अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stutiनम: श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च ।
असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥

श्रीराधापतये तुभ्यं  व्रजाधीशाय ते नम: 
 नम: श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय च ॥२॥

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।
यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥

वाणी सदा ते  गुणवर्णने स्यात्
कर्णौ कथायां  ममदोश्च कर्मणि ।

मन: सदा त्वच्चरणारविन्दयो
र्दृशौ स्फुरद्धामविशेषदर्शने ॥४॥
(गर्ग०, मथुरा० ५।९-१२ )

॥ इति श्रीगर्गसंहितायां मथुराखण्डे अक्रूरकृतश्रीकृष्णस्तुतिः॥

krishna stuti

krishna stuti
Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने