श्री शिवसहस्रनामावली ॥ 1008 Names of Lord Shiva

॥ श्री शिवसहस्रनामावली ॥ Shiv 1008 Sahastra Namavali
Shiv 1008 Sahastra Namavali, 1008 Names of Lord Shiva, Baghwan Shiv ke 1008 Naam

 श्री शिवसहस्रनामावली


 1. ॐ स्थिराय नमः।
 2. ॐ स्थाणवे नमः।
 3. ॐ प्रभवे नमः।
 4. ॐ भीमाय नमः।
 5. ॐ प्रवराय नमः ।
 6. ॐ वरदाय नमः ।
 7. ॐ वराय नमः ।
 8. ॐ सर्वात्मने नमः ।
 9. ॐ सर्वविख्याताय नमः ।
 10. ॐ सर्वस्मै नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ सर्वकराय नमः ।
 12. ॐ भवाय नमः ।
 13. ॐ जटिने नमः ।
 14. ॐ चर्मिणे नमः ।
 15. ॐ शिखण्डिने नमः ।
 16. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
 17. ॐ सर्वभावनाय नमः ।
 18. ॐ हराय नमः ।
 19. ॐ हरिणाक्षाय नमः ।
 20. ॐ सर्वभूतहराय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ प्रभवे नमः ।
 22. ॐ प्रवृत्तये नमः ।
 23. ॐ निवृत्तये नमः ।
 24. ॐ नियताय नमः ।
 25. ॐ शाश्वताय नमः ।
 26. ॐ ध्रुवाय नमः ।
 27. ॐ श्मशानवासिने नमः ।
 28. ॐ भगवते नमः ।
 29. ॐ खचराय नमः ।
 30. ॐ गोचराय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ अर्दनाय नमः ।
 32. ॐ अभिवाद्याय नमः ।
 33. ॐ महाकर्मणे नमः ।
 34. ॐ तपस्विने नमः ।
 35. ॐ भूतभावनाय नमः ।
 36. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।
 37. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।
 38. ॐ महारूपाय नमः ।
 39. ॐ महाकायाय नमः ।
 40. ॐ वृषरूपाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ महायशसे नमः ।
 42. ॐ महात्मने नमः ।
 43. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
 44. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
 45. ॐ महाहणवे नमः ।
 46. ॐ लोकपालाय नमः ।
 47. ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।
 48. ॐ प्रसादाय नमः ।
 49. ॐ हयगर्धभये नमः ।
 50. ॐ पवित्राय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ महते नमः ।
 52. ॐनियमाय नमः ।
 53. ॐ नियमाश्रिताय नमः ।
 54. ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
 55. ॐ स्वयंभूताय नमः ।
 56. ॐ आदये नमः ।
 57. ॐ आदिकराय नमः ।
 58. ॐ निधये नमः ।
 59. ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
 60. ॐ विशालाक्षाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ सोमाय नमः ।
 62. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।
 63. ॐ चन्द्राय नमः ।
 64. ॐ सूर्याय नमः ।
 65. ॐ शनये नमः ।
 66. ॐ केतवे नमः ।
 67. ॐ ग्रहाय नमः ।
 68. ॐ ग्रहपतये नमः ।
 69. ॐ वराय नमः ।
 70. ॐ अत्रये नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।
 72. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।
 73. ॐ अनघाय नमः ।
 74. ॐ महातपसे नमः ।
 75. ॐ घोरतपसे नमः ।
 76. ॐ अदीनाय नमः ।
 77. ॐ दीनसाधकाय नमः ।
 78. ॐ संवत्सरकराय नमः ।
 79. ॐ मन्त्राय नमः ।
 80. ॐ प्रमाणाय नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ परमायतपसे नमः ।
 82. ॐ योगिने नमः ।
 83. ॐ योज्याय नमः ।
 84. ॐ महाबीजाय नमः ।
 85. ॐ महारेतसे नमः ।
 86. ॐ महाबलाय नमः ।
 87. ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।
 88. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 89. ॐ सुबीजाय नमः ।
 90. ॐ बीजवाहनाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ दशबाहवे नमः ।
 92. ॐ अनिमिशाय नमः ।
 93. ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
 94. ॐ उमापतये नमः ।
 95. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
 96. ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।
 97. ॐ बलवीराय नमः ।
 98. ॐ अबलोगणाय नमः ।
 99. ॐ गणकर्त्रे नमः ।
 100. ॐ गणपतये नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ दिग्वाससे नमः ।
 102. ॐ कामाय नमः ।
 103. ॐ मन्त्रविदे नमः ।
 104. ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।
 105. ॐ सर्वभावकराय नमः ।
 106. ॐ हराय नमः ।
 107. ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
 108. ॐ धन्विने नमः ।
 109. ॐ बाणहस्ताय नमः ।
 110. ॐ कपालवते नमः ॥ ११० ॥
 111. ॐ अशनये नमः ।
 112. ॐ शतघ्निने नमः ।
 113. ॐ खड्गिने नमः ।
 114. ॐ पट्टिशिने नमः ।
 115. ॐ आयुधिने नमः ।
 116. ॐ महते नमः ।
 117. ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।
 118. ॐ सुरूपाय नमः ।
 119. ॐ तेजसे नमः ।
 120. ॐ तेजस्कराय निधये नमः ॥ १२० ॥
 121. ॐ उष्णीषिणे नमः ।
 122. ॐ सुवक्त्राय नमः ।
 123. ॐ उदग्राय नमः ।
 124. ॐ विनताय नमः ।
 125. ॐ दीर्घाय नमः ।
 126. ॐ हरिकेशाय नमः ।
 127. ॐ सुतीर्थाय नमः ।
 128. ॐ कृष्णाय नमः ।
 129. ॐ शृगालरूपाय नमः ।
 130. ॐ सिद्धार्थाय नमः ॥ १३० ॥
 131. ॐ मुण्डाय नमः ।
 132. ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।
 133. ॐ अजाय नमः ।
 134. ॐ बहुरूपाय नमः ।
 135. ॐ गन्धधारिणे नमः ।
 136. ॐ कपर्दिने नमः ।
 137. ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।
 138. ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
 139. ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।
 140. ॐ नभस्थलाय नमः ॥ १४० ॥
 141. ॐ त्रिजटिने नमः ।
 142. ॐ चीरवाससे नमः ।
 143. ॐ रुद्राय नमः ।
 144. ॐ सेनापतये नमः ।
 145. ॐ विभवे नमः ।
 146. ॐ अहश्चराय नमः ।
 147. ॐ नक्तंचराय नमः ।
 148. ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।
 149. ॐ सुवर्चसाय नमः ।
 150. ॐ गजघ्ने नमः ॥ १५० ॥
 151. ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
 152. ॐ कालाय नमः ।
 153. ॐ लोकधात्रे नमः ।
 154. ॐ गुणाकराय नमः ।
 155. ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
 156. ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।
 157. ॐ कालयोगिने नमः ।
 158. ॐ महानादाय नमः ।
 159. ॐ सर्वकामाय नमः ।
 160. ॐ चतुष्पथाय नमः ॥ १६० ॥
 161. ॐ निशाचराय नमः ।
 162. ॐ प्रेतचारिणे नमः ।
 163. ॐ भूतचारिणे नमः ।
 164. ॐ महेश्वराय नमः ।
 165. ॐ बहुभूताय नमः ।
 166. ॐ बहुधराय नमः ।
 167. ॐ स्वर्भानवे नमः ।
 168. ॐ अमिताय नमः ।
 169. ॐ गतये नमः ।
 170. ॐ नृत्यप्रियाय नमः ॥ १७० ॥
 171. ॐ नित्यनर्ताय नमः ।
 172. ॐ नर्तकाय नमः ।
 173. ॐ सर्वलालसाय नमः ।
 174. ॐ घोराय नमः ।
 175. ॐ महातपसे नमः ।
 176. ॐ पाशाय नमः ।
 177. ॐ नित्याय नमः ।
 178. ॐ गिरिरुहाय नमः ।
 179. ॐ नभसे नमः ।
 180. ॐ सहस्रहस्ताय नमः ॥ १८० ॥
 181. ॐ विजयाय नमः ।
 182. ॐ व्यवसायाय नमः ।
 183. ॐ अतन्द्रिताय नमः ।
 184. ॐ अधर्षणाय नमः ।
 185. ॐ धर्षणात्मने नमः ।
 186. ॐ यज्ञघ्ने नमः ।
 187. ॐ कामनाशकाय नमः ।
 188. ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।
 189. ॐ सुसहाय नमः ।
 190. ॐ मध्यमाय नमः ॥ १९० ॥
 191. ॐ तेजोपहारिणे नमः ।
 192. ॐ बलघ्ने नमः ।
 193. ॐ मुदिताय नमः ।
 194. ॐ अर्थाय नमः ।
 195. ॐ अजिताय नमः ।
 196. ॐ अवराय नमः ।
 197. ॐ गम्भीरघोषय नमः ।
 198. ॐ गम्भीराय नमः ।
 199. ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।
 200. ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ॥ २०० ॥
 201. ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
 202. ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।
 203. ॐ विभवे नमः ।
 204. ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।
 205. ॐ महाकायाय नमः ।
 206. ॐ महाननाय नमः ।
 207. ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।
 208. ॐ हरये नमः ।
 209. ॐ यज्ञाय नमः ।
 210. ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ॥ २१० ॥
 211. ॐ तीक्षणातापाय नमः ।
 212. ॐ हर्यश्वाय नमः ।
 213. ॐ सहायाय नमः ।
 214. ॐ कर्मकालविदे नमः ।
 215. ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।
 216. ॐ यज्ञाय नमः ।
 217. ॐ समुद्राय नमः ।
 218. ॐ बडवामुखाय नमः ।
 219. ॐ हुताशनसहायाय नमः ।
 220. ॐ प्रशान्तात्मने नमः ॥ २२० ॥
 221. ॐ हुताशनाय नमः ।
 222. ॐ उग्रतेजसे नमः ।
 223. ॐ महातेजसे नमः ।
 224. ॐ जन्याय नमः ।
 225. ॐ विजयकालविदे नमः ।
 226. ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।
 227. ॐ सिद्धये नमः ।
 228. ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।
 229. ॐ शिखिने नमः ।
 230. ॐ मुण्डिने नमः ॥ २३० ॥
 231. ॐ जटिने नमः ।
 232. ॐ ज्वलिने नमः ।
 233. ॐ मूर्तिजाय नमः ।
 234. ॐ मूर्धजाय नमः ।
 235. ॐ बलिने नमः ।
 236. ॐ वैनविने नमः ।
 237. ॐ पणविने नमः ।
 238. ॐ तालिने नमः ।
 239. ॐ खलिने नमः ।
 240. ॐ कालकटङ्कटाय नमः ॥ २४० ॥
 241. ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।
 242. ॐ गुणबुद्धये नमः ।
 243. ॐ लयाय नमः ।
 244. ॐ अगमाय नमः ।
 245. ॐ प्रजापतये नमः ।
 246. ॐ विश्वबाहवे नमः ।
 247. ॐ विभागाय नमः ।
 248. ॐ सर्वगाय नमः ।
 249. ॐ अमुखाय नमः ।
 250. ॐ विमोचनाय नमः ॥ २५० ॥
 251. ॐ सुसरणाय नमः ।
 252. ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।
 253. ॐ मेढ्रजाय नमः ।
 254. ॐ बलचारिणे नमः ।
 255. ॐ महीचारिणे नमः ।
 256. ॐ स्रुताय नमः ।
 257. ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।
 258. ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।
 259. ॐ व्यालरूपाय नमः ।
 260. ॐ गुहावासिने नमः ॥ २६० ॥
 261. ॐ गुहाय नमः ।
 262. ॐ मालिने नमः ।
 263. ॐ तरङ्गविदे नमः ।
 264. ॐ त्रिदशाय नमः ।
 265. ॐ त्रिकालधृते नमः ।
 266. ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।
 267. ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः ।
 268. ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।
 269. ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।
 270. ॐ दुर्वाससे नमः ॥ २७० ॥
 271. ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।
 272. ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।
 273. ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
 274. ॐ अतुल्याय नमः ।
 275. ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
 276. ॐ सर्ववासाय नमः ।
 277. ॐ सर्वचारिणे नमः ।
 278. ॐ दुर्वाससे नमः ।
 279. ॐ वासवाय नमः ।
 280. ॐ अमराय नमः ॥ २८० ॥
 281. ॐ हैमाय नमः ।
 282. ॐ हेमकराय नमः ।
 283. ॐ निष्कर्माय नमः ।
 284. ॐ सर्वधारिणे नमः ।
 285. ॐ धरोत्तमाय नमः ।
 286. ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
 287. ॐ माक्षाय नमः ।
 288. ॐ विजयक्षाय नमः ।
 289. ॐ विशारदाय नमः ।
 290. ॐ संग्रहाय नमः ॥ २९० ॥
 291. ॐ निग्रहाय नमः ।
 292. ॐ कर्त्रे नमः ।
 293. ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।
 294. ॐ मुख्याय नमः ।
 295. ॐ अमुख्याय नमः ।
 296. ॐ देहाय नमः ।
 297. ॐ काहलये नमः ।
 298. ॐ सर्वकामदाय नमः ।
 299. ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।
 300. ॐ सुबलाय नमः ॥ ३०० ॥
 301. ॐ बलरूपधृते नमः ।
 302. ॐ सर्वकामवराय नमः ।
 303. ॐ सर्वदाय नमः ।
 304. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
 305. ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।
 306. ॐ निपातिने नमः ।
 307. ॐ अवशाय नमः ।
 308. ॐ खगाय नमः ।
 309. ॐ रौद्ररूपाय नमः ।
 310. ॐ अंशवे नमः ॥ ३१० ॥
 311. ॐ आदित्याय नमः ।
 312. ॐ बहुरश्मये नमः ।
 313. ॐ सुवर्चसिने नमः ।
 314. ॐ वसुवेगाय नमः ।
 315. ॐ महावेगाय नमः ।
 316. ॐ मनोवेगाय नमः ।
 317. ॐ निशाचराय नमः ।
 318. ॐ सर्ववासिने नमः ।
 319. ॐ श्रियावासिने नमः ।
 320. ॐ उपदेशकराय नमः ॥ ३२० ॥
 321. ॐ अकराय नमः ।
 322. ॐ मुनये नमः ।
 323. ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।
 324. ॐ सम्भग्नाय नमः ।
 325. ॐ सहस्रदाय नमः ।
 326. ॐ पक्षिणे नमः ।
 327. ॐ पक्षरूपाय नमः ।
 328. ॐ अतिदीप्ताय नमः ।
 329. ॐ विशाम्पतये नमः ।
 330. ॐ उन्मादाय नमः ॥ ३३० ॥
 331. ॐ मदनाय नमः ।
 332. ॐ कामाय नमः ।
 333. ॐ अश्वत्थाय नमः ।
 334. ॐ अर्थकराय नमः ।
 335. ॐ यशसे नमः ।
 336. ॐ वामदेवाय नमः ।
 337. ॐ वामाय नमः ।
 338. ॐ प्राचे नमः ।
 339. ॐ दक्षिणाय नमः ।
 340. ॐ वामनाय नमः ॥ ३४० ॥
 341. ॐ सिद्धयोगिने नमः ।
 342. ॐ महर्शये नमः ।
 343. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
 344. ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।
 345. ॐ भिक्षवे नमः ।
 346. ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।
 347. ॐ विपणाय नमः ।
 348. ॐ मृदवे नमः ।
 349. ॐ अव्ययाय नमः ।
 350. ॐ महासेनाय नमः ॥ ३५० ॥
 351. ॐ विशाखाय नमः ।
 352. ॐ षष्टिभागाय नमः ।
 353. ॐ गवां पतये नमः ।
 354. ॐ वज्रहस्ताय नमः ।
 355. ॐ विष्कम्भिने नमः ।
 356. ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।
 357. ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।
 358. ॐ तालाय नमः ।
 359. ॐ मधवे नमः ।
 360. ॐ मधुकलोचनाय नमः ॥ ३६० ॥
 361. ॐ वाचस्पत्याय नमः ।
 362. ॐ वाजसेनाय नमः ।
 363. ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।
 364. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
 365. ॐ लोकचारिणे नमः ।
 366. ॐ सर्वचारिणे नमः ।
 367. ॐ विचारविदे नमः ।
 368. ॐ ईशानाय नमः ।
 369. ॐ ईश्वराय नमः ।
 370. ॐ कालाय नमः ॥ ३७० ॥
 371. ॐ निशाचारिणे नमः ।
 372. ॐ पिनाकभृते नमः ।
 373. ॐ निमित्तस्थाय नमः ।
 374. ॐ निमित्ताय नमः ।
 375. ॐ नन्दये नमः ।
 376. ॐ नन्दिकराय नमः ।
 377. ॐ हरये नमः ।
 378. ॐ नन्दीश्वराय नमः ।
 379. ॐ नन्दिने नमः ।
 380. ॐ नन्दनाय नमः ॥ ३८० ॥
 381. ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।
 382. ॐ भगहारिणे नमः ।
 383. ॐ निहन्त्रे नमः ।
 384. ॐ कलाय नमः ।
 385. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
 386. ॐ पितामहाय नमः ।
 387. ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
 388. ॐ महालिङ्गाय नमः ।
 389. ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।
 390. ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः ॥ ३९० ॥
 391. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
 392. ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।
 393. ॐ युगावहाय नमः ।
 394. ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।
 395. ॐ बीजकर्त्रे नमः ।
 396. ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।
 397. ॐ बलाय नमः ।
 398. ॐ इतिहासाय नमः ।
 399. ॐ सकल्पाय नमः ।
 400. ॐ गौतमाय नमः ॥ ४०० ॥
 401. ॐ निशाकराय नमः ।
 402. ॐ दम्भाय नमः ।
 403. ॐ अदम्भाय नमः ।
 404. ॐ वैदम्भाय नमः ।
 405. ॐ वश्याय नमः ।
 406. ॐ वशकराय नमः ।
 407. ॐ कलये नमः ।
 408. ॐ लोककर्त्रे नमः ।
 409. ॐ पशुपतये नमः ।
 410. ॐ महाकर्त्रे नमः ॥ ४१० ॥
 411. ॐ अनौषधाय नमः ।
 412. ॐ अक्षराय नमः ।
 413. ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।
 414. ॐ बलवते नमः ।
 415. ॐ शक्राय नमः ।
 416. ॐ नित्यै नमः ।
 417. ॐ अनित्यै नमः ।
 418. ॐ शुद्धात्मने नमः ।
 419. ॐ शुद्धाय नमः ।
 420. ॐ मान्याय नमः ॥ ४२० ॥
 421. ॐ गतागताय नमः ।
 422. ॐ बहुप्रसादाय नमः ।
 423. ॐ सुस्वप्नाय नमः ।
 424. ॐ दर्पणाय नमः ।
 425. ॐ अमित्रजिते नमः ।
 426. ॐ वेदकाराय नमः ।
 427. ॐ मन्त्रकाराय नमः ।
 428. ॐ विदुषे नमः ।
 429. ॐ समरमर्दनाय नमः ।
 430. ॐ महामेघनिवासिने नमः ॥ ४३० ॥
 431. ॐ महाघोराय नमः ।
 432. ॐ वशिने नमः ।
 433. ॐ कराय नमः ।
 434. ॐ अग्निज्वालाय नमः ।
 435. ॐ महाज्वालाय नमः ।
 436. ॐ अतिधूम्राय नमः ।
 437. ॐ हुताय नमः ।
 438. ॐ हविषे नमः ।
 439. ॐ वृषणाय नमः ।
 440. ॐ शङ्कराय नमः ॥ ४४० ॥
 441. ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।
 442. ॐ धूमकेतनाय नमः ।
 443. ॐ नीलाय नमः ।
 444. ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।
 445. ॐ शोभनाय नमः ।
 446. ॐ निरवग्रहाय नमः ।
 447. ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
 448. ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।
 449. ॐ भागिने नमः ।
 450. ॐ भागकराय नमः ॥ ४५० ॥
 451. ॐ लघवे नमः ।
 452. ॐ उत्सङ्गाय नमः ।
 453. ॐ महाङ्गाय नमः ।
 454. ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।
 455. ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।
 456. ॐ सुवर्णाय नमः ।
 457. ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।
 458. ॐ महापादाय नमः ।
 459. ॐ महाहस्ताय नमः ।
 460. ॐ महाकायाय नमः ॥ ४६० ॥
 461. ॐ महायशसे नमः ।
 462. ॐ महामूर्ध्ने नमः ।
 463. ॐ महामात्राय नमः ।
 464. ॐ महानेत्राय नमः ।
 465. ॐ निशालयाय नमः ।
 466. ॐ महान्तकाय नमः ।
 467. ॐ महाकर्णाय नमः ।
 468. ॐ महोष्ठाय नमः ।
 469. ॐ महाहणवे नमः ।
 470. ॐ महानासाय नमः ॥ ४७० ॥
 471. ॐ महाकम्बवे नमः ।
 472. ॐ महाग्रीवाय नमः ।
 473. ॐ श्मशानभाजे नमः ।
 474. ॐ महावक्षसे नमः ।
 475. ॐ महोरस्काय नमः ।
 476. ॐ अन्तरात्मने नमः ।
 477. ॐ मृगालयाय नमः ।
 478. ॐ लम्बनाय नमः ।
 479. ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।
 480. ॐ महामायाय नमः ॥ ४८० ॥
 481. ॐ पयोनिधये नमः ।
 482. ॐ महादन्ताय नमः ।
 483. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
 484. ॐ महजिह्वाय नमः ।
 485. ॐ महामुखाय नमः ।
 486. ॐ महानखाय नमः ।
 487. ॐ महारोमाय नमः ।
 488. ॐ महाकोशाय नमः ।
 489. ॐ महाजटाय नमः ।
 490. ॐ प्रसन्नाय नमः ॥ ४९० ॥
 491. ॐ प्रसादाय नमः ।
 492. ॐ प्रत्ययाय नमः ।
 493. ॐ गिरिसाधनाय नमः ।
 494. ॐ स्नेहनाय नमः ।
 495. ॐ अस्नेहनाय नमः ।
 496. ॐ अजिताय नमः ।
 497. ॐ महामुनये नमः ।
 498. ॐ वृक्षाकाराय नमः ।
 499. ॐ वृक्षकेतवे नमः ।
 500. ॐ अनलाय नमः ॥ ५०० ॥
 501. ॐ वायुवाहनाय नमः ।
 502. ॐ गण्डलिने नमः ।
 503. ॐ मेरुधाम्ने नमः ।
 504. ॐ देवाधिपतये नमः ।
 505. ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।
 506. ॐ सामास्याय नमः ।
 507. ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।
 508. ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।
 509. ॐ गुह्याय नमः ।
 510. ॐ प्रकाशाय नमः ॥ ५१० ॥
 511. ॐ जङ्गमाय नमः ।
 512. ॐ अमोघार्थाय नमः ।
 513. ॐ प्रसादाय नमः ।
 514. ॐ अभिगम्याय नमः ।
 515. ॐ सुदर्शनाय नमः ।
 516. ॐ उपकाराय नमः ।
 517. ॐ प्रियाय नमः ।
 518. ॐ सर्वाय नमः ।
 519. ॐ कनकाय नमः ।
 520. ॐ कञ्चनच्छवये नमः ॥ ५२० ॥
 521. ॐ नाभये नमः ।
 522. ॐ नन्दिकराय नमः ।
 523. ॐ भावाय नमः ।
 524. ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।
 525. ॐ स्थिराय नमः ।
 526. ॐ द्वादशाय नमः ।
 527. ॐ त्रासनाय नमः ।
 528. ॐ आद्याय नमः ।
 529. ॐ यज्ञाय नमः ।
 530. ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ॥ ५३० ॥
 531. ॐ नक्तं नमः ।
 532. ॐ कलये नमः ।
 533. ॐ कालाय नमः ।
 534. ॐ मकराय नमः ।
 535. ॐ कालपूजिताय नमः ।
 536. ॐ सगणाय नमः ।
 537. ॐ गणकाराय नमः ।
 538. ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।
 539. ॐ भस्मशयाय नमः ।
 540. ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ॥ ५४० ॥
 541. ॐ भस्मभूताय नमः ।
 542. ॐ तरवे नमः ।
 543. ॐ गणाय नमः ।
 544. ॐ लोकपालाय नमः ।
 545. ॐ अलोकाय नमः ।
 546. ॐ महात्मने नमः ।
 547. ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
 548. ॐ शुक्लाय नमः ।
 549. ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।
 550. ॐ सम्पन्नाय नमः ॥ ५५० ॥
 551. ॐ शुचये नमः ।
 552. ॐ भूतनिषेविताय नमः ।
 553. ॐ आश्रमस्थाय नमः ।
 554. ॐ क्रियावस्थाय नमः ।
 555. ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।
 556. ॐ वराय नमः ।
 557. ॐ विशालशाखाय नमः ।
 558. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।
 559. ॐ अम्बुजालाय नमः ।
 560. ॐ सुनिश्चलाय नमः ॥ ५६० ॥
 561. ॐ कपिलाय नमः ।
 562. ॐ कपिशाय नमः ।
 563. ॐ शुक्लाय नमः ।
 564. ॐ अयुशे नमः ।
 565. ॐ पराय नमः ।
 566. ॐ अपराय नमः ।
 567. ॐ गन्धर्वाय नमः ।
 568. ॐ अदितये नमः ।
 569. ॐ तार्क्ष्याय नमः ।
 570. ॐ सुविज्ञेयाय नमः ॥ ५७० ॥
 571. ऊँ सुशारदाय नमः ।
 572. ऊँ परश्वधायुधाय नमः ।
 573. ऊँ देवाय नमः ।
 574. ऊँ अनुकारिणे नमः ।
 575. ऊँ सुबान्धवाय नमः ।
 576. ऊँ तुम्बवीणाय नमः ।
 577. ऊँ महाक्रोधाय नमः ।
 578. ऊँ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
 579. ऊँ जलेशयाय नमः ।
 580. ऊँ उग्राय नमः ।
 581. ऊँ वंशकराय नमः ।
 582. ऊँ वंशाय नमः ।
 583. ऊँ वंशानादाय नमः ।
 584. ऊँ अनिन्दिताय नमः ।
 585. ऊँ सर्वांगरूपाय नमः ।
 586. ऊँ मायाविने नमः ।
 587. ऊँ सुहृदे नमः ।
 588. ऊँ अनिलाय नमः ।
 589. ऊँ अनलाय नमः ।
 590. ऊँ बन्धनाय नमः ।
 591. ऊँ बन्धकर्त्रे नमः ।
 592. ऊँ सुवन्धनविमोचनाय नमः ।
 593. ऊँ सयज्ञयारये नमः ।
 594. ऊँ सकामारये नमः ।
 595. ऊँ महाद्रष्टाय नमः ।
 596. ऊँ महायुधाय नमः ।
 597. ऊँ बहुधानिन्दिताय नमः ।
 598. ऊँ शर्वाय नमः ।
 599. ऊँ शंकराय नमः ।
 600. ऊँ शं कराय नमः ।
 601. ऊँ अधनाय नमः ॥ ६०० ॥
 602. ऊँ अमरेशाय नमः ।
 603. ऊँ महादेवाय नमः ।
 604. ऊँ विश्वदेवाय नमः ।
 605. ऊँ सुरारिघ्ने नमः ।
 606. ऊँ अहिर्बुद्धिन्याय नमः ।
 607. ऊँ अनिलाभाय नमः ।
 608. ऊँ चेकितानाय नमः ।
 609. ऊँ हविषे नमः ।
 610. ऊँ अजैकपादे नमः ।
 611. ऊँ कापालिने नमः ।
 612. ऊँ त्रिशंकवे नमः ।
 613. ऊँ अजिताय नमः ।
 614. ऊँ शिवाय नमः ।
 615. ऊँ धन्वन्तरये नमः ।
 616. ऊँ धूमकेतवे नमः ।
 617. ऊँ स्कन्दाय नमः ।
 618. ऊँ वैश्रवणाय नमः ।
 619. ऊँ धात्रे नमः ।
 620. ऊँ शक्राय नमः ।
 621. ऊँ विष्णवे नमः ।
 622. ऊँ मित्राय नमः ।
 623. ऊँ त्वष्ट्रे नमः ।
 624. ऊँ ध्रुवाय नमः ।
 625. ऊँ धराय नमः ।
 626. ऊँ प्रभावाय नमः ।
 627. ऊँ सर्वगोवायवे नमः ।
 628. ऊँ अर्यम्णे नमः ।
 629. ऊँ सवित्रे नमः ।
 630. ऊँ रवये नमः ।
 631. ऊँ उषंगवे नमः ।
 632. ऊँ विधात्रे नमः ।
 633. ऊँ मानधात्रे नमः ।
 634. ऊँ भूतवाहनाय नमः ।
 635. ऊँ विभवे नमः ।
 636. ऊँ वर्णविभाविने नमः ।
 637. ऊँ सर्वकामगुणवाहनाय नमः ।
 638. ऊँ पद्मनाभाय नमः ।
 639. ऊँ महागर्भाय नमः ।
 640. चन्द्रवक्त्राय नमः ।
 641. ऊँ अनिलाय नमः ।
 642. ऊँ अनलाय नमः ।
 643. ऊँ बलवते नमः ।
 644. ऊँ उपशान्ताय नमः ।
 645. ऊँ पुराणाय नमः ।
 646. ऊँ पुण्यचञ्चवे नमः ।
 647. ऊँ ईरूपाय नमः ।
 648. ऊँ कुरूकर्त्रे नमः ।
 649. ऊँ कुरूवासिने नमः ।
 650. ऊँ कुरूभूताय नमः ।
 651. ऊँ गुणौषधाय नमः ॥ ६५० ॥
 652. ऊँ सर्वाशयाय नमः ।
 653. ऊँ दर्भचारिणे नमः ।
 654. ऊँ सर्वप्राणिपतये नमः ।
 655. ऊँ देवदेवाय नमः ।
 656. ऊँ सुखासक्ताय नमः ।
 657. ऊँ सत स्वरूपाय नमः ।
 658. ऊँ असत् रूपाय नमः ।
 659. ऊँ सर्वरत्नविदे नमः ।
 660. ऊँ कैलाशगिरिवासने नमः ।
 661. ऊँ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।
 662. ऊँ कूलहारिणे नमः ।
 663. ऊँ कुलकर्त्रे नमः ।
 664. ऊँ बहुविद्याय नमः ।
 665. ऊँ बहुप्रदाय नमः ।
 666. ऊँ वणिजाय नमः ।
 667. ऊँ वर्धकिने नमः ।
 668. ऊँ वृक्षाय नमः ।
 669. ऊँ बकुलाय नमः ।
 670. ऊँ चंदनाय नमः ।
 671. ऊँ छदाय नमः ।
 672. ऊँ सारग्रीवाय नमः ।
 673. ऊँ महाजत्रवे नमः ।
 674. ऊँ अलोलाय नमः ।
 675. ऊँ महौषधाय नमः ।
 676. ऊँ सिद्धार्थकारिणे नमः ।
 677. ऊँ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः ।
 678. ऊँ सिंहनादाय नमः ।
 679. ऊँ सिंहद्रंष्टाय नमः ।
 680. ऊँ सिंहगाय नमः ।
 681. ऊँ सिंहवाहनाय नमः ।
 682. ऊँ प्रभावात्मने नमः ।
 683. ऊँ जगतकालस्थालाय नमः ।
 684. ऊँ लोकहिताय नमः ।
 685. ऊँ तरवे नमः ।
 686. ऊँ सारंगाय नमः ।
 687. ऊँ नवचक्रांगाय नमः ।
 688. ऊँ केतुमालिने नमः ।
 689. ऊँ सभावनाय नमः ।
 690. ऊँ भूतालयाय नमः ।
 691. ऊँ भूतपतये नमः ।
 692. ऊँ अहोरात्राय नमः ।
 693. ऊँ अनिन्दिताय नमः ।
 694. ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नमः ।
 695. ऊँ सर्वभूतनिलयाय नमः ।
 696. ऊँ विभवे नमः ।
 697. ऊँ भवाय नमः ।
 698. ऊँ अमोघाय नमः ।
 699. ऊँ संयताय नमः ।
 700. ऊँ अश्वाय नमः ।
 701. ऊँ भोजनाय नमः ॥ ७००॥
 702. ऊँ प्राणधारणाय नमः ।
 703. ऊँ धृतिमते नमः ।
 704. ऊँ मतिमते नमः ।
 705. ऊँ दक्षाय नमःऊँ सत्कृयाय नमः ।
 706. ऊँ युगाधिपाय नमः ।
 707. ऊँ गोपाल्यै नमः ।
 708. ऊँ गोपतये नमः ।
 709. ऊँ ग्रामाय नमः ।
 710. ऊँ गोचर्मवसनाय नमः ।
 711. ऊँ हरये नमः ।
 712. ऊँ हिरण्यबाहवे नमः ।
 713. ऊँ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः ।
 714. ऊँ प्रकृष्टारये नमः ।
 715. ऊँ महाहर्षाय नमः ।
 716. ऊँ जितकामाय नमः ।
 717. ऊँ जितेन्द्रियाय नमः ।
 718. ऊँ गांधाराय नमः ।
 719. ऊँ सुवासाय नमः ।
 720. ऊँ तपःसक्ताय नमः ।
 721. ऊँ रतये नमः ।
 722. ऊँ नराय नमः ।
 723. ऊँ महागीताय नमः ।
 724. ऊँ महानृत्याय नमः ।
 725. ऊँ अप्सरोगणसेविताय नमः ।
 726. ऊँ महाकेतवे नमः ।
 727. ऊँ महाधातवे नमः ।
 728. ऊँ नैकसानुचराय नमः ।
 729. ऊँ चलाय नमः ।
 730. ऊँ आवेदनीयाय नमः ।
 731. ऊँ आदेशाय नमः ।
 732. ऊँ सर्वगंधसुखावहाय नमः ।
 733. ऊँ तोरणाय नमः ।
 734. ऊँ तारणाय नमः ।
 735. ऊँ वाताय नमः ।
 736. ऊँ परिधये नमः ।
 737. ऊँ पतिखेचराय नमः ।
 738. ऊँ संयोगवर्धनाय नमः ।
 739. ऊँ वृद्धाय नमः ।
 740. ऊँ गुणाधिकाय नमः ।
 741. ऊँ अतिवृद्धाय नमः ।
 742. ऊँ नित्यात्मसहायाय नमः ।
 743. ऊँ देवासुरपतये नमः ।
 744. ऊँ पत्ये नमः ।
 745. ऊँ युक्ताय नमः ।
 746. ऊँ युक्तबाहवे नमः ।
 747. ऊँ दिविसुपर्वदेवाय नमः ।
 748. ऊँ आषाढाय नमः ।
 749. ऊँ सुषाढ़ाय नमः ।
 750. ऊँ ध्रुवाय नमः ॥ ७५० ॥
 751. ऊँ हरिणाय नमः ।
 752. ऊँ हराय नमः ।
 753. ऊँ आवर्तमानवपुषे नमः ।
 754. ऊँ वसुश्रेष्ठाय नमः ।
 755. ऊँ महापथाय नमः ।
 756. ऊँ विमर्षशिरोहारिणे नमः ।
 757. ऊँ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
 758. ऊँ अक्षरथयोगिने नमः ।
 759. ऊँ सर्वयोगिने नमः ।
 760. ऊँ महाबलाय नमः ।
 761. ऊँ समाम्नायाय नमः ।
 762. ऊँ असाम्नायाय नमः ।
 763. ऊँ तीर्थदेवाय नमः ।
 764. ऊँ महारथाय नमः ।
 765. ऊँ निर्जीवाय नमः ।
 766. ऊँ जीवनाय नमः ।
 767. ऊँ मंत्राय नमः ।
 768. ऊँ शुभाक्षाय नमः ।
 769. ऊँ बहुकर्कशाय नमः ।
 770. ऊँ रत्नप्रभूताय नमः ।
 771. ऊँ रत्नांगाय नमः ।
 772. ऊँ महार्णवनिपानविदे नमः ।
 773. ऊँ मूलाय नमः ।
 774. ऊँ विशालाय नमः ।
 775. ऊँ अमृताय नमः ।
 776. ऊँ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः ।
 777. ऊँ तपोनिधये नमः ।
 778. ऊँ आरोहणाय नमः ।
 779. ऊँ अधिरोहाय नमः ।
 780. ऊँ शीलधारिणे नमः ।
 781. ऊँ महायशसे नमः ।
 782. ऊँ सेनाकल्पाय नमः ।
 783. ऊँ महाकल्पाय नमः ।
 784. ऊँ योगाय नमः ।
 785. ऊँ युगकराय नमः ।
 786. ऊँ हरये नमः ।
 787. ऊँ युगरूपाय नमः ।
 788. ऊँ महारूपाय नमः ।
 789. ऊँ महानागहतकाय नमः ।
 790. ऊँ अवधाय नमः ।
 791. ऊँ न्यायनिर्वपणाय नमः ।
 792. ऊँ पादाय नमः ।
 793. ऊँ पण्डिताय नमः ।
 794. ऊँ अचलोपमाय नमः ।
 795. ऊँ बहुमालाय नमः ।
 796. ऊँ महामालाय नमः ।
 797. ऊँ शशिहरसुलोचनाय नमः ।
 798. ऊँ विस्तारलवणकूपाय नमः ।
 799. ऊँ त्रिगुणाय नमः ।
 800. ऊँ सफलोदयाय नमः ॥ ८०० ॥
 801. ऊँ त्रिलोचनाय नमः ।
 802. ऊँ विषण्डागाय नमः ।
 803. ऊँ मणिविद्धाय नमः ।
 804. ऊँ जटाधराय नमः ।
 805. ऊँ बिन्दवे नमः ।
 806. ऊँ विसर्गाय नमः ।
 807. ऊँ सुमुखाय नमः ।
 808. ऊँ शराय नमः ।
 809. ऊँ सर्वायुधाय नमः ।
 810. ऊँ सहाय नमः ।
 811. ऊँ सहाय नमः ।
 812. ऊँ निवेदनाय नमः ।
 813. ऊँ सुखाजाताय नमः ।
 814. ऊँ सुगन्धराय नमः ।
 815. ऊँ महाधनुषे नमः ।
 816. ऊँ गंधपालिभगवते नमः ।
 817. ऊँ सर्वकर्मोत्थानाय नमः ।
 818. ऊँ मन्थानबहुलवायवे नमः ।
 819. ऊँ सकलाय नमः ।
 820. ऊँ सर्वलोचनाय नमः ।
 821. ऊँ तलस्तालाय नमः ।
 822. ऊँ करस्थालिने नमः ।
 823. ऊँ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।
 824. ऊँ महते नमः ।
 825. ऊँ छात्राय नमः ।
 826. ऊँ सुच्छत्राय नमः ।
 827. ऊँ विख्यातलोकाय नमः ।
 828. ऊँ सर्वाश्रयक्रमाय नमः ।
 829. ऊँ मुण्डाय नमः ।
 830. ऊँ विरूपाय नमः ।
 831. ऊँ विकृताय नमः ।
 832. ऊँ दण्डिने नमः ।
 833. ऊँ कुदण्डिने नमः ।
 834. ऊँ विकुर्वणाय नमः ।
 835. ऊँ हर्यक्षाय नमः ।
 836. ऊँ ककुभाय नमः ।
 837. ऊँ वज्रिणे नमः ।
 838. ऊँ शतजिह्वाय नमः ।
 839. ऊँ सहस्रपदे नमः ।
 840. ऊँ देवेन्द्राय नमः ।
 841. ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ।
 842. ऊँ गुरवे नमः ।
 843. ऊँ सहस्रबाहवे नमः ।
 844. ऊँ सर्वांगाय नमः ।
 845. ऊँ शरण्याय नमः ।
 846. ऊँ सर्वलोककृते नमः ।
 847. ऊँ पवित्राय नमः ।
 848. ऊँ त्रिककुन्मंत्राय नमः ।
 849. ऊँ कनिष्ठाय नमः ।
 850. ऊँ कृष्णपिंगलाय नमः ॥ ८५० ॥
 851. ऊँ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।
 852. ऊँ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।
 853. ऊँ पद्मगर्भाय नमः ।
 854. ऊँ महागर्भाय नमः ।
 855. ऊँ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
 856. ऊँ जलोद्भावाय नमः ।
 857. ऊँ गभस्तये नमः ।
 858. ऊँ ब्रह्मकृते नमः ।
 859. ऊँ ब्रह्मिणे नमः ।
 860. ऊँ ब्रह्मविदे नमः ।
 861. ऊँ ब्राह्मणाय नमः ।
 862. ऊँ गतये नमः ।
 863. ऊँ अनंतरूपाय नमः ।
 864. ऊँ नैकात्मने नमः ।
 865. ऊँ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः ।
 866. ऊँ उर्ध्वगात्मने नमः ।
 867. ऊँ पशुपतये नमः ।
 868. ऊँ वातरंहसे नमः ।
 869. ऊँ मनोजवाय नमः ।
 870. ऊँ चंदनिने नमः ।
 871. ऊँ पद्मनालाग्राय नमः ।
 872. ऊँ सुरभ्युत्तारणाय नमः ।
 873. ऊँ नराय नमः ।
 874. ऊँ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः ।
 875. ऊँ नीलमौलये नमः ।
 876. ऊँ पिनाकधृषे नमः ।
 877. ऊँ उमापतये नमः ।
 878. ऊँ उमाकान्ताय नमः ।
 879. ऊँ जाह्नवीधृषे नमः ।
 880. ऊँ उमादवाय नमः ।
 881. ऊँ वरवराहाय नमः ।
 882. ऊँ वरदाय नमः ।
 883. ऊँ वरेण्याय नमः ।
 884. ऊँ सुमहास्वनाय नमः ।
 885. ऊँ महाप्रसादाय नमः ।
 886. ऊँ दमनाय नमः ।
 887. ऊँ शत्रुघ्ने नमः ।
 888. ऊँ श्वेतपिंगलाय नमः ।
 889. ऊँ पीतात्मने नमः ।
 890. ऊँ परमात्मने नमः ।
 891. ऊँ प्रयतात्मने नमः ।
 892. ऊँ प्रधानधृषे नमः ।
 893. ऊँ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।
 894. ऊँ त्रक्षाय नमः ।
 895. ऊँ धर्मसाधारणवराय नमः ।
 896. ऊँ चराचरात्मने नमः ।
 897. ऊँ सूक्ष्मात्मने नमः ।
 898. ऊँ अमृतगोवृषेश्वराय नमः ।
 899. ऊँ साध्यर्षये नमः ।
 900. ऊँ आदित्यवसवे नमः ॥ ९०० ॥
 901. ऊँ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः ।
 902. ऊँ व्यासाय नमः ।
 903. ऊँ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः ।
 904. ऊँ पर्ययोनराय नमः ।
 905. ऊँ ऋतवे नमः ।
 906. ऊँ संवत्सराय नमः ।
 907. ऊँ मासाय नमः ।
 908. ऊँ पक्षाय नमः ।
 909. ऊँ संख्यासमापनाय नमः ।
 910. ऊँ कलायै नमः ।
 911. ऊँ काष्ठायै नमः ।
 912. ऊँ लवेभ्यो नमः ।
 913. ऊँ मात्रेभ्यो नमः ।
 914. ऊँ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ।
 915. ऊँ क्षणेभ्यो नमः ।
 916. ऊँ विश्वक्षेत्राय नमः ।
 917. ऊँ प्रजाबीजाय नमः ।
 918. ऊँ लिंगाय नमः ।
 919. ऊँ आद्यनिर्गमाय नमः ।
 920. ऊँ सत् स्वरूपाय नमः ।
 921. ऊँ असत् रूपाय नमः ।
 922. ऊँ व्यक्ताय नमः ।
 923. ऊँ अव्यक्ताय नमः ।
 924. ऊँ पित्रे नमः । ऊँ मात्रे नमः ।
 925. ऊँ पितामहाय नमः ।
 926. ऊँ स्वर्गद्वाराय नमः ।
 927. ऊँ प्रजाद्वाराय नमः ।
 928. ऊँ मोक्षद्वाराय नमः ।
 929. ऊँ त्रिविष्टपाय नमः ।
 930. ऊँ निर्वाणाय नमः ।
 931. ऊँ ह्लादनाय नमः ।
 932. ऊँ ब्रह्मलोकाय नमः ।
 933. ऊँ परागतये नमः ।
 934. ऊँ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।
 935. ऊँ देवासुरपरायणाय नमः ।
 936. ऊँ देवासुरगुरूवे नमः ।
 937. ऊँ देवाय नमः ।
 938. ऊँ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
 939. ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।
 940. ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।
 941. ऊँ देवासुरगणाश्रयाय नमः ।
 942. ऊँ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।
 943. ऊँ देवासुरगणाग्रण्ये नमः ।
 944. ऊँ देवातिदेवाय नमः ।
 945. ऊँ देवर्षये नमः ।
 946. ऊँ देवासुरवरप्रदाय नमः ।
 947. ऊँ विश्वाय नमः ।
 948. ऊँ देवासुरमहेश्वराय नमः ।
 949. ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ॥ ९५० ॥
 950. ऊँ अचिंत्याय नमः ।
 951. ऊँ देवात्मने नमः ।
 952. ऊँ आत्मसंबवाय नमः ।
 953. ऊँ उद्भिदे नमः ।
 954. ऊँ त्रिविक्रमाय नमः ।
 955. ऊँ वैद्याय नमः ।
 956. ऊँ विरजाय नमः ।
 957. ऊँ नीरजाय नमः ।
 958. ऊँ अमराय नमः ।
 959. ऊँ इड्याय नमः ।
 960. ऊँ हस्तीश्वराय नमः ।
 961. ऊँ व्याघ्राय नमः ।
 962. ऊँ देवसिंहाय नमः ।
 963. ऊँ नरर्षभाय नमः ।
 964. ऊँ विभुदाय नमः ।
 965. ऊँ अग्रवराय नमः ।
 966. ऊँ सूक्ष्माय नमः ।
 967. ऊँ सर्वदेवाय नमः ।
 968. ऊँ तपोमयाय नमः ।
 969. ऊँ सुयुक्ताय नमः ।
 970. ऊँ शोभनाय नमः ।
 971. ऊँ वज्रिणे नमः ।
 972. ऊँ प्रासानाम्प्रभवाय नमः ।
 973. ऊँ अव्ययाय नमः ।
 974. ऊँ गुहाय नमः ।
 975. ऊँ कान्ताय नमः ।
 976. ऊँ निजसर्गाय नमः ।
 977. ऊँ पवित्राय नमः ।
 978. ऊँ सर्वपावनाय नमः ।
 979. ऊँ श्रृंगिणे नमः ।
 980. ऊँ श्रृंगप्रियाय नमः ।
 981. ऊँ बभ्रवे नमः ।
 982. ऊँ राजराजाय नमः ।
 983. ऊँ निरामयाय नमः ।
 984. ऊँ अभिरामाय नमः ।
 985. ऊँ सुरगणाय नमः ।
 986. ऊँ विरामाय नमः ।
 987. ऊँ सर्वसाधनाय नमः ।
 988. ऊँ ललाटाक्षाय नमः ।
 989. ऊँ विश्वदेवाय नमः ।
 990. ऊँ हरिणाय नमः ।
 991. ऊँ ब्रह्मवर्चसे नमः ।
 992. ऊँ स्थावरपतये नमः ।
 993. ऊँ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।
 994. ऊँ सिद्धार्थाय नमः ।
 995. ऊँ सिद्धभूतार्थाय नमः ।
 996. ऊँ अचिन्ताय नमः ।
 997. ऊँ सत्यव्रताय नमः ।
 998. ऊँ शुचये नमः ।
 999. ऊँ व्रताधिपाय नमः ॥ १००० ॥
 1000. ऊँ पराय नमः ।
 1001. ऊँ ब्रह्मणे नमः ।
 1002. ऊँ भक्तानांपरमागतये नमः ।
 1003. ऊँ विमुक्ताय नमः ।
 1004. ऊँ मुक्ततेजसे नमः ।
 1005. ऊँ श्रीमते नमः ।
 1006. ऊँ श्रीवर्धनाय नमः ।
 1007. ॐ शिवाय नमः
 1008. ऊँ श्री जगते नमः ॥ १००८ ॥

️️️️️️️️️️️️ 🕉🕉

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां