Subscribe Us

पितृ स्तोत्र || Pitra Dev Stotram

पितृ स्तोत्र || Pitra Stotra || Pitra Dev Stotram

अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् । 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्।।

इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् ।।

मन्वादीनां च नेतार: सूर्याचन्दमसोस्तथा । 
तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि ।। 

नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा । 
द्यावापृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि:।।

देवर्षीणां जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् । 
अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्येहं कृताञ्जलि: ।।

प्रजापते: कश्पाय सोमाय वरुणाय च । 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि: ।। 

नमो गणेभ्य: सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु ।
 स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।। 

सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा । 
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ।।

अग्रिरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम् । 
अग्रीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत: ।।

ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्रिमूर्तय:। 
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण: ।।

तेभ्योखिलेभ्यो योगिभ्य: पितृभ्यो यतामनस:। 
नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज ।।

 Pitra Stotram

 Pitra Dev Stotra


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां