Subscribe Us

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र | Rama Ashtottara Shatanama Stotram

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र ||  Rama Ashtottara Shatanama Stotram


रामो राजीवपत्राक्षो राकाचन्द्रनिभाननः ।

रात्रिञ्चरार्दितक्षोणी परितापविनाशनः ॥ १॥


राजीवनाभो राजेन्द्रो राजीवासनसंस्तुतः ।

राजराजादिदिक्पालमौलि माणिक्यदीपितः ॥ २॥


राघवान्वयपाथोधिचन्द्रो राकेन्दुसद्यशाः ।

रामचन्द्रो राघवेन्द्रो राजीवरुचिराननः ॥ ३॥


राजानुजामन्दिरोरा राजीवविलसत्पदः ।

राजीवहस्तो राजीवप्रियवंशकृतोदयः ॥ ४॥


रात्रिनव्याम्बुभृन्मूर्ती राजांशुरुचिरस्मितः ।

राजीवहारो राजीवधारी राजीवजाप्रियः ॥ ५॥


राघवोत्सङ्गविद्योतो राकेन्द्वयुतभास्वरः ।

राजलेखानखाङ्कूरो राजीवप्रियभूषणः ॥ ६॥


राजराजन्मणीभूषो राराजद्भ्रमरालकः ।

राजलेखाभसीमन्तो राजन्मृगमदाङ्कनः ॥ ७॥


राजहीरलसच्छ्रोत्रो राजीवकरगामृतः ।

रत्नकाञ्चीधरो रम्यो रत्नकाञ्चनकङ्कणः ॥ ८॥


रणत्काञ्चनमञ्जीरो रञ्जिताखिलभूतलः ।

राराजत्कुन्दरदनो रम्यकण्ठो रतव्रजः ॥ ९॥


रञ्जिताद्भुतगाधेयो रात्रिञ्चरसतीहरः ।

रात्रिञ्चरभयत्त्रातगाधेय सवनोत्तमः ॥ १०॥


राराजच्चरणाम्भोजरजःपूतमुनिप्रियः ।

राजराजसुहृच्चापभेदनो राजपूजितः ॥ ११॥


रमारामाकराम्भोज मालोन्मीलितकण्ठमः ।

रमाकराब्जमारन्दबिन्दुमुक्ताफलावृतः ॥ १२॥


रत्नकङ्कणनिध्वानमिषल्लक्ष्मीस्तुतिश्रुतिः ।

रमावामदृगन्तालि व्याप्तदुर्लक्ष्यविग्रहः ॥ १३॥


रामतेजस्समाहर्ता रामसोपानभञ्जनः ।

राघवाज्ञाकृतारण्यवासो रामानुजार्चितः ॥ १४॥


रक्तकञ्जातचरणो रम्यवल्कलवेष्टितः ।

रात्र्यम्बुदजटाभारो रम्याङ्गश्रीविभूषणः ॥ १५॥


रणच्चापगुणोरक्तमुनित्राणपरायणः ।

रात्रिञ्चरगणप्राणहर्ता रम्यफलादनः ॥ १६॥


रात्रिञ्चरेन्द्रभगिनीकर्णनासोष्टभेदनः ।

रातमायामृगप्राणो रावणाहृतसत्प्रियः ॥ १७॥


राजीवबन्धुपुत्राप्तो राजदेवसुतार्धनः ।

रक्तश्रीहनुमद्वाहो रत्नाकरनिबन्धनः ॥ १८॥


रुद्धरात्रिञ्चरावासो रावणादिविमर्दनः ।

रामासमालिङ्गिताङ्को रावणानुजपूजितः ॥ १९॥


रत्नसिंहासनासीनो राज्यपट्टाभिषेचनः ।

राजनक्षत्रवलयवृत राकेन्दुसुन्दरः ॥ २०॥


राकेन्दुमण्डलच्चत्रो राजांशूत्करचामरः ।

राजर्षिगणसंवीतो रञ्जितप्लवगाधिपः ॥ २१॥


रमादृङ्मालिकानीला नीराजितपदाम्बुजः ।

रामतत्त्वप्रवचनो राजराजसखोदयः ॥ २२॥


राजबिम्बाननागाननर्तनामोदितान्तरः ।

राज्यलक्ष्मीपरीरम्भसम्भृताद्भुतकण्टकः ॥ २३॥


रामायणकथामालानायको राष्ट्रशोभनः ।

राजमालामौलिमालामकरन्दप्लुताङ्घ्रिकः ॥ २४॥


राजताद्रिमहाधीरो राद्धदेवगुरुद्विजः ।

राद्धभक्ताशयारामो रमिताखिलदैवतः ॥ २५॥


रागी रागविहीनात्मभक्तप्राप्यो रसात्मकः ।

रसप्रदो रसास्वादो रसाधीशो रसातिगः ॥ २६॥


रसनापावनाभिख्यो रामनामामृतोदधिः ।

राजराजीवमित्राक्षो राजीवभवकारणम् ॥ २७॥


रमारामाशयानन्द दुग्धसागरचन्द्रमाः ।

रामभद्रो राजमानो राजीवप्रियबिम्बगः ॥ २८॥


रमारामाभुजलता कण्ठालिङ्गनमङ्गलः ।

रामसूरिहृदम्भोधिवृत्तिवीचीविहारवान् ॥ २९॥

Rama Ashtottara Shatanama Stotram

Rama Ashtottara Shatanama Stotram


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां