शिव स्तोत्रम् || Shiv Stotram || Shiva Stotramनिखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गप्ररोहाः,

अकलितमहिमानः कल्पिता यत्र तस्मिन् ।


सुविमलगगनाभे ईशसंज्ञेऽप्यनीशे,

मम भवतु भवेऽस्मिन् भासुरो भावबन्धः ॥ १ ॥


निहतनिखिलमोहेऽधीशता यत्र रूढा,

प्रकटितपरप्रेम्णा यो महादेवसंज्ञः ।


अशिथिलपरिरम्भः प्रेमरूपस्य यस्य,

हृदि प्रणयति विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वम् ॥ २ ॥


वहति विपुलवातः पूर्वसंस्काररूपः,

विदलति बलवृन्दं घूर्णितेवोर्मिमाला ।


प्रचलति खलु युग्मं युष्मदस्मत्प्रतीतं,

अतिविकलितरूपं नौमि चित्तं शिवस्थम् ॥ ३ ॥


जनकजनितभावो वृत्तयः संस्कृताश्च,

अगणनबहुरूपो यत्र चैको यथार्थः ।


शमितविकृतिवाते यत्र नान्तर्बहिश्च,

तमहह हरमीडे चित्तवृत्तेर्निरोधम् ॥ ४ ॥


गलिततिमिरमालः शुभ्रतेजःप्रकाशः,

धवलकमलशोभः ज्ञानपुञ्जाट्टहासः ।


यमिजनहृदिगम्यो निष्कलो ध्यायमानः,

प्रणतमवतु मां सः मानसो राजहंसः ॥ ५ ॥


दुरितदलनदक्षं दक्षजादत्तदोषं,

कलितकलिकलङ्कं कम्रकह्लारकान्तम् ।


परहितकरणाय प्राणप्रच्छेदप्रीतम्,

नतनयननियुक्तं नीलकण्ठंनमामः ॥ ६ ॥

shiv stotra

shiva stotra


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने