Subscribe Us

युधिष्ठिर कृता श्री कामेश्वरी स्तुति - Shri Kameshwari Devi Stuti

श्री कामेश्वरी स्तुति || Shri Kameshwari Devi Stuti


युधिष्ठिर उवाच 

नमस्ते परमेशानि ब्रह्मरुपे सनातनि । 

सुरासुरजगद्वन्द्दे कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ १ ॥ 


न ते प्रभावं जानन्ति ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः । 

प्रसीद जगतामाद्ये कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ २ ॥ 


अनादिपरमा विद्या देहिनां देहधारिणी । 

त्वमेवासि जगद्वन्द्ये कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ३ ॥


त्वं बीजं सर्वभूतानां त्वं बुद्धिश्चेतना धृतिः । 

त्वं प्रबोधश्च निद्रा च कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ४ ॥ 


त्वामाराध्य महेशोsपि कृतकृत्यं हि मन्यते । 

आत्मानं परमात्माsपि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ५ ॥ 


दुर्वृत्तवृत्तसंहर्त्रि पापपुण्यफलप्रदे । 

लोकानां तापसंहर्त्रि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ६ ॥ 


त्वमेका सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 

करालवदने कालि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ७ ॥ 


प्रपन्नार्तिहरे मातः सुप्रसन्नमुखाम्बुजे । 

प्रसीद परमे पूर्णे कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ८ ॥ 


त्वामाश्रयन्ति ये भक्त्या यान्ति चाश्रयतां तु ते । 

जगतां त्रिजगद्धात्रि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ९ ॥ 


शुद्धज्ञानमये पूर्णे प्रकृतिः सृष्टिभाविनी । 

त्वमेव मातर्विश्वेशि कामेश्वरि नमोस्तुते ॥ १० ॥ 


॥ इति श्रीमहाभागवते महापुराणे युधिष्ठिरकृता कामेश्वरीस्तुतिः सम्पूर्णा ॥

Shri Kameshwari  Stuti

Maa Kameshwari Stuti


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां