मंगल स्तोत्र || Mangal Stotram

रक्ताम्बरो रक्तवपु: किरीटी, चतुर्मुखो मेघगदो गदाधृक ।

धरासुत: शक्तिधरश्च शूली, सदा मम स्याद वरद: प्रशान्त: ।।1।।


धरणीगर्भसंभूतं विद्युतेजसमप्रभम ।

 कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम ।।2।।


ऋणहर्त्रे नमस्तुभ्यं दु:खदारिद्रनाशिने । 

नमामि द्योतमानाय सर्वकल्याणकारिणे ।।3।।


देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसपन्नगा: । 

सुखं यान्ति यतस्तस्मै नमो धरणि सूनवे ।।4।।


यो वक्रगतिमापन्नो नृणां विघ्नं प्रयच्छति ।

पूजित: सुखसौभाग्यं तस्मै क्ष्मासूनवे नम: ।।5।।


प्रसादं कुरु मे नाथ मंगलप्रद मंगल ।

मेषवाहन रुद्रात्मन पुत्रान देहि धनं यश: ।।6।।

 इति मन्त्रमहार्णवे मंगल स्तोत्रम 

Mangal grah Stotram

Mangal graha  Stotram


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने