Subscribe Us

अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanarishvara Ashtakam

अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanarishvara Ashtakam || Ardhanarishwara Ashtakam

अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय ।

निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।

शिवप्रियायै च शिवाप्रियाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २ ॥


मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय ।

दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ३ ॥

कस्तूरिकाकुङ्कुमलेपनायै श्मशानभस्मात्तविलेपनाय ।

कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ४ ॥

पादारविन्दार्पितहंसकायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।

कलामयायै विकलामयाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ५ ॥


प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय ।

समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ६ ॥

प्रफुल्लनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय ।

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ७ ॥

अन्तर्बहिश्चोर्ध्वमधस्च मध्ये पुरश्च पश्चाच्च विदिक्षु दिक्षु ।

सर्वंगतायै सकलंगताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ८ ॥


अर्द्धनारीश्वरस्तोत्रं उपमन्युकृतं त्विदम् । 

यः पठेच्छृणुयाद्वापि शिवलोके महीयते ॥ ९ ॥
Ardha narishvara Ashtakam

Ardha Narishvara Ashtakamटिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां