Subscribe Us

चन्द्र स्तोत्र || Chandra Stotram

चन्द्र स्तोत्र || Chandra Stotram


श्वेताम्बर: श्वेतवपु: किरीटी, श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहु: ।

 चन्द्रो मृतात्मा वरद: शशांक:, श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देव: ।।1।। 


दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम । 

नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम ।।2।।


क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणी सहित: प्रभु: ।

हरस्य मुकुटावास: बालचन्द्र नमोsस्तु ते ।।3।।


सुधायया यत्किरणा: पोषयन्त्योषधीवनम ।

सर्वान्नरसहेतुं तं नमामि सिन्धुनन्दनम ।।4।।


राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरम ।

ध्यायतां सर्वदोषघ्नं नमामीन्दुं मुहुर्मुहु: ।।5।।


 इति मन्त्रमहार्णवे चन्द्रमस: स्तोत्रम 

Chandra grah Stotram

Chandra graha Stotram


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां