Subscribe Us

प्रभु राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Prabhu Ram Ashtottara Shatanama Stotra

प्रभु राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Prabhu Ram Ashtottara Shatanama Stotra

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं,

सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् ।


आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं,

निशाचरविनाशकरं नमामि ॥


वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये,

पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।


अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः,

परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥


श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः ।

राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ॥ १॥


जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः ।

विश्वामित्रप्रियो दान्तः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ॥ २॥


वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः ।

सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः ॥ ३॥


कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः ।

विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः ॥ ४॥सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः ।

जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः ॥ ५॥


वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजम् ।

दूषणत्रिशिरो हन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मकः ॥ ६॥


त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः ।

त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यपावनः ॥ ७॥


अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः ।

जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ॥ ८॥


ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः ।

जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः ॥ ९॥सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः ।

मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः ॥ १०॥


सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः ।

महायोगी महोदारः सुग्रीवेप्सितराज्यदः ॥ ११॥


सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वाघनाशनः ।

आदिदेवो महादेवो महापूरुष एव च ॥ १२॥


पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमः ।

स्मितवक्त्रो मिताभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥ १३॥


अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः ।

मायामानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः ॥ १४॥


सेतुकृज्जितवारीशः सर्वतीर्थमयो हरिः ।

श्यामाङ्गः सुन्दरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः ॥ १५॥


सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः ।

शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः ॥ १६॥


परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः ।

परं ज्योतिः परंधाम पराकाशः परात्परः ॥ १७॥


परेशः पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः ॥

॥ इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

 Ram Ashtottara Shatanama Stotra

Shree Ram Stotram


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां