यै नमः।

ॐ महाकाल्यै नमः।

ॐ तिलोत्तमायै नमः।

ॐ काल्यै नमः।

ॐ करालवक्त्रान्तायै नमः।

ॐ कामाक्ष्यै नमः।

ॐ कामदायै नमः।

ॐ शुभायै नमः।

ॐ चण्डिकायै नमः।

ॐ चण्डरुपेशायै नमः।

ॐ चामुण्डायै नमः।

ॐ चक्रधारिण्यै नमः।

ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः।

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः।

ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः।

ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः।

ॐ प्रसादिन्यै नमः।

ॐ उमायै नमः।

ॐ भगवत्यै नमः।

ॐ दुर्गायै नमः।

ॐ चान्द्र्यै नमः।

ॐ दाक्षायण्यै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः।

ॐ धरायै नमः।

ॐ वेलायै नमः।

ॐ लोकमात्रे नमः।

ॐ हरिप्रियायै नमः।

ॐ पार्वत्यै नमः।

ॐ परमायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः।

ॐ अरूपायै नमः।

ॐ बहुरूपायै नमः।

ॐ विरूपायै नमः।

ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।

ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः।

ॐ वाण्यै नमः।

ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः।

ॐ परायै नमः।

ॐ कालिम्नयै नमः।

ॐ पञ्चिकायै नमः।

ॐ वाग्म्यै नमः।

ॐ हविषे नमः।

ॐ प्रत्यधिदेवतायै नमः।

ॐ देवमात्रे नमः।

ॐ सुरेशानायै नमः।

ॐ वेदगर्भायै नमः।

ॐ अम्बिकायै नमः।

ॐ धृतये नमः।

ॐ सङ्ख्यायै नमः।

ॐ जातये नमः।

ॐ क्रियाशक्त्यै नमः।

ॐ प्रकृत्यै नमः।

ॐ मोहिन्यै नमः।

ॐ मह्यै नमः।

ॐ यज्ञविद्यायै नमः।

ॐ महाविद्यायै नमः।

ॐ गुह्यविद्यायै नमः।

ॐ विभावर्यै नमः।

ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः।

ॐ महामात्रे नमः।

ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः।

ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः।

ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः।

ॐ चन्द्रिकायै नमः।

ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः।

ॐ गायत्र्यै नमः।

ॐ सोमसम्भूत्यै नमः।

ॐ सावित्र्यै नमः।

ॐ प्रणवात्मिकायै नमः।

ॐ शाङ्कर्यै नमः।

ॐ वैष्णव्यै नमः।

ॐ ब्राह्मयै नमः।

ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः।

ॐ सेव्यदुर्गायै नमः।

ॐ कुबेराक्ष्यै नमः।

ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः।

ॐ जयायै नमः।

ॐ विजयायै नमः।

ॐ जयन्त्यै नमः।

ॐ अपराजितायै नमः।

ॐ कुब्जिकायै नमः।

ॐ कालिकायै नमः।

ॐ शास्त्र्यै नमः।

ॐ विनापुस्तकधारिण्यै नमः।

ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः।

ॐ श्रीशक्त्यै नमः।

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः।

ॐ इडापिङ्गलिकामध्यमृणाली-तन्तुरूपिण्यै नमः।

ॐ यज्ञेशान्यै नमः।

ॐ प्रथायै नमः।

ॐ दीक्षायै नमः।

ॐ दक्षिणायै नमः।

ॐ सर्वमोहिन्यै नमः।

ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः।

ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः।

ॐ शुद्धायै नमः।

ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः।

ॐ वेदशास्त्रप्रमायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ धात्र्यै नमः।

ॐ शुभानन्दायै नमः।

ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ व्रतिन्यै नमः।

ॐ मेनकायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ ब्रह्माण्यै नमः।

ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः।

ॐ एकाक्षरपरायै नमः।

ॐ तारायै नमः।

ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः।

ॐ विश्वम्भरायै नमः।

ॐ धराधारायै नमः।

ॐ निराधारायै नमः।

ॐ अधिकस्वरायै नमः।

ॐ राकायै नमः।

ॐ कुह्वे नमः।

ॐ अमावास्यायै नमः।

ॐ पूर्णिमायै नमः।

ॐ अनुमत्यै नमः।

ॐ द्युत्ये नमः।

ॐ सिनीवाल्यै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ अवश्यायै नमः।

ॐ वैश्वादेव्यै नमः।

ॐ पिशङ्गीलायै नमः।

ॐ पिप्पलायै नमः।

ॐ विशालाक्ष्यै नमः।

ॐ रक्षोघ्नयै नमः।

ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः।

ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः।

ॐ शारदायै नमः।

ॐ शरसन्धानायै नमः।

ॐ सर्वशस्त्रस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः।

ॐ अयुद्धायै नमः।

ॐ युद्धरूपायै नमः।

ॐ शान्तायै नमः।

ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ गङ्गायै नमः।

ॐ सरस्वत्यै नमः।

ॐ वेण्यै नमः।

ॐ यमुनायै नमः।

ॐ नर्मदायै नमः।

ॐ आपगायै नमः।

ॐ समुद्रवसनावासायै नमः।

ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः।

ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः।

ॐ दशभुजायै नमः।

ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः।

ॐ रक्तायै नमः।

ॐ कृष्णायै नमः।

ॐ सीतायै नमः।

ॐ पीतायै नमः।

ॐ सर्ववर्णायै नमः।

ॐ निरीश्वर्यै नमः।

ॐ कालिकायै नमः।

ॐ चक्रिकायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ सत्यायै नमः।

ॐ वटुकायै नमः।

ॐ स्थितायै नमः।

ॐ तरुण्यै नमः।

ॐ वारुण्यै नमः।

ॐ नार्यै नमः।

ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः।

ॐ सुरेश्वर्यै नमः।

ॐ विश्वम्भरायै नमः।

ॐ धरायै नमः।

ॐ कर्त्र्यै नमः।

ॐ गलार्गलविभञ्जन्यै नमः।

ॐ सन्ध्यायै नमः।

ॐ रात्रयै नमः।

ॐ दिवे नमः।

ॐ ज्योत्स्नायै नमः।

ॐ कलायै नमः।

ॐ काष्ठायै नमः।

ॐ निमेषिकायै नमः।

ॐ उर्व्यै नमः।

ॐ कात्यायन्यै नमः।

ॐ शुभ्रायै नमः।

ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः।

ॐ कपिलायै नमः।

ॐ कीलिकायै नमः।

ॐ अशोकायै नमः।

ॐ मल्लिकानवमालिकायै नमः।

ॐ देविकायै नमः।

ॐ नन्दिकायै नमः।

ॐ शान्तायै नमः।

ॐ भञ्जिकायै नमः।

ॐ भयभञ्जिकायै नमः।

ॐ कौशिक्यै नमः।

ॐ वैदिक्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ सौर्यै नमः।

ॐ रूपाधिकायै नमः।

ॐ अतिभायै नमः।

ॐ दिग्वस्त्रायै नमः।

ॐ नववस्त्रायै नमः।

ॐ कन्यकायै नमः।

ॐ कमलोद्भवायै नमः।

ॐ श्रियै नमः।

ॐ सौम्यलक्षणायै नमः।

ॐ अतीतदुर्गायै नमः।

ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः।

ॐ श्रद्धायै नमः।

ॐ मेधायै नमः।

ॐ कृत्ये नमः।

ॐ प्रज्ञायै नमः।

ॐ धारणायै नमः।

ॐ कान्त्यै नमः।

ॐ श्रुतये नमः।

ॐ स्मृतये नमः।

ॐ धृतये नमः।

ॐ धन्यायै नमः।

ॐ भूतये नमः।

ॐ इष्टयै नमः।

ॐ मनीषिण्यै नमः।

ॐ विरक्तये नमः।

ॐ व्यापिन्यै नमः।

ॐ मायायै नमः।

ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः।

ॐ माहेन्द्र्यै नमः।

ॐ मन्त्रिण्यै नमः।

ॐ सिंह्यै नमः।

ॐ इन्द्रजालस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः।

ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः।

ॐ ईषणात्रयनिर्मुक्तायै नमः।

ॐ सर्वरोगविवर्जितायै नमः।

ॐ योगिध्यानान्तगम्यायै नमः।

ॐ योगध्यानपरायणायै नमः।

ॐ त्रयीशिखाविशेषज्ञायै नमः।

ॐ वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः।

ॐ भारत्यै नमः।

ॐ कमलायै नमः।

ॐ भाषायै नमः।

ॐ पद्मायै नमः।

ॐ पद्मवत्यै नमः।

ॐ कृतये नमः।

ॐ गौतम्यै नमः।

ॐ गोमत्यै नमः।

ॐ गौर्यै नमः।

ॐ ईशानायै नमः।

ॐ हंसवाहिन्यै नमः।

ॐ नारायण्यै नमः।

ॐ प्रभाधारायै नमः।

ॐ जाह्नव्यै नमः।

ॐ शङ्करात्मजायै नमः।

ॐ चित्रघण्टायै नमः।

ॐ सुनन्दायै नमः।

ॐ श्रियै नमः।

ॐ मानव्यै नमः।

ॐ मनुसम्भवायै नमः।

ॐ स्तम्भिन्यै नमः।

ॐ क्षोभिण्यै नमः।

ॐ मार्यै नमः।

ॐ भ्रामिण्यै नमः।

ॐ शत्रुमारिण्यै नमः।

ॐ मोहिन्यै नमः।

ॐ द्वेषिण्यै नमः।

ॐ वीरायै नमः।

ॐ अघोरायै नमः।

ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः।

ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः।

ॐ पुण्यायै नमः।

ॐ कल्याण्यै नमः।

ॐ लाभकारिण्यै नमः।

ॐ देवदुर्गायै नमः।

ॐ महादुर्गायै नमः।

ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः।

ॐ अष्टभैरव्यै नमः।

ॐ सूर्यचन्द्राग्निरूपायै नमः।

ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः।

ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः।

ॐ बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः।

ॐ दशवायुजयाकारायै नमः।

ॐ कलाषोडशसंयुतायै नमः।

ॐ काश्यप्यै नमः।

ॐ कमलायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः।

ॐ मृडाधारायै नमः।

ॐ स्थिरायै नमः।

ॐ गुह्यायै नमः।

ॐ देविकायै नमः।

ॐ चक्ररूपिण्यै नमः।

ॐ अविद्यायै नमः।

ॐ शार्वर्यै नमः।

ॐ भुञ्जायै नमः।

ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः।

ॐ श्रीकायायै नमः।

ॐ श्रीकलायै नमः।

ॐ शुभ्रायै नमः।

ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः।

ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः।

ॐ गुणाधारायै नमः।

ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः।

ॐ परायै नमः।

ॐ श्रुतये नमः।

ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः।

ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः।

ॐ मृतसञ्जीविन्यै नमः।

ॐ मैत्र्यै नमः।

ॐ कामिन्यै नमः।

ॐ कामवर्जितायै नमः।

ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ हंसिन्यै नमः।

ॐ काशिकायै नमः।

ॐ क्षमायै नमः।

ॐ सपर्यायै नमः।

ॐ गुणिन्यै नमः।

ॐ भिन्नायै नमः।

ॐ निर्गुणायै नमः।

ॐ अखण्डितायै नमः।

ॐ शुभायै नमः।

ॐ स्वामिन्यै नमः।

ॐ वेदिन्यै नमः।

ॐ शक्यायै नमः।

ॐ शाम्बर्यै नमः।

ॐ चक्रधारिण्यै नमः।

ॐ दण्डिन्यै नमः।

ॐ मुण्डिन्यै नमः।

ॐ व्याघ्र्यै नमः।

ॐ शिखिन्यै नमः।

ॐ सोमसंहतये नमः।

ॐ चिन्तामणये नमः।

ॐ चिदानन्दायै नमः।

ॐ पञ्चबाणप्रबोधिन्यै नमः।

ॐ बाणश्रेणये नमः।

ॐ सहस्राक्ष्यै नमः।

ॐ सहस्रभुजापादुकायै नमः।

ॐ सन्ध्याबलये नमः।

ॐ त्रिसन्ध्याख्यायै नमः।

ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः।

ॐ वासव्यै नमः।

ॐ वारुणीसेनायै नमः।

ॐ कुलिकायै नमः।

ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः।

ॐ जिताप्राणस्वरूपायै नमः।

ॐ कान्तायै नमः।

ॐ काम्यवरप्रदायै नमः।

ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः।

ॐ नादरूपायै नमः।

ॐ हविष्मत्यै नमः।

ॐ आथर्वणीश्रुतये नमः।

ॐ शून्यायै नमः।

ॐ कल्पनावर्जितायै नमः।

ॐ सत्यै नमः।

ॐ सत्ताजातये नमः।

ॐ प्रमायै नमः।

ॐ अमेयायै नमः।

ॐ अप्रमित्यै नमः।

ॐ प्राणदायै नमः।

ॐ गतये नमः।

ॐ अवर्णायै नमः।

ॐ पञ्चवर्णायै नमः।

ॐ सर्वदायै नमः।

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।

ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः।

ॐ विद्यायै नमः।

ॐ सर्वभर्त्यै नमः।

ॐ क्षरायै नमः।

ॐ अक्षरायै नमः।

ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।

ॐ हरिण्यै नमः।

ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः।

ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः।

ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः।

ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः।

ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः।

ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः।

ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः।

ॐ चक्रिकायै नमः।

ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः।

ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः।

ॐ कोकिलाकुलचक्राशायै नमः।

ॐ पक्षतये नमः।

ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः।

ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः।

ॐ षड्वर्णायै नमः।

ॐ वर्णवर्जितायै नमः।

ॐ शतरुद्रहरायै नमः।

ॐ हन्त्र्यै नमः।

ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः।

ॐ पुरुषायै नमः।

ॐ पौरुष्यै नमः।

ॐ तुष्टये नमः।

ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः।

ॐ अर्धनारीश्वर्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः।

ॐ भार्गव्यै नमः।

ॐ भूजुषीविद्यायै नमः।

ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः।

ॐ व्योमकेशायै नमः।

ॐ अखिलप्राणायै नमः।

ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः।

ॐ पञ्चकोषात्मिकायै नमः।

ॐ प्रत्यक्यै नमः।

ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ जगज्जराजनित्र्यै नमः।

ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः।

ॐ वाग्देव्यै नमः।

ॐ आभरणाकारायै नमः।

ॐ सर्वकाम्यस्थितायै नमः।

ॐ स्थित्यै नमः।

ॐ अष्टादशचतुष्षष्टिपीठिकायै नमः।

ॐ विद्यायुतायै नमः।

ॐ कालिकायै नमः।

ॐ कर्षण्यै नमः।

ॐ शयामायै नमः।

ॐ यक्षिण्यै नमः।

ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः।

ॐ केतक्यै नमः।

ॐ मल्लिकायै नमः।

ॐ अशोकायै नमः।

ॐ वाराह्यै नमः।

ॐ धरण्यै नमः।

ॐ ध्रुवायै नमः।

ॐ नारसिंह्यै नमः।

ॐ महोग्रास्यायै नमः।

ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः।

ॐ अन्तर्बलायै नमः।

ॐ स्थिरायै नमः।

ॐ लक्ष्म्यै नमः।

ॐ जरामरणनाशिन्यै नमः।

ॐ श्रीरञ्जितायै नमः।

ॐ महामायायै नमः।

ॐ सोमसुर्याग्निलोचनायै नमः।

ॐ अदितये नमः।

ॐ देवमात्रे नमः।

ॐ अष्टपुत्रायै नमः।

ॐ अष्टयोगिन्यै नमः।

ॐ अष्टप्रकृतये नमः।

ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः।

ॐ दुर्बिक्षध्वंसिन्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ सीतायै नमः।

ॐ सत्यायै नमः।

ॐ रुक्मिण्यै नमः।

ॐ ख्यातिजायै नमः।

ॐ भार्गव्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ देवयोनये नमः।

ॐ तपस्विन्यै नमः।

ॐ शाकम्भर्यै नमः।

ॐ महाशोणायै नमः।

ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः।

ॐ सिंहगायै नमः।

ॐ व्याघ्रगायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ वायुगायै नमः।

ॐ महाद्रिगायै नमः।

ॐ आकारादिक्षकारांतायै नमः।

ॐ सर्वविद्याधिदेवतायै नमः।

ॐ मन्त्रव्याख्याननिपुणायै नमः।

ॐ ज्योतिश्शास्त्रैकलोचनायै नमः।

ॐ इडापिङ्गलिकामध्यसुषुम्नायै नमः।

ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः।

ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः।

ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ वैशारद्यै नमः।

ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः।

ॐ वरिष्ठायै नमः।

ॐ सर्वदीपिकायै नमः।

ॐ वैनायक्यै नमः।

ॐ वरारोहायै नमः।

ॐ श्रोणिवेलायै नमः।

ॐ बहिर्वलये नमः।

ॐ जम्भिन्यै नमः।

ॐ जृम्भिण्यै नमः।

ॐ जृम्भकारिण्यै नमः।

ॐ गणकारिकायै नमः।

ॐ शरण्यै नमः।

ॐ चक्रिकायै नमः।

ॐ अनन्तायै नमः।

ॐ सर्वव्याधिचिकित्सक्यै नमः।

ॐ देवक्यै नमः।

ॐ देवसङ्काशायै नमः।

ॐ वारिधये नमः।

ॐ करुणाकरायै नमः।

ॐ शर्वर्यै नमः।

ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः।

ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः।

ॐ एकमात्रायै नमः।

ॐ द्विमात्रायै नमः।

ॐ त्रिमात्रायै नमः।

ॐ अपरायै नमः।

ॐ अर्धमात्रायै नमः।

ॐ परायै नमः।

ॐ सूक्ष्मायै नमः।

ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः।

ॐ अपरायै नमः।

ॐ एकवीरायै नमः।

ॐ विषेशाख्यायै नमः।

ॐ षष्ठ्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ मनस्विन्यै नमः।

ॐ नैष्कर्म्यायै नमः।

ॐ निष्कलालोकायै नमः।

ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः।

ॐ गुणायै नमः।

ॐ सबन्ध्वानन्दसन्दोहायै नमः।

ॐ व्योमाकारायै नमः।

ॐ निरूपितायै नमः।

ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः।

ॐ वाण्यै नमः।

ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः।

ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः।

ॐ सर्वोकसे नमः।

ॐ घटिकावलये नमः।

ॐ षट्कर्मिण्यै नमः।

ॐ कर्कशाकारायै नमः।

ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः।

ॐ आदित्यवर्णायै नमः।

ॐ अपर्णायै नमः।

ॐ कामिन्यै नमः।

ॐ वररूपिण्यै नमः।

ॐ ब्रह्माण्यै नमः।

ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः।

ॐ वेदवाचे नमः।

ॐ ईश्वर्यै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ पुराणन्यायमीमांसा-धर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः।

ॐ सद्योवेदवत्यै नमः।

ॐ सर्वायै नमः।

ॐ हंस्यै नमः।

ॐ विद्याधिदेवतायै नमः।

ॐ विश्वेश्वर्यै नमः।

ॐ जगद्धात्र्यै नमः।

ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः।

ॐ वैदिक्यै नमः।

ॐ वेदरूपायै नमः।

ॐ कालिकायै नमः।

ॐ कालरूपिण्यै नमः।

ॐ नारायण्यै नमः।

ॐ महादेव्यै नमः।

ॐ सर्वतत्त्वप्रवर्तिन्यै नमः।

ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः।

ॐ हिरण्यपदसम्भवायै नमः।

ॐ कैवल्यपदव्यै नमः।

ॐ पुण्यायै नमः।

ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः।

ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः।

ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः।

ॐ वारुण्यै नमः।

ॐ वरुणाराध्यायै नमः।

ॐ सर्वकर्मप्रवतिन्यै नमः।

ॐ एकाक्षरपरायै नमः।

ॐ युक्तायै नमः।

ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः।

ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः।

ॐ दिव्यायै नमः।

ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः।

ॐ एकमूर्तये नमः।

ॐ त्रयीमूर्तये नमः।

ॐ मधुकैटभभञ्जिन्यै नमः।ॐ साङ्ख्यायै नमः।

ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः।

ॐ ज्वालायै नमः।

ॐ ज्वलन्त्यै नमः।

ॐ कामरूपिण्यै नमः।

ॐ जाग्रत्यै नमः।

ॐ सर्वसम्पत्तये नमः।

ॐ सुषुप्तायै नमः।

ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः।

ॐ कपालिन्यै नमः।

ॐ महादंष्ट्रायै नमः।

ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः।

ॐ सर्वावासायै नमः।

ॐ सुवासायै नमः।

ॐ बृहत्यै नमः।

ॐ अष्टये नमः।

ॐ शक्वर्यै नमः।

ॐ छन्दोगणप्रतीकाशायै नमः।

ॐ कल्माष्यै नमः।

ॐ करुणात्मिकायै नमः।

ॐ चक्षुष्मत्यै नमः।

ॐ महाघोषायै नमः।

ॐ खङ्गचर्मधरायै नमः।

ॐ अशनये नमः।

ॐ शिल्पवैचित्र्यविद्योतायै नमः।

ॐ सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः।

ॐ अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः।

ॐ सूत्रभाष्यनिबन्धनायै नमः।

ॐ सर्ववेदान्तसम्पत्तये नमः।

ॐ सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः।

ॐ अकारादिक्षकारान्त-सर्ववर्णकृतस्थलायै नमः।

ॐ सर्वलक्ष्म्यै नमः।

ॐ सादानन्दायै नमः।

ॐ सारविद्यायै नमः।

ॐ सदाशिवायै नमः।

ॐ सर्वज्ञायै नमः।

ॐ सर्वशक्त्यै नमः।

ॐ खेचरीरूपगायै नमः।

ॐ उच्छितायै नमः।

ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः।

ॐ परायै नमः।

ॐ काष्ठायै नमः।

ॐ परागतये नमः।

ॐ हंसयुक्तविमानस्थायै नमः।

ॐ हंसारूढायै नमः।

ॐ शशिप्रभायै नमः।

ॐ भवान्यै नमः।

ॐ वासनाशक्तये नमः।

ॐ आकृतिस्थायै नमः।

ॐ खिलायै नमः।

ॐ अखिलायै नमः।

ॐ तन्त्रहेतवे नमः।

ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।

ॐ व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः।

ॐ वर्षायै नमः।

ॐ वर्षिकायै नमः।

ॐ ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः।

ॐ महानद्यै नमः।

ॐ नदीपुण्यायै नमः।

ॐ अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः।

ॐ समाधिगतलभ्यायै नमः।

ॐ अर्थायै नमः।

ॐ श्रोतव्यायै नमः।

ॐ स्वप्रियायै नमः।

ॐ घृणायै नमः।

ॐ नामाक्षरपरायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ उपसर्गनखाञ्चितायै नमः।

ॐ निपातोरुद्व्यायै नमः।

ॐ जङ्घामातृकायै नमः।

ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः।

ॐ आसीनायै नमः।

ॐ शयानायै नमः।

ॐ तिष्ठन्त्यै नमः।

ॐ धावनाधिकायै नमः।

ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः।

ॐ ताद्रूपगणनाकृतये नमः।

ॐ एकरूपायै नमः।

ॐ अनैकरूपायै नमः।

ॐ तस्यै नमः।

ॐ इन्दुरूपायै नमः।

ॐ तदाकृतये नमः।

ॐ समासतद्धिताकारायै नमः।

ॐ विभक्तिवचनात्मिकायै नमः।

ॐ स्वाहाकारायै नमः।

ॐ स्वधाकारायै नमः।

ॐ श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः।

ॐ गम्भीरायै नमः।

ॐ गहनायै नमः।

ॐ गुह्यायै नमः।

ॐ योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः।

ॐ शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः।

ॐ चपलायै नमः।

ॐ वरवर्णिन्यै नमः।

ॐ कारुण्याकारसम्पत्तये नमः।

ॐ कीलकृते नमः।

ॐ मन्त्रकीलिकायै नमः।

ॐ शक्तिबीजात्मिकायै नमः।

ॐ सर्वमन्त्रेष्टायै नमः।

ॐ अक्षयकामनायै नमः।

ॐ आग्नेय्यै नमः।

ॐ पार्थिवायै नमः।

ॐ आप्यायै नमः।

ॐ वायव्यायै नमः।

ॐ व्योमकेतनायै नमः।

ॐ सत्यज्ञानात्मिकायै नमः।

ॐ नन्दायै नमः।

ॐ ब्राह्म्यै नमः।

ॐ ब्रह्मणे नमः।

ॐ सनातन्यै नमः।

ॐ अविद्यावासनायै नमः।

ॐ मायायै नमः।

ॐ प्रकृत्यै नमः।

ॐ सर्वमोहिन्यै नमः।

ॐ शक्तये नमः।

ॐ धारणशक्तयेयोगिन्यै नमः।

ॐ चिदचिच्छक्त्यै नमः।

ॐ वक्त्रायै नमः।

ॐ अरुणायै नमः।

ॐ महामायायै नमः।

ॐ मरीचये नमः।

ॐ मदमर्दिन्यै नमः।

ॐ विराजे नमः।

ॐ स्वाहायै नमः।

ॐ स्वधायै नमः।

ॐ शुद्धायै नमः।

ॐ निरूपास्तये नमः।

ॐ सुभक्तिगायै नमः।

ॐ निरूपिताद्व्य्यै नमः।

ॐ विद्यायै नमः।

ॐ नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ वैराजमार्गसञ्चारायै नमः।

ॐ सर्वसत्पथदर्शिन्यै नमः।

ॐ जालन्धर्यै नमः।

ॐ मृडान्यै नमः।

ॐ भवान्यै नमः।

ॐ भवभञ्जिन्यै नमः।

ॐ त्रैकालिकज्ञानतन्तवे नमः।

ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः।

ॐ नादातीतायै नमः।

ॐ स्मृतये नमः।

ॐ प्रज्ञायै नमः।

ॐ धात्रीरूपायै नमः।

ॐ त्रिपुष्करायै नमः।

ॐ पराजितायै नमः।

ॐ विधानज्ञायै नमः।

ॐ विशेषितगुणात्मिकायै नमः।

ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः।

ॐ हेमब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः।

ॐ असङ्ख्येयपरार्धान्तस्वर-व्यञ्जनवैखर्यै नमः।

ॐ मधुजिह्वायै नमः।

ॐ मधुमत्यै नमः।

ॐ मधुमासोदयायै नमः।

ॐ मधवे नमः।

ॐ माधव्यै नमः।

ॐ महाभागायै नमः।

ॐ मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः।

ॐ ब्रह्मविष्णुमहेशादि-ज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः।

ॐ नाभौवह्निशिखाकारायै नमः।

ॐ ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः।

ॐ भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः।

ॐ हृदिसर्वताराकृत्यै नमः।

ॐ कृत्तिकादिभरण्यन्त-नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदयायै नमः।

ॐ ग्रहविद्यात्मिकायै नमः।

ॐ ज्योतिषे नमः।

ॐ ज्योतिर्विदे नमः।

ॐ मतिजीविकायै नमः।

ॐ ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः।

ॐ बालायै नमः।

ॐ सप्तावरणदेवतायै नमः।

ॐ वैराजोत्तमसाम्राज्यायै नमः।

ॐ कुमारकुशलोदयायै नमः।

ॐ बगलायै नमः।

ॐ भ्रमराम्बायै नमः।

ॐ शिवदूत्यै नमः।

ॐ शिवात्मिकायै नमः।

ॐ मेरुविन्ध्यान्त संस्थानायै नमः।

ॐ काश्मीरपुरवासिन्यै नमः।

ॐ योगनिद्रायै नमः।

ॐ महानिद्रायै नमः।

ॐ विनिद्रायै नमः।

ॐ राक्षसाश्रितायै नमः।

ॐ सुवर्णदायै नमः।

ॐ महागङ्गायै नमः।

ॐ पञ्चाख्यायै नमः।

ॐ पञ्चसंहत्यै नमः।

ॐ सुप्रजातायै नमः।

ॐ सुवीरायै नमः।

ॐ सुपोषायै नमः।

ॐ सुपतये नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ सुगृह्यै नमः।

ॐ रक्तबीजान्तायै नमः।

ॐ हतकन्दर्पजीविकायै नमः।

ॐ समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः।

ॐ समबिन्दुसमाश्रयायै नमः।

ॐ सौभाग्यरसजीवातवे नमः।

ॐ सारासारविवेकदृशे नमः।

ॐ त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः।

ॐ भारत्यै नमः।

ॐ भरताश्रितायै नमः।

ॐ नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः।

ॐ ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः।

ॐ ब्रह्मनाड्यै नमः।

ॐ निरुक्तये नमः।

ॐ ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः।

ॐ कालिकेयमहोदारवीर्य-विक्रमरूपिण्यै नमः।

ॐ बडबाग्निशिखावक्त्रायै नमः।

ॐ महाकबलतर्पणायै नमः।

ॐ महाभूतायै नमः।

ॐ महादर्पायै नमः।

ॐ महासारायै नमः।

ॐ महाक्रतवे नमः।

ॐ पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः।

ॐ पञ्चभूताधिदेवतायै नमः।

ॐ सर्वप्रमाणायै नमः।

ॐ सम्पत्तये नमः।

ॐ सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः।

ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः।

ॐ विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः।

ॐ शाङ्कर्यै नमः।

ॐ विधिवक्त्रस्थायै नमः।

ॐ प्रवरायै नमः।

ॐ वरहेतुक्यै नमः।

ॐ हेममालायै नमः।

ॐ शिखामालायै नमः।

ॐ त्रिशिखायै नमः।

ॐ पञ्चलोचनायै नमः।

ॐ सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः।

ॐ यातुभञ्जन्यै नमः।

ॐ पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः।

ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः।

ॐ सामगानसमाराध्यायै नमः।

ॐ श्रोतृकर्णरसायनायै नमः।

ॐ जीवलोकैकजीवात्मने नमः।

ॐ भद्रोदारविलोकनायै नमः।

ॐ तडित्कोटिलसत्कान्त्यै नमः।

ॐ तरुण्यै नमः।

ॐ हरिसुन्दर्यै नमः।

ॐ मीननेत्रायै नमः।

ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः।

ॐ विशालाक्ष्यै नमः।

ॐ सुमङ्गलायै नमः।

ॐ सर्वमङ्गलसम्पन्नायै नमः।

ॐ साक्षान्मङ्गलदेवतायै नमः।

ॐ देहिहृद्दीपिकायै नमः।

ॐ दीप्तये नमः।

ॐ जिह्मपापप्रनाशिन्यै नमः।

ॐ अर्धचन्द्रोल्लसद्धंष्ट्रायै नमः।

ॐ यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः।

ॐ महादुर्गायै नमः।

ॐ महोत्साहायै नमः।

ॐ महादेवबलोदयायै नमः।

ॐ डाकिनीड्यायै नमः।

ॐ शाकिनीड्यायै नमः।

ॐ साकिनीड्यायै नमः।

ॐ समस्तजुषे नमः।

ॐ निरङ्कुशायै नमः।

ॐ नाकिवन्द्यायै नमः।

ॐ षडाधाराधिदेवतायै नमः।

ॐ भुवनज्ञाननिश्रेणये नमः।

ॐ भुवनाकारवल्लर्यै नमः।

ॐ शाश्वत्यै नमः।

ॐ शाश्वताकारायै नमः।

ॐ लोकानुग्रहकारिण्यै नमः।

ॐ सारस्यै नमः।

ॐ मानस्यै नमः।

ॐ हंस्यै नमः।

ॐ हंसलोकप्रदायिन्यै नमः।

ॐ चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः।

ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः।

ॐ सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः।

ॐ सददृष्टप्रदायिन्यै नमः।

ॐ सर्वसाङ्कर्यदोषघ्नयै नमः।

ॐ ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः।

ॐ क्षुद्रजन्तुभयघ्नयै नमः।

ॐ विषरोगादिभञ्जन्यै नमः।

ॐ सदाशान्तायै नमः।

ॐ सदाशुद्धायै नमः।

ॐ गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः।

ॐ कलिदोषप्रशमन्यै नमः।

ॐ कोलाहलपुरस्थितायै नमः।

ॐ गौर्यै नमः।

ॐ लाक्षणिक्यै नमः।

ॐ मुख्यायै नमः।

ॐ जघन्याकृतिवर्जितायै नमः।

ॐ मायायै नमः।

ॐ विद्यायै नमः।

ॐ मूलभूतायै नमः।

ॐ वासव्यै नमः।

ॐ विष्णुचेतनायै नमः।

ॐ वादिन्यै नमः।

ॐ वसुरूपायै नमः।

ॐ वसुरत्नपरिच्छदायै नमः।

ॐ छांदस्यै नमः।

ॐ चन्द्रहृदयायै नमः।

ॐ मन्त्रस्वच्छन्दभैरव्यै नमः।

ॐ वनमालायै नमः।

ॐ वैजयन्त्यै नमः।

ॐ पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः।

ॐ पीताम्बरमय्यै नमः।

ॐ चञ्चत्कौस्तुभायै नमः।

ॐ हरिकामिन्यै नमः।

ॐ नित्यायै नमः।

ॐ तथ्यायै नमः।

ॐ रमायै नमः।

ॐ रामायै नमः।

ॐ रमण्यै नमः।

ॐ मृत्युभञ्जन्यै नमः।

ॐ ज्येष्ठायै नमः।

ॐ काष्ठायै नमः।

ॐ धनिष्ठान्तायै नमः।

ॐ शराङ्ग्यै नमः।

ॐ निर्गुणप्रियायै नमः।

ॐ मैत्रेयायै नमः।

ॐ मित्रविन्दायै नमः।

ॐ शेष्यशेषकलाशयायै नमः।

ॐ वाराणसीवासलभ्यायै नमः।

ॐ आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः।

ॐ जगदुत्पत्तिसंस्थानसंहार-त्रयकारणायै नमः।

ॐ तुभ्यं नमः।

ॐ अम्बायै नमः।

ॐ विष्णुसर्वस्वायै नमः।

ॐ महेश्वर्यै नमः।

ॐ सर्वलोकानाम्जनन्यै नमः।

ॐ पुण्यमूर्तये नमः।

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः।

ॐ महाकाल्यै नमः।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः।

ॐ सद्योजातादि-पञ्चाग्निरूपायै नमः।

ॐ पञ्चकपञ्चकायै नमः।

ॐ यन्त्रलक्ष्म्यै नमः।

ॐ भवत्यै नमः।

ॐ आद्ये नमः।

ॐ आद्यादये नमः।

ॐ सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः।

ॐ दोषवर्जितायै नमः।

ॐ जगल्लक्ष्म्यै नमः।

ॐ जगन्मात्रे नमः।

ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।

ॐ नवकोटिमहाशक्ति-समुपास्यपदाम्भुजायै नमः।

ॐ कनत्सौवर्णरत्नाढ्यायै नमः।

ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः।

ॐ अनन्तनित्यमहिष्यै नमः।

ॐ प्रपञ्चेश्वरनायक्यै नमः।

ॐ अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः।

ॐ परमव्योमनायक्यै नमः।

ॐ नाकपृष्ठगताराध्यायै नमः।

ॐ विष्णुलोकविलासिन्यै नमः।

ॐ वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः।

ॐ श्रीरङ्गनगराश्रित्यै नमः।

ॐ रङ्गनायक्यै नमः।

ॐ भूपुत्र्यै नमः।

ॐ कृष्णायै नमः।

ॐ वरदवल्लभायै नमः।

ॐ कोटिब्रह्मादिसंसेव्यायै नमः।

ॐ कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः।

ॐ मातुलुङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः।

ॐ सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः।

ॐ पद्मद्वयं दधानायै नमः।

ॐ पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः।

ॐ कीरं दधानायै नमः।

ॐ वरदाभय दधानायै नमः।

ॐ पाशं बिभ्रत्यै नमः।

ॐ अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः।

ॐ शङ्खं वहन्त्यै नमः।

ॐ चक्रं वहन्त्यै नमः।

ॐ शूलं वहन्त्यै नमः।

ॐ कृपाणिकां वहन्त्यै नमः।

ॐ धनुर्बाणौ बिभ्रत्यै नमः।

ॐ अक्षमालां दधानायै नमः।

ॐ चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः।

ॐ अष्टादशभुजायै नमः।

ॐ लक्ष्म्यै नमः।

ॐ महाष्टादशपीठगायै नमः।

ॐ भूमिनीलादिसंसेव्यायै नमः।

ॐ स्वमिचित्तानुवर्तिन्यै नमः।

ॐ पद्मायै नमः।

ॐ पद्मालयायै नमः।

ॐ पद्मिन्यै नमः।

ॐ पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः।

ॐ इन्दिरायै नमः।

ॐ इन्दिराभाक्ष्यै नमः।

ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः।

ॐ भार्गव्यै नमः।

ॐ स्वतन्त्रेच्छायै नमः।

ॐ वशीकृतजगत्पतये नमः।

ॐ मङ्गलानां मङ्गलायै नमः।

ॐ देवतानां देवतायै नमः।

ॐ उत्तमानामुत्तमायै नमः।

ॐ श्रेयसे नमः।

ॐ परमामृतयै नमः।

ॐ धनधान्याभिवृद्धये नमः।

ॐ सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः।

ॐ आन्दोलिकादिसौभाग्यायै नमः।

ॐ मत्तेभादिमहोदयायै नमः।

ॐ पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः।

ॐ विद्याभोगबलाधिकायै नमः।

ॐ आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः।

ॐ अष्टैश्वर्यायै नमः।

ॐ परमेशविभूतये नमः।

ॐ सुक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः।

ॐ सदयापाङ्गसन्दत्त ब्रह्मेन्द्रादि पदस्थितये नमः।

ॐ अव्याहतमहाभाग्यायै नमः।

ॐ अक्षोभ्यविक्रमायै नमः।

ॐ वेदानाम्समन्वयायै नमः।

ॐ वेदानामविरोधायै नमः।

ॐ निश्रेयसपदप्राप्तिसाधनायै नमः।

ॐ फलायै नमः।

ॐ श्रीमन्त्रराजराज्ञ्यै नमः।

ॐ श्रीविद्यायै नमः।

ॐ क्षेमकारिण्यै नमः।

ॐ श्रीम्बीजजपसन्तुष्टायै नमः।

ॐ ऐं ह्रिं श्रीं बीजपालिकायै नमः।

ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः।

ॐ विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः।

ॐ क्लीङ्कारार्थसवित्र्यै नमः।

ॐ सौमङ्गल्याधिदेवतायै नमः।

ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः।

ॐ श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः।

ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः।

ॐ शिवायै नमः।

ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः।

ॐ शरण्यायै नमः।

ॐ त्र्यम्बकायै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ नारायण्यै नमः।

Lakshmi Sahasranamam

Shree Lakshmi Sahasranamam
टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां